Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Porębie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Porębie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Porębie

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa oraz BIP są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • filmy zamieszczone na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://zsporeba.pl spełnia wymagania w 88.43%.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski

UDOGODNIENIA

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia tekstu
 • wersję kontrastową dla osób niedowidzących
 • wersję w odcieniach szarości
 • wersję w negatywie
 • opcję podreślenia wszystkich linków
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Mędrecka-Bańka, zsporeba@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 710 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno główne, od strony ulicy Zakładowej, umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Drugie, boczne prowadzące do szatni jest niedostępne dla niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz jednej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zespół Szkół w Porębie

ul. Zakładowa 1

42-480 Poręba

tel: 32 67 710 64

email: sekretariat@zsporeba.zawiercie.powiat.pl

strona internetowa: http://zsporeba.pl

BIP: http://www.zs-poreba.4bip.pl/