Geografia

04.12.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne

4

III A

Geografia (R)

Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gór

5

III A

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm

03.12.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce

2

III C

Geografia (R)

Walory parków narodowych w Polsce

4

II C

Geografia (R)

Lodowce górskie. Lądolody i wieloletnia zmarzlina

5

II C

Geografia (R)

6

II C

Geografia (R)

Wody podziemne

02.12.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Zbiorniki sztuczne, znaczenie jezior. Bagna i torfowiska

2

II C

Geografia (R)

Atmosfera – praca klasowa

3

I A

Geografia

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

4

II A

Geografia (R)

Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

5

II A

Geografia (R)

6

I C

Geografia (R)

Ruch obiegowy Ziemi

01.12.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Gleby na kuli ziemskiej

2

II A

Geografia (R)

Masy powietrza i fronty atmosferyczne

3

I C

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

IV A

Geografia (R)

Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce

5

IV A

Geografia (R)

Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata. Stan zdrowia ludności w Polsce

30.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Świat roślin i zwierząt w Polsce

2

III C

Geografia (R)

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce

3

II D

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

4

II D

Geografia

Zmiany na mapie politycznej – praca klasowa

27.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Trzęsienia ziemi. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne

4

III A

Geografia (R)

Tektonika płyt litosfery

5

III A

Geografia (R)

Ruchy górotwórcze

26.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Morze Bałtyckie

2

III C

Geografia (R)

Gleby w Polsce

4

II C

Geografia (R)

Ustroje rzeczne

5

II C

Geografia (R)

Jeziora – powstawanie i kryteria podziału

6

II C

Geografia (R)

Jeziora typy genetyczne

25.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Dynamika oceanów – pływy morskie, sejsza, upwelling

2

II C

Geografia (R)

Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi

3

I A

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

II A

Geografia (R)

Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny

5

II A

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

6

I C

Geografia (R)

Ruch obiegowy Ziemi

24.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Procesy zewnętrzne kształtujące litosferę – praca klasowa

2

II A

Geografia (R)

Ruchy powietrza atmosferycznego

3

I C

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

IV A

Geografia (R)

Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne

5

IV A

Geografia (R)

Struktura zawodowa ludności świata. Bezrobocie na świecie

23.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Bilans wodny. Sieć rzeczna

2

III C

Geografia (R)

Jeziora. Wody podziemne

3

II D

Geografia

Liczba ludności świata i jej zmiany

4

II D

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

20.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm cz. 2

4

III A

Geografia (R)

Kronika dziejów Ziemi cz. 2

5

III A

Geografia (R)

Hydrosfera – praca klasowa

19.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Klimat Polski

2

III C

Geografia (R)

Problemy współczesnego świata – praca klasowa

4

II C

Geografia (R)

Cykl hydrologiczny

5

II C

Geografia (R)

Oceany i morza

6

II C

Geografia (R)

Dynamika oceanów – prądy morskie i falowanie

18.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Atmosfera – ćwiczenia

2

II C

Geografia (R)

3

I A

Geografia

Temperatura powietrza

4

II A

Geografia (R)

Czynniki kształtujące rozkład temperatury

5

II A

Geografia (R)

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

6

I C

Geografia (R)

Układ Słoneczny

17.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Gleby na kuli ziemskiej

2

II A

Geografia (R)

Obieg ciepła

3

I C

Geografia

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

4

IV A

Geografia (R)

Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności

5

IV A

Geografia (R)

Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności

16.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Zlodowacenia w Polsce. Formy i utwory czwartorzędowe

2

III C

Geografia (R)

Cechy rzeźby powierzchni Polski

3

II D

Geografia

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

4

II D

Geografia

Zmiany na mapie politycznej – lekcja powtórzeniowa

13.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm cz. 1

4

III A

Geografia (R)

Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi

5

III A

Geografia (R)

Kronika dziejów Ziemi cz. 1

12.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Położenie i granice Polski

2

III C

Geografia (R)

Dzieje geologiczne obszaru Polski

4

II C

Geografia (R)

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

5

II C

Geografia (R)

Zmiany atmosfery i klimatu

6

II C

Geografia (R)

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki

10.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Procesy zewnętrzne kształtujące litosferę – lekcja powtórzeniowa

2

II A

Geografia (R)

Skład i budowa atmosfery

3

I C

Geografia

Temperatura powietrza

4

IV A

Geografia (R)

Demografia – zadania maturalne

09.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Człowiek w przestrzeni przyrodniczej – zadania maturalne

2

III C

Geografia (R)

3

II D

Geografia

Pedosfera i biosfera – praca klasowa

4

II D

Geografia

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

06.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Ruchy górotwórcze

4

III A

Geografia (R)

Budowa wnętrza Ziemi

5

III A

Geografia (R)

Minerały i skały

05.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na pedosferę i biosferę

2

III C

Geografia (R)

Działania na rzecz ochrony środowiska

4

II C

Geografia (R)

Prognozowanie pogody

5

II C

Geografia (R)

Klimaty kuli ziemskiej

6

II C

Geografia (R)

Klimaty kuli ziemskiej

04.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Masy powietrza

2

II C

Geografia (R)

Fronty atmosferyczne

3

I A

Geografia

Ruch obrotowy Ziemi

4

II A

Geografia (R)

Rachuba czasu na Ziemi – czas słoneczny

5

II A

Geografia (R)

Czas strefowy i urzędowy

6

I C

Geografia (R)

Obraz Ziemi – praca klasowa

03.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Rzeźbotwórcza działalność morza

2

II A

Geografia (R)

Ruch obrotowy Ziemi

3

I C

Geografia

Ruch obrotowy Ziemi

4

IV A

Geografia (R)

Przyczyny i konsekwencje migracji ludności

5

IV A

Geografia (R)

Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

02.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na atmosferę

2

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę

3

II D

Geografia

Integracja i dezintegracja na świecie

4

II D

Geografia

Konflikty zbrojne. Terroryzm

30.10.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Teoria tektoniki płyt litosfery

29.10.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Relacje człowiek – środowisko

2

III C

Geografia (R)

Usługi – praca klasowa

4

II C

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

5

II C

Geografia (R)

Wilgotność powietrza

6

II C

Geografia (R)

Obraz Ziemi – praca klasowa

28.10.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Skład i budowa atmosfery oraz temperatura powietrza – ćwiczenia

2

II C

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

3

I A

Geografia

Ruch obiegowy Ziemi

4

II A

Geografia (R)

Wysokość górowania Słońca – zadania

5

II A

Geografia (R)

Wysokość górowania Słońca – zadania

6

I C

Geografia (R)

Wszechświat

27.10.2020 r. (wtorek)

klasa II B

Temat: Działalność rzeźbotwórcza wiatru.

klasa II A

Temat: Obraz Ziemi – praca klasowa.

klasa I C

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

klasa IV A

Temat: Struktura demograficzna ludności Polski

Temat: Gleby i biosfera – praca klasowa.

26.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa III C

Temat; Rejony konfliktów międzynarodowych.

Temat: Izolacjonizm

klasa II D

Temat: Podział polityczny świata.

Temat: Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II D

Temat: Minerały i skały.

22.10.2020 r. (czwartek)

klasa II C

Temat: Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny.

Temat: Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny.

Temat: Rodzaje wiatrów lokalnych.

21.10.2020 r. (środa)

klasa II C (temat na dwie godziny lekcyjne)

Temat: Ruchy powietrza atmosferycznego – ćwiczenia.

klasa II A

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

Temat: Strefy oświetlenia Ziemi.

20.10.2020 r. (wtorek)

klasa II B

Temat: Działalność rzeźbotwórcza rzeki.

klasa II A

Temat: Układ Słoneczny.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II D

Temat: Pedosfera – ćwiczenia utrwalające.

Temat: Biosfera – ćwiczenia utrwalające.