Historia szkoły

Dla historii i przyszłości miasta Poręby oczywistą i niezwykle istotną rolę spełniają szkoły lokalne.
Jedną z nich, jedyną szkołą średnią na tym terenie, jest Zespół Szkół w Porębie.
Absolwenci, uczniowie, nauczyciele współtworzyli historię Miasta kształcąc młodzież, dostarczając prężnie niegdyś funkcjonującym zakładom FUM „Poręba” znakomitych fachowców oraz cały zastęp inteligencji – ludzi, którzy byli i są użyteczni, uczestnicząc w rozwoju Miasta i całego Regionu.

– pisała mgr Ewa Skulimowska w 1997 roku we wstępie do monografii wydanej z okazji pięćdziesięciolecia istnienia placówki.

KALENDARIUM

 • 1945 – powstaje Fabryczna Szkoła Zawodowa Zakładów Przemysłowych „Poręba”;
 • 1947 – uruchomiono Szkołę Metalową, kształcącą ślusarzy, formierzy, odlewników, tokarzy, frezerów, modelarzy na potrzeby Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Poręba”;
 • 1965 – utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących FUM „Poręba”;
 • 1969 – oddano do użytku nowy budynek szkolny, powstały wyłącznie dzięki wysiłkowi i wkładowi finansowemu FUM „Poręba”. Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Mechaniczne dla Pracujących połączono w Zespół Szkół Zawodowych;
 • 1998 – zmiana nazwy na: Zespół Szkół w Porębie;
 • 2009 – uroczyście nadano szkole imię Mikołaja Kopernika.
 • 2011 – gala operowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości (więcej)

Do wyboru patrona Zespołu Szkół w Porębie przymierzano się od wielu lat. Było wiele propozycji które nie uzyskały jednomyślnośći: Jan Sobieski, Czesław Mierzejewski, Jan Łukasiewicz i Emilia Plater. 15 pazdziernika 2006 roku uczniowie przeprowadzili referendum w sprawie wyboru patrona szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Porębie. Dopiero propozycja przyjęcia na patrona szkoły Mikołaja Kopernika została zaakceptowana przez Rade Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną następującymi uchwałami:

– uchwała nr 153/2008 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Porębie z dnia 16 września 2008 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespółu Szkół w Porębie.

-uchwałą nr 1/2008 z dnia 15 września 2008 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespółu Szkół w Porębie.

Od chwili podjęcia decyzji zaczęły się przygotowania do uroczystości nadania imienia na podstawie szczegółowego harmonogramu działań. Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna i uczniowie wspólnie zaangażowali się w przygotowania uroczystości mającej na celu uświetnienie tak ważnego dla każdej szkoły wydarzenia.

W szkole przeprowadzono konieczne remonty, wzbogacono biblioteke szkolną o kącik patrona, przygotowano gazetki scienne na temat Mikołaja Kopernika, zorganizowano konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku, konkurs na wiersz o Mikołaju Koperniku, w końcu maja odbyła się wycieczka Szlakiem Kopernikowskim – nagroda dla ucznia Macieja Bieszczada we wspomnianym konkursie.

Jak to było …

Dnia 12 XII 1945 roku z inicjatywy dyrektora naczelnego inż. E. Misiurewicza została zorganizowana Fabryczna Szkoła Zawodowa Zakładów Przemysłowych 'Poręba’, której dyrektorem został Władysław Olszewski. Początkowo zajęcia odbywały się w systemie kursowym.

Za tradycyjny początek organizowania szkolnictwa zawodowego w Porębie uważa się rok 1947, a więc moment uruchomienia Szkoły Metalowej. Kształciła ona podstawową kadrę pracowniczą w zawodach; ślusarz, formierz, odlewnik, tokarz, frezer, modelarz- dostosowany do potrzeb Fabryki Urządzeń Mechanicznych 'Poręba’, stwarzając tym samym możliwość zdobycia średniego wykształcenia osobom pracującym. Wybór zawodów i specjalności odpowiadał zapotrzebowaniu miejscowego zakładu pracy, który wówczas gwarantował zatrudnienie wszystkim absolwentom.

W latach 1945-1948 zajęcia odbywały się w szkole podstawowej, a własne pomieszczenie Szkoła otrzymała w 1948 roku. Był to barak szkolny, w którym cykl kształcenia trwał do 20 VI 1969 roku. Dnia 1 IX 1969 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny stworzony jedynie dzięki wysiłkowi i poparciu finansowemu zakładów FUM 'Poręba’. Wówczas dwie istniejące szkoły-Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne dla Pracujących-funkcjonowało pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W tym samym 1969 roku pomieszczenie baraku szkolnego przeznaczono na internat, natomiast warsztaty szkolne zorganizowane zostały na terenie fabryki w budynku zaadaptowanym do celów dydaktycznych praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie ZSZ przez 3 dni w tygodniu odbywali zajęcia praktyczne na terenie zakładu pod kierunkiem instruktorów. Uczący się byli młodocianymi pracownikami i korzystali ze wszystkich przywilejów oraz uprawnień przysługujących każdemu pracownikowi zakładu. Szkoła dysponowała dobrze wyposażonymi pracowniami, w których projektowaniu i urządzaniu uczestniczyli wspólnie; macierzysty zakład pracy, nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Ci ostatni realizowali na rzecz szkoły swoje prace dyplomowe. W taki sam sposób przeprowadzano wszelkie remonty pracowni i urządzeń. Tak powstały pracownie; techniczna, elektryczna, przedmiotów zawodowych, fizyczna, matematyczna, chemiczna, języka polskiego, a także sala gimnastyczna, świetlica i biblioteka.

Nauczyciele organizowali obozy wypoczynkowe oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze, historyczne i dydaktyczne. W ramach wymiany doświadczeń utrzymywano stałe kontakty ze szkołą w Bułgarii. Uczniowie stworzyli własny zespół muzyczny oraz teatralny, co znacznie ubarwiło życie kulturalne środowiska szkolnego oraz Miasta.

Obok pracy ściśle dydaktycznej nauczyciele prowadzili szeroko rozwiniętą działalność wychowawczą i opiekuńczą. W latach 80-tych 100% młodzieży objęto dożywianiem. Powstała również Szkolna Izba Tradycji przechowująca dokumenty i eksponaty związane z historią szkoły oraz z historią Polski. Materiały gromadzono kilka lat, nauczyciele i uczniowie przynosili kopie dokumentów, oryginalne książeczki wojskowe, legitymacje, plakaty i obwieszczenia z czasów II wojny światowej. Wśród eksponatów znalazła się żołnierska manierka, hełm, żelazko z duszą. Ze zbiorów „fabrycznych” zgromadzono liczne narzędzia, garnki wytworzone na przełomie wieków. Z biegiem czasu, w rozrastającej się pod względem liczby uczniów szkole, zabrakło pomieszczeń. Zbiory Izby Tradycji zostały przeniesione do pracowni historycznej, a część materiałów znalazła swoje miejsce w szkolnej bibliotece.

Aktywność naukowa, konkursy i olimpiady

 • Rok szkolny 2009/2010
  • Opiekun mgr A.Rubin:
   • Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS – IV miejsce (K.Kustra,E.Dworak,K.Lis,R.Flak)
   • Szkolenie z pierwdszej pomocy – RKO
   • Udział uczniów w akcji: „Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła”
   • Założenie Szkolnego Koła LOK
  • Opiekun mgr K.Rok:
   • Projekt społeczny „Korba” (A.Kubizna,M.Górniak)
   • Konkurs wiedzy o UE (K.Kustra,Bilnik,Ł.Baran,M.Mainka,S.Giersztyn
   • Kółko SKE
   • Seminarium dla uczniów: Raport Biznes – z Internetem.
   • Zorganizowanie wykładu dla maturzystów „Jak rynek psuje mowę”
  • Opiekun mgr M.Kołton:
   • Sztafetowe biegi powiatowe I i II miejsce – chłopcy
   • Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w Piłce Siatkowej – I miejsce – chłopcy
   • Drużynowe Zawody lekkoatletyczne – IV miejsce – chłopcy
  • Opiekun mgr E.Borówka:
   • Konkurs o Laur Wespazjana Kochanowskiego
  • Opiekun mgr E.Skulimowska:
   • Konkurs o Laur Plateranki – B.Hąc
  • Opiekun mg A.Kostrzewska:
   • Konkurs na album „Najpiękniejsze zakątki Jury” (kl.pierwsze)
   • 36 Olimpiada Geograficzna i 19 Olimpiada Neunatologiczna (K.Kustra)
 • Rok szkolny 2008/2009
  • Opiekun mgr Beata Mędrecka-Bańka:
   • Logicus
   • Śląski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych
   • Olimpiada Matematyczna
  • Opiekun mgr Agnieszka Andrzejewska:
   • Ogólnopolski konkurs plastyczny „TĘCZA”
   • Śląski konkurs informatyczny „INTERSIEĆ 2008/2009” – Jakub Drabek – 7 miejsce w województwie.
   • Konkurs plastyczny NOBO
  • Opiekun mgr Krystyna Rok:
   • Konkurs plastyczny NOBO
   • Góra grosza
   • Udział w sesji popularno-naukowej w powiecie
   • Historia najnowsza
   • Olimpiada o UE
   • Ośrodek Karta
   • Festiwal przedsiębiorczości
   • Konkurs Szkolnych Klubów Europejskich o nagrodę Syriusza
   • Forum Szkolnych Klubów Europejskich
  • Opiekun mgr Ewa Skulimowska:
   • Ogólnopolski konkurs ona prace: „Pan Cogito we współczesnym świecie”
  • Opiekun mgr Aneta Rubin:
   • Język niemiecki na wesoło
  • Opiekun mgr Jolanta Pucek:
   • V Powiatowy Konkurs Piosenki w języku angielskim
  • Opiekun Katarzyna Nowak:
   • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AIDS
  • Opiekun mgr Mariusz Kołton, mgr Jan Macherzyński
   • Licealiada – szkoły ponadgimnazjalne – udział w zawodach śląskiego SZS w roku 2008/2009
    • sztafetowe biegi przełajowe
    • piłka koszykowa
    • piłka siatkowa
    • szkolna liga LA – VII
    • pilka ręczna
    • piłka nożna halowa