Geografia

Aneks do Zasad oceniania

CZWARTEK – 25.06.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Podsumowanie pracy w klasie II
lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Temat: Podsumowanie pracy w klasie III

ŚRODA – 24.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Podsumowanie pracy w klasie pierwszej.
lekcja 2 klasa I C

Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej.

https://epodreczniki.pl/a/problemy-wynikajace-z-eksploatacji-zasobow-odnawialnych-i-nieodnawialnych-ziemi/D14oId93a

https://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-skutki/DuguSPvVG

https://epodreczniki.pl/a/pozaprzyrodnicze-czynniki-zmieniajace-relacje-czlowiek-srodowisko/DODvpZavn

WTOREK – 23.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Wyżywienie ludności na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/zywnosc-na-swiecie-pomoc-glodujacym/DNWVJzk0Q

lekcja 3 klasa I A
Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej.

https://epodreczniki.pl/a/problemy-wynikajace-z-eksploatacji-zasobow-odnawialnych-i-nieodnawialnych-ziemi/D14oId93a

https://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-skutki/DuguSPvVG

https://epodreczniki.pl/a/pozaprzyrodnicze-czynniki-zmieniajace-relacje-czlowiek-srodowisko/DODvpZavn
lekcja 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat Podsumowanie pracy w klasie II.

PONIEDZIAŁEK – 22.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ

lekcje 4 i 5 klasa II C (zakres rozszerzony)
Temat: Rybactwo

Temat: Gospodarka leśna na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/swiatowa-gospodarka-morska/D10dHKZd0

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-lasow-na-swiecie-rabunkowa-i-racjonalna-gospodarka-lesna/D1G7Yq3NU

PIĄTEK – 19.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Teoria tektoniki płyt litosfery.

https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX
lekcja 4 klasa III A (lotnicy)
Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży morskich.

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ

CZWARTEK – 18.06.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Produkcja zwierzęca na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-rozmieszczenia-chowu-zwierzat-gospodarskich-na-swiecie/DNZr8Hkzh

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)
Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D6o6mUlBh

ŚRODA – 17.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (zakres rozszerzony)
Temat: Lodowce górskie i lądolody.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_4_hydrosfera/r1_4_05a.pdf

lekcja 2 klasa I C
Temat: Współpraca międzynarodowa i organizacje międzynarodowe. Konflikty zbrojne i terroryzm.

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ

https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu

WTOREK – 16.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Produkcja roślinna na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-rozmieszczenia-upraw-na-swiecie/D16WP8IIG

lekcja 3 klasa I A
Temat: Konflikty zbrojne. Terroryzm

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ

lekcje 4 i 5 klasa II A (zakres rozszerzony)

Temat: Jeziora

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_4_hydrosfera/r1_4_04a.pdf

PONIEDZIAŁEK – 15.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wietrzenie. Procesy krasowe.

 1. Procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja).
 2. Rodzaje wietrzenia (fizyczne, chemiczne, biologiczne).
 3. Procesy krasowe i formy rzeźby krasowej.

Proszę o zapoznanie się z materiałem zamieszczonym pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Typy rolnictwa.

Temat: Główne regiony rolnicze świata.

 1. Kryteria podziału rolnictwa.
 2. Typy rolnictwa.
 3. Rolnictwo intensywne i ekstensywne.
 4. Regiony rolnicze na świecie

PIĄTEK – 05.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały.

 1. Cechy budowy wnętrza Ziemi.
 2. Litosfera i budowa skorupy ziemskiej (skorupa kontynentalna i skorupa oceaniczna).
 3. Podział skał.
 4. Wybrane rodzaje skał oraz ich gospodarcze zastosowanie.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika oraz z materiałem zawartym pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/budowa-wnetrza-ziemi/DukJHt3jT

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód polodowcowych.

 1. Formy powstałe wskutek działalności lądolodów.
 2. Krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny.
 3. Działalność wód fluwioglacjalnych (polodowcowych).

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika oraz z materiałem zamieszczonym na stronie: https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DJxXwGMA9

CZWARTEK – 04.06.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Użytkowanie ziemi na świecie.

 1. Formy użytkowania ziemi
 2. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi i ich skutki

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy) 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich.

 1. Niszcząca działalność lodowca górskiego
 2. Działalność transportowa lodowca górskiego
 3. Akumulacyjna działalność lodowca górskiego

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika oraz z materiałem zamieszczonym na stronie: https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DJxXwGMA9

ŚRODA – 03.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Jeziora.

 1. Uwarunkowania występowania jezior.
 2. Przykłady klasyfikacji jezior.
 3. Genetyczne typy jezior.
 4. Rozmieszczenie jezior na Ziemi.
 5. Sztuczne zbiorniki wodne.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki.

 1. Przyczyny globalizacji.
 2. Płaszczyzny globalizacji.
 3. Przejawy globalizacji.
 4. Otwartość polityczna i indeks globalizacji.
 5. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji.

Proszę o zapoznanie się z materiałem umieszczonym pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal

WTOREK – 02.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.

 1. Cechy rolnictwa uprzemysłowionego.
 2. Przyczyny i skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego.
 3. Skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego.
 4. Uprawy GMO.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

 1. Cele integracji.
 2. Przykłady integracji politycznej, militarnej i gospodarczej na świecie.
 3. Handel międzynarodowy.
 4. Bilans handlowy państwa.
 5. Wybrane organizacje międzynarodowe.
 6. Pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej.
 7. Współpraca międzynarodowa na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Proszę o zapoznanie się z materiałem umieszczonym pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi. Ustroje rzeczne.

 1. Rzeka i jej dorzecze.
 2. Rodzaje rzek.
 3. Powodzie.
 4. Gospodarcze znaczenie rzek.
 5. Rodzaje ustrojów rzecznych.
 6. Zależność między strefą klimatyczną a ustrojem rzecznym.

PONIEDZIAŁEK – 01.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa.

 1. Funkcje rolnictwa.
 2. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.
 3. Społeczno – ekonomiczne czynniki rozwoju rolnictwa.

PIĄTEK – 29.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Lodowce górskie i lądolody.

 1. Proces powstawania lodowców.
 2. Granica wiecznego śniegu.
 3. Występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi.
 4. Wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.

 1. Działalność erozyjna rzek.
 2. Czynniki wpływające na intensywność erozji.
 3. Działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu.
 4. Powstawanie meandrów i teras rzecznych.
 5. Typy ujść rzecznych.
 6. Rzeźbotwórcza działalność wód opadowych.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika oraz z materiałem zamieszczonym na stronie: https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ

CZWARTEK – 28.05.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata. 

 1. Czynniki wpływające na stan zdrowia.
 2. Przyczyny i skutki występowania chorób.
 3. Choroby cywilizacyjne.
 4. Typowe choroby w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.
 5. Przyczyny zgonów na świecie.
 6. Działania na rzecz zwalczania chorób.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy) 

Temat: Procesy krasowe.

 1. Właściwości rozpuszczające wody.
 2. Czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skał.
 3. Rzeźba krasowa.
 4. Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika oraz z materiałem zamieszczonym na stronie: https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45

ŚRODA – 27.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Sieć rzeczna na Ziemi.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Wyżywienie na świecie

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK – 26.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Urbanizacja na świecie.

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Dynamika oceanów – pływy morskie, sejsze, upwelling.

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika.

PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Tektonika płyt litosfery.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Osadnictwo wiejskie i miejskie.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PIĄTEK – 22.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Wody powierzchniowe.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Ruchy masowe.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK – 21.05.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Bezrobocie na świecie.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy) 

Temat: Wietrzenie skał.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.

ŚRODA – 20.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Dynamika mórz i oceanów.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK – 19.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności.

Temat: Struktura zawodowa ludności świata.

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Wyżywienie na świecie.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika.

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Oceany i morza.

Temat: Dynamika oceanów – prądy morskie i falowanie.

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika.

PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Przyczyny i konsekwencje migracji ludności.

Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PIĄTEK – 15.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Procesy endogeniczne – lekcja powtórzeniowa.

CZWARTEK – 14.05.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozmieszczenie ludności na świecie.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy) 

Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA – 13.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Zasoby wody na Ziemi.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Globalna gospodarka – praca klasowa.

WTOREK – 12.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Teoria rozwoju demograficznego.

Temat: Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Globalna gospodarka – praca klasowa.

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Atmosfera – praca klasowa.

Temat: Cykl hydrologiczny.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Lodowce górskie i lądolody.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Gleby i biosfera – praca klasowa.

Temat: Liczba ludności świata i jej zmiany

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PIĄTEK – 08.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Atmosfera – praca klasowa.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK – 07.05.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Mierniki poziomu rozwoju krajów.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Temat: Trzęsienia ziemi.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA – 06.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Atmosfera – praca klasowa.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Rozwój turystyki na świecie.

Za tydzień, 13 maja o godzinie 11:00, odbędzie się sprawdzian wiadomości za pomocą platformy Teams (zakładka „Zadania”). Możliwość rozwiązania sprawdzianu będzie ograniczona czasowo.

Zagadnienia do sprawdzianu zostaną umieszczone w na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK – 05.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Rozpoczynamy realizację tematów z drugiej części podręcznika pt. „Oblicza geografii 2”.
Temat: Klasyfikacja państw świata.

Temat: Zmiany na politycznej mapie świata
Bardzo proszę o zapoznanie się z tematami lekcji z podręcznika.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw.

Za tydzień, 12 maja o godzinie 11:00, odbędzie się sprawdzian wiadomości za pomocą platformy Teams (zakładka „Zadania”). Możliwość rozwiązania sprawdzianu będzie ograniczona czasowo.

Zagadnienia do sprawdzianu zostaną umieszczone w na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki.

Temat: Atmosfera – lekcja powtórzeniowa.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Za tydzień, 12 maja o godzinie 11:00, odbędzie się sprawdzian wiadomości za pomocą platformy Teams (zakładka „Zadania”). Możliwość rozwiązania sprawdzianu będzie ograniczona czasowo.

Zagadnienia do sprawdzianu zostaną umieszczone w na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora i bagna.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Przypominam, że 6 maja o godzinie 11.00 odbędzie się praca klasowa z działu „Atmosfera”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi.

Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem lekcji z podręcznika.

Temat: Gleby i biosfera – lekcja powtórzeniowa.

Za tydzień, 11 maja o godzinie 12:00, odbędzie się sprawdzian wiadomości za pomocą platformy Teams (zakładka „Zadania”). Możliwość rozwiązania sprawdzianu będzie ograniczona czasowo.

Zagadnienia do sprawdzianu zostaną umieszczone w na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Od jutrzejszego dnia rozpoczynamy realizację tematów z drugiej części podręcznika pt. „Oblicza geografii 2”.

CZWARTEK – 30.04.2020 r.

lekcja 1 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Strefy krajobrazowe na Ziemi,

Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem lekcji z podręcznika.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Temat: Plutonizm i wulkanizm.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA – 29.04.2020 r.

lekcje 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Czynniki klimatotwórcze. Klimaty kuli ziemskiej.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Komunikacja

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK – 28.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Świat roślin.

Temat: Świat zwierząt.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Rozwój turystyki na świecie.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Temat: Klimaty kuli ziemskiej (temat na dwie lekcje).

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK – 27.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 4 i 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Powstawanie gleb.

Temat: Typy genetyczne gleb.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PIĄTEK – 24.04.2020 r.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

Temat: Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Klimaty kuli ziemskiej.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK – 23.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (lotnicy)

 • Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Ochrona środowiska przyrodniczego Polski” oraz „Walory parków narodowych w Polsce”.
 • Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Ochrona środowiska w Polsce”.

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

 • Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Ochrona środowiska przyrodniczego Polski” oraz „Walory parków narodowych w Polsce”.
 • Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Ochrona środowiska w Polsce”.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Temat: Teoria tektoniki płyt litosfery.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA – 22.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Gleby w Polsce”, „Świat roślin i zwierząt w Polsce”, „Relacje człowiek – środowisko”, „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Zróżnicowanie gleb i roślinności w Polsce „.

lekcje 3 i 4 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Relacje człowiek – środowisko” oraz „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce”.

lekcja 5 klasa I C

Temat: Energetyka na świecie.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

lekcja 6 klasa I B

Temat: Atmosfera – lekcja powtórzeniowa.

Za tydzień, 08 maja o godzinie 10:00, odbędzie się sprawdzian wiadomości za pomocą platformy Teams (zakładka „Zadania”). Możliwość rozwiązania sprawdzianu będzie ograniczona czasowo.

Zagadnienia do sprawdzianu zostaną umieszczone w na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK – 21.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Procesy egzogeniczne – ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Zadania”.

lekcja 3 klasa I A

Temat: Komunikacja

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

lekcje 4 i 5 klasa II A (lotnicy)

Temat: Prognozowanie pogody. Zmiany atmosfery i klimatu.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Prognozowanie pogody, ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

lekcje 2 i 3 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Gleby w Polsce” oraz „Świat roślin i zwierząt w Polsce”

oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Zróżnicowanie gleb i roślinności w Polsce „.

lekcje 4, 5 i 6 klasa II (poziom rozszerzony)

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

PIĄTEK – 17.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Jeziora. Wody podziemne” oraz „Morze Bałtyckie”
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-i-podziemne-w-polsce/DipXCqxGv

https://epodreczniki.pl/a/morze-baltyckie—srodowisko-przyrodnicze-a-dzialalnosc-czlowieka/DoO3atXVK

lekcja 4 klasa III A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Kronika dziejów Ziemi – ery: mezozoiczna i kenozoiczna”
 2. Na platformie Teams zostały zamieszczone wraz z instrukcja ćwiczenia. Proszę o ich wykonanie w podanym terminie.
 3. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DzTZFjFgV

lekcja 5 klasa I D

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Prognozowanie pogody”.
 2. Proszę o zapoznanie się z załączonymi filmami https://www.youtube.com/watch?v=l_2ikfvautw oraz https://www.youtube.com/watch?v=_n-Ptt2pe88
 3. Na platformie Teams zostały zamieszczone wraz z instrukcja ćwiczenia. Proszę o ich wykonanie w podanym terminie.

CZWARTEK – 16.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Jeziora. Wody podziemne” oraz „Morze Bałtyckie”
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-i-podziemne-w-polsce/DipXCqxGv

https://epodreczniki.pl/a/morze-baltyckie—srodowisko-przyrodnicze-a-dzialalnosc-czlowieka/DoO3atXVK

lekcja 2 klasa III C

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Bilans wodny. Sieć rzeczna”
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-i-podziemne-w-polsce/DipXCqxGv

lekcja 3 klasa III A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Kronika dziejów Ziemi – ery: prekambryjska i paleozoiczna” 
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DzTZFjFgV

ŚRODA – 15.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Zlodowacenia. Cechy rzeźby powierzchni Polski” oraz „Klimat Polski”.
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wplyw-zlodowacen-na-rzezbe-polski/D16rvISjX

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-ksztaltujace-klimat-polski/DbIZrZd6v

https://epodreczniki.pl/a/cechy-klimatu-polski/DbdxuNIhI

lekcje 3 i 4 klasa IV A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Klimat Polski” oraz „Bilans wodny. Sieć rzeczna”
 2. Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-ksztaltujace-klimat-polski/DbIZrZd6v

https://epodreczniki.pl/a/cechy-klimatu-polski/DbdxuNIhI

https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-i-podziemne-w-polsce/DipXCqxGv

lekcja 5 klasa I C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Przemysł wysokiej technologii”.

lekcja 6 klasa I B

 • Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Klimaty kuli ziemskiej”.
 • Proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-klimatotworcze/D11QNIkTQ

https://epodreczniki.pl/a/strefy-klimatyczne-swiata/D4wGMSzdI

 • Na platformie Teams w zakładce „Zadania” zostały umieszczone do wykonania ćwiczenia.

ŚRODA – 08.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Położenie i granice Polski” oraz „Dzieje geologiczne obszaru Polski”.

lekcje 3 i 4 klasa IV A

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Zlodowacenia w Polsce. Formy i utwory czwartorzędowe” oraz „Cechy rzeźby powierzchni Polski”.

lekcja 5 klasa I C

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Rozwój i znaczenie przemysłu”.
 2. Proszę o przesłanie do środy (08.04.2020 r.) zaległych ćwiczeń.

lekcja 6 klasa I B

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Prognozowanie pogody”.
 2. Proszę o zapoznanie się z załączonymi filmami https://www.youtube.com/watch?v=l_2ikfvautw oraz https://www.youtube.com/watch?v=_n-Ptt2pe88
 3. Proszę o przesłanie do środy (08.04.2020 r.) zaległych ćwiczeń.

WTOREK – 07.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Rzeźbotwórcza działalność wiatru” oraz „Rzeźbotwórcza działalność rzek”.
 2. Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ oraz https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D6o6mUlBh
 3. Proszę o przesłanie do środy (08.04.2020 r.) zaległych ćwiczeń.

lekcja 3 klasa I A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Energetyka na świecie”.
 2. Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/czy-ropa-rzadzi-swiatem/D16Ajb4Qg
 3. Proszę o przesłanie do środy (08.04.2020 r.) zaległych ćwiczeń.

lekcje 4 i 5 klasa II A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Masy powietrza i fronty atmosferyczne”.
 2. Proszę o przesłanie do środy (08.04.2020 r.) zaległych ćwiczeń.

PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o wykonanie przesłanych przez aplikację Teams ćwiczeń, które będą podlegały ocenie.
 2. Proszę o wykonanie poprzednich ćwiczeń przez osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Ćwiczenia zostały przesłane konkretnym uczniom przez aplikację Teams.

lekcje 2 i 3 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Położenie i granice Polski” oraz „Dzieje geologiczne obszaru Polski”

oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Geologiczna przeszłość Polski”.

lekcje 4, 5 i 6 klasa II (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Procesy krasowe” oraz „Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Jak rzeki i morza przekształcają powierzchnię Ziemi.

PIĄTEK – 03.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Konflikty międzynarodowe. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm” oraz „Znaczenie handlu międzynarodowego. Handel zagraniczny Polski i inwestycje zagraniczne”.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

I. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres mailowy:  anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com.

Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik – ćwiczenia

II. Proszę osoby, które nie przesłały poprzednich ćwiczeń, aby je zrobiły i wysłały na mojego maila.

III. W przyszłym tygodniu poinformuję was o otrzymanych ocenach. Życzę wam wesołych świąt i bardzo dziękuję za waszą pracę.

lekcja 5 klasa I D

I. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres mailowy:  anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com.

Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik – ćwiczenia

II. Proszę osoby, które nie przesłały poprzednich ćwiczeń, aby je zrobiły i wysłały na mojego maila.

III. W przyszłym tygodniu poinformuję was o otrzymanych ocenach. Życzę wam wesołych świąt i bardzo dziękuję za waszą pracę.

CZWARTEK – 02.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Konflikty międzynarodowe. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm”.

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Współpraca międzynarodowa. Polska w organizacjach międzynarodowych” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Integracja państw”.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematem „Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl pt. „Jak poznano dzieje Ziemi?”

ŚRODA – 01.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Procesy globalizacji na świecie” i „Dysproporcje w rozwoju krajów” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl Globalizacja.

lekcje 3 i 4 klasa IV A

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Współpraca międzynarodowa. Polska w organizacjach międzynarodowych” i „Znaczenie handlu międzynarodowego. Handel zagraniczny Polski i inwestycje zagraniczne” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Integracja państw”

lekcja 5 klasa I C

Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik 1: Leśnictwo i gospodarka morska – ćwiczenia

lekcja 6 klasa I B

Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik 1: Ciśnienie atmosferyczne – ćwiczenia

WTOREK – 31.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Wietrzenie skał” oraz „Ruchy masowe”.
 2. Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Wietrzenie skał”.

lekcja 3 klasa I A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem „Przemysł wysokiej technologii”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń (obie grupy), które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 07.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia

lekcje 4 i 5 klasa II A

 1. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 07.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia 

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Opady atmosferyczne. Fronty atmosferyczne” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 06.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia 

lekcje 2 i 3 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Dysproporcje w rozwoju krajów świata” oraz „Procesy globalizacji na świecie” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl Globalizacja.

lekcje 4, 5 i 6 klasa II (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń (obie grupy), które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 06.04.2020 r.

Załacznik 1 – ćwiczenia

PIĄTEK – 27.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Rozwój turystyki na świecie. Regiony turystyczne świata” i „Atrakcyjność turystyczna Polski. Turystyka krajowa i zagraniczna” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Turystyka” i „Turystyczne walory Polski”.

lekcja 4 klasa III A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Skały osadowe i metamorficzne” 

lekcja 5 klasa I D

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Opady atmosferyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”

CZWARTEK – 26.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Atrakcyjność turystyczna Polski. Turystyka krajowa i zagraniczna” oraz materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl pt. „Turystyczne walory Polski”

lekcja 2 klasa III C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Rola i znaczenie łączności”

lekcja 3 klasa III A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Minerały, skały magmowe” oraz z materiałem pt. „Z czego składa się skała” 

ŚRODA – 25.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Znaczenie usług we współczesnym świecie”, „Transport” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy”  oraz „Rozwój transportu na świecie”.

lekcje 3 i 4 klasa IV A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Rozwój i znaczenie łączności” i „Rozwój turystyki na świecie. Regiony turystyczne świata” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Turystyka”

lekcja 5 klasa I C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Chów zwierząt na świecie”.

lekcja 6 klasa I B

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Ciśnienie atmosferyczne” oraz z Załącznikiem

Załącznik 1 

WTOREK – 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?” (tylko część dotycząca trzęsień ziemi).

lekcja 3 klasa I A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Rozwój i znaczenie przemysłu”.

lekcje 4 i 5 klasa II A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 r.

lekcja 1 KLASA I D (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem „Jak powstaje wiatr” (proszę kliknąć na link) umieszczonym na platformie epodreczniki.pl

Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań od 1 do 8.

lekcje 2 i 3 klasa IV A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Znaczenie usług we współczesnym świecie”, „Transport” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy”  oraz „Rozwój transportu na świecie”.

Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań.

lekcje 4, 5, 6 klasa II C (geografia w zakresie rozszerzonym)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem „Płytowa budowa litosfery. Ruchy górotwórcze” (proszę kliknąć na link) umieszczonym na platformie epodreczniki.pl
 2.  Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Plutonizm i wulkanizm” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?” (tylko część dotycząca wulkanów). Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA III A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz o wykonanie na jej podstawie poniżej załączonych zadań i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r. 

Instrukcja do zadań

Hydrosfera – zadania

KLASA II A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „cyrkulacja monsunowa oraz wiatry lokalne” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r.      Atmosfera – ćwiczenia

KLASA II C – ROZSZERZENIE

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika „Tektonika płyt litosfery” oraz „Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne”  oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r. 

Minerały i skały – ćwiczenia         Procesy endogeniczne – ćwiczenia

KLASA I C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Główne obszary upraw” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r.      Czynniki rozwoju rolnictwa – ćwiczenia      Produkcja roślinna – ćwiczenia

KLASA I B

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Temperatura powietrza” (podręcznik str. 46 – 50) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r.     Temperatura powietrza – ćwiczenia

KLASA I D – ROZSZERZENIE

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Globalna cyrkulacja atmosfery, cyrkulacja monsunowa oraz wiatry lokalne” (podręcznik str. 100 – 104) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r.     Temperatura powietrza, globalna cyrkulacja oraz wiatry – ćwiczenia

KLASA I D

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Globalna cyrkulacja atmosfery” (podręcznik str. 54 – 55) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r.    Ciśnienie atmosferyczne – ćwiczenia

KLASA I A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Leśnictwo i gospodarka morska” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r.   Leśnictwo – ćwiczenia

KLASA IV A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Poniżej zamieszczam do pobrania i wykonania zadania maturalne z działu „Działalność gospodarcza człowieka”. Proszę o ich rozwiązanie i przesłanie na maila: anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com. Termin oddania prac: 20.03.2020 r.

Działalność gospodarcza człowieka cz. 1  Działalność gospodarcza człowieka cz. 2

KLASA III C

Poniżej zamieszczam do pobrania i wykonania zadania maturalne z działu „Działalność gospodarcza człowieka”. Proszę o ich rozwiązanie i przesłanie na maila: anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com. Termin oddania prac: 20.03.2020 r.

Działalność gospodarcza człowieka cz. 1    Działalność gospodarcza człowieka cz. 2