Język polski

Aneks do Zasad oceniania – mgr Joanna Łapaj

Aneks do Zasad oceniania – mgr Beata Kita

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa IV A

Temat: „Tango” Sławomira Mrożka wobec tradycji literackiej.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1JQCs1umncwA1qvRGv0dSguHkX0ig-aDy

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką i wykonanie pracy domowej.

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Romeo i Julia”- konteksty i nawiązania

Proszę przeczytać wiersz Haliny Poświatowskiej „Jestem Julią”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/1647-halina-poswiatowska—-jestem-julia.html

Komentarz: Proszę dokonać interpretacji wiersza oraz wskazać nawiązania, widoczne w utworze, do dramatu „Romeo i Julia”.

Prace proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 8.04. (środa).

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Szklane domy”-utopia czy wizja przyszłości?

Komentarz: 1. Proszę przypomnieć sobie opowieść o „szklanych domach”, którą opowiada Seweryn Baryka swojemu synowi.

Proszę odpowiedzieć na pytania:

a) W jakim celu Seweryn Baryka opowiada synowi historię o „szklanych domach”?

b) Jak Cezary reaguje na słowa ojca?

c) Czego dotyczy wizja „szklanych domów”?

Odpowiedzi proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 8.04. (środa).

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: „Sonety krymskie”, czyli Wschód w miniaturze.

Notatkę oraz pracę domową do dzisiejszych lekcji znajdziecie na poczcie klasowej: klasa1c@interia.com, hasło znacie.

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką, wskazanymi utworami oraz o wykonanie pracy domowej.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Ćwiczenia maturalne.

„Czy miłość zawsze musi być źródłem nieszczęścia? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do dramatu „Romeo i Julia” oraz wybranych tekstów kultury”.

Komentarz: Napisz w zeszycie plan rozprawki do podanego tematu.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi i spostrzegawczości.

Zadanie dla uczniów w Załączniku.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B

Temat Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – „Kazania sejmowe” Piotra Skargi.

Notatka: Piotr Skarga był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Do jego obowiązków należało głoszenie kazań w trakcie obrad sejmu. „Kazania sejmowe” to zbiór 8 utworów skierowanych do szlachty, w których autor poucza i prezentuje postawy, jakimi powinni wykazywać się obywatele wobec swojego państwa.

 1. Przeczytaj fragm. „Kazań sejmowych”: podr. s. 136-137.
 2. Odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie: A) Wypisz choroby Rzeczypospolitej, które wymienia P. Skarga. B) W jakim celu autor utożsamia ojczyznę z Matką?

lekcja 2 klasa I C

Temat: „Lilije” i „To lubię”-przykładem ballad romantycznych.

Proszę przeczytać ballady: „Lilije”: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0018.htm

„To lubię”: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0015.htm

 1. Dokonaj interpretacji tytułu utworów.
 2. W kilku zdaniach opisz tematykę każdej ballady.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Tartuffe – mistrz manipulacji, czyli obnażanie mechanizmów obłudy.

Notatka:

Tartuffe

Orgon

Pozornie: pobożny, skromny, cnotliwy, asceta

Wcześniej: kochający mąż i ojciec, uczciwy, szanowany

Naprawdę: bezwzględny, fałszywy, obłudny, manipulant, egoista

Później: łatwowierny, naiwny, zaślepiony, podatny na manipulację

Polecenia:

 1.  Co sądzili na temat Świętoszka bohaterowie utworu: Pani Pernelle, Doryna, Elmira, Damis?
 2. Gdzie Orgon spotkał Świętoszka i co zadecydowało o tym, że zaprosił go do swojego domu?
 3. Na czym polegała intryga Elwiry, której celem było zdemaskowanie Świętoszka?

Odpowiedzi proszę przesyłać na dres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 6.04. (poniedziałek). Wasze odpowiedzi zostaną ocenione, brak odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Chłopi” Wł. St. Reymonta.

Zadanie dla uczniów: na podstawie informacji z podręcznika str. 222-224 sporządź notkę biograficzną Wł. St. Reymonta, określ datę i okoliczności powstania powieści oraz czas i miejsce akcji.

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 05.04.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: W świecie ballad romantycznych – ”Romantyczność”.

Notatka: ballada-gatunek synkretyczny, który łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu. Utwór oparty jest na wierzeniach ludowych, występują w nim elementy fantastyczne.

„Romantyczność” to kolejny utwór programowy, czyli manifest epoki. Poeta przedstawia w nim dwa światopoglądy: romantyczny, reprezentowany przez Karusię oraz samego poetę i oświeceniowy, reprezentowany przez klasyka-Jana Śniadeckiego, dla którego metodą badawczą jest szkiełko i oko. Jeżeli czegoś nie widzi, to w to nie wierzy.

Przeczytaj balladę „Romantyczność” s. 34-36. Napisz w punktach plan wydarzeń. Odpowiedz na pytanie 1/s. 36. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Romeo i Julia” – analiza fragmentów.

Przeczytaj fragment utworu zamieszczony w podręczniku na str. 127-129. Odpowiedz na pytania 1-3, 7-8/ s. 129. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 3 klasa III C

Temat: Poezja Stanisława Grochowiaka.

Notatka:

Tematyka poezji St. Grochowiaka: motyw brzydoty, starzenia się, śmierci; bunt wobec świata, ironia, liczne nawiązania do średniowiecza i baroku, poetyka codzienności.

Turpizm- (łac. turpis-brzydki, szpetny) określenie użyte przez Juliana Przybosia w „Odzie do turpistów”, głównie pod adresem Grochowiaka i niektórych młodych poetów, którzy przywoływali w swej poezji obraz brzydoty, rozkładu, szpetoty.

Przeczytaj wiersz „Czyści” St. Grochowiaka: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40075-stanislaw-grochowiak-czysci.html

Utwór jest manifestem Grochowiaka. Poeta uzasadnia w nim swój wybór. Woli brzydotę, ponieważ jest ona bliższa człowiekowi.

lekcja 4 klasa III A

Temat: Obraz rewolucji w „Przedwiośniu”.

Notatka: Rewolucja w Baku z 1917 roku przestrogą dla Polski. Rewolucjoniści przybywają do miasta, głosząc hasła walki o równość i sprawiedliwość społeczną. Tak naprawdę łamią wszelkie zasady, a miasto ogarnia chaos.

Metody działania rewolucjonistów: organizacja manifestacji i zebrań, konfiskaty majątków, prześladowania, aresztowania,morderstwa.

Wpływ rewolucji na życie ludzi: głód i zamknięcie sklepów; pieniądze tracą wartość nabywczą, jedynie za kosztowności można coś kupić; strach i znieczulica, każdy martwi się o siebie; pociągi nie kursują zgodnie z rozkładem; rewolucja przeradza się w wojnę domową.

Polecenie: Przedstaw, jakie zdanie na temat rewolucji mieli : Jadwiga Baryka, Seweryn Baryka, Cezary Baryka, Szymon Gajowiec, Antoni Lulek. Notatkę wykonaj w zeszycie.

 lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc odpowiedzią na „Wielką Improwizację” A. Mickiewicza. (temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne).

Przeczytaj Monolog Kordiana ( scena kończąca akt II, od wersu 249 ).

Notatka: Samotny Kordian stoi na szczycie góry. Jest świadomy swojej potęgi. Pragnie poznać myśli ludzkie. Porównuje siebie do Boga. Obudziła się w nim chęć działania. Wspomina swoje życie: „Uczucia po światowych opadały drogach/ Gorzkie pocałowania kobiety-kupiłem…/Wiara dziecinna padła na papieskich progach…”Teraz pragnie czynu, odwołuje się do średniowiecznego rycerza Winkelrieda, który podczas bitwy miał schwycić kopie wrogich rycerzy i wbić je w swoją pierś, stworzyć wyłom w szeregach nieprzyjacielskich, czyli poświęcając siebie, umożliwił rodakom walkę. Kordian krzyczy: „Ludy! Winkelried ożył! / Polska Winkelriedem narodów!” Kordian odnalazł sens życia, ma nim być walka za ojczyznę. Bohater zostaje przeniesiony na chmurze do Polski.

Hasło: „ Polska Winkelriedem narodów” oznacza, że Polska poprzez klęskę powstania listopadowego skupiła na sobie uwagę wrogich mocarstw, umożliwiając innym narodom czyny niepodległościowe.

                             Mesjanizm („Dziady”)                                       Winkelriedyzm

Polska to Chrystus, która ma zbawić świat(przypisywanie jednostce lub narodowi misji zbawienia ludzkości)

Słowacki traktuje sprawę w wymiarze historycznym i politycznym

Wymiar metafizyczny i religijny

Sprowadza mesjanizm na ziemię

Uśpienie narodu, bierność

Poezja ma pobudzać do działąnia. Słowacki podważa słuszność biernej męki i proponuje walkę czynną.

Polecenie: Porównaj postawę Konrada z „Wielkiej Improwizacji” z postawą Kordiana zaprezentowaną w Monologu. Notatkę zapisz w zeszycie.

 lekcja 7 klasa I B

Temat: Idylliczny obraz życia na wsi.

Notatka: „Pieśń świętojańska o sobótce” powstała, kiedy poeta mieszkał w Czarnolesie i bardzo sobie cenił życie na wsi. Utwór jest złożony z pieśni 12 Panien, które sławią uroki życia na wsi. Tytuł cyklu odwołuje się do ludowego obrzędu obchodzonego w najkrótszą noc w roku z 23 na 24 czerwca. Podczas sobótki tańczono i śpiewano przy ognisku oraz puszczano wianki na wodę.

Kochanowski przedstawia w Pieśni arkadyjski, czyli wyidealizowany obraz życia na wsi.

Polecenie: Przeczytaj „Pieśń świętojańską o sobótce” podr. s. 76-77. Wypisz zalety życia na wsi, które wymienia poeta. Notatkę wykonaj w zeszycie.

 lekcja 8 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wykonaj plan wypowiedzi ustnej do załączonego tematu.

Załącznik 

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Oda do młodości”- manifest polskiego romantyzmu.

Notatka: oda – utwór liryczny utrzymany w podniosłym stylu, opiewający ważne wydarzenie, postać, lub zjawisko. Charakterystyczny dla ody jest zbiorowy podmiot liryczny.

Utwór powstał w 1820 roku i jest uznawany za pierwszy manifest pokolenia romantyków. Mickiewicz wzywa do zespołowego działania wszystkich młodych ludzi oraz krytycznie wypowiada się na temat klasyków, czyli ludzi reprezentujących poprzednią epokę. Osoba mówiąca uważa, że zespołowe działanie pozwoli zmienić oblicze świata.

Polecenie: Przeczytaj „Odę do młodości” podr., s. 32. Scharakteryzuj świat klasyków i romantyków przedstawiony w utworze, wypisz cytaty. Notatkę wykonaj w zeszycie najlepiej w formie tabelki.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Psychologia i język miłosny – „Romeo i Julia”.

 • Proszę odszukać w tekście dramatu słowa Romea i Julii dotyczące miłości. Cytaty można zapisać w formie tabelki.
 • Co można powiedzieć na temat głównych bohaterów, biorąc pod uwagę to jak zwracają się do siebie i wypowiadają się na temat miłości?

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Renesansowy wzorzec patrioty. – Pieśni.

Notatka: W 1575 roku w okresie bezkrólewia Tatarzy najechali na Podole. Nasz kraj nie był przygotowany do obrony, dlatego też bez problemu splądrowali ziemię, wywieźli łupy oraz uprowadzili w niewolę 50 tys. mieszkańców. Kochanowski w „Pieśni o spustoszeniu Podola” wzywa rodaków do opamiętania i mobilizuje ich do walki. Utwór zawiera elementy tyrtejskie.

Przeczytaj „Pieśń o spustoszeniu Podola”, podr., s. 71-73.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Kl. I A (lekcja 5 i 6)

Temat: Komedia ludzkich charakterów – „Świętoszek”.

Notatka: święty – dobry, cnotliwy; świętoszek – człowiek udający pobożność; dewocja – fałszywa pobożność na pokaz; obłuda – nieszczere, dwulicowe zachowanie.

Tartuffe i Orgon to dwa typy świętoszków. Tartuffe stwarza pozory świętości dla osiągnięcia korzyści materialnych, Orgona charakteryzuje zaślepienie i naiwność.

Cechy komedii: wartka akcja, szczęśliwe zakończenie, trzy rodzaje komizmu (słowny, sytuacji, postaci).

„Świętoszek” to komedia charakterów, oznacza to, że każdy z bohaterów posiada wyolbrzymioną jedną cechę charakteru.

Typy charakterów przedstawione w „Świętoszku”:

Tartuffe – oszust; Orgon – naiwny głupiec, Elmira, wierna żona, ale też przebiegła, Damis – zbuntowany syn, Doryna – sprytna służąca, Pani Pernelle – dewotka, Marianna – pokorna córka.

Temat: Śmieszny czy groźny? Portret Tartuffea.

 • Scharakteryzuj tytułowego Świetoszka, czyli Tartufea.
 • Stwórz plan wydarzeń utworu.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Miron Białoszewski – poeta codzienności.

Notatka: Cechy poezji Mikrona Białoszewskiego: poeta rupieci, codzienności; rezygnacja z języka literackiego na rzecz języka mówionego, zwraca uwagę na układ graficzny wiersza; zainteresowanie przedmiotami codziennego użytku.

Proszę przeczytać i zinterpretować wiersz M. Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz/58593-miron-bialoszewski-szare-eminencje-zachwytu.html

Notatkę wykonaj w zeszycie.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: Kordian w poszukiwaniu sensu życia.

Polecenie dla uczniów: Na podstawie aktu II dramatu „Kordian” przedstaw etapy podróży bohatera po Europie. Wymień miejsca, które odwiedził Kordian oraz wnioski i refleksje, których doświadczył w określonym miejscu. ( Np. miejsce: wizyta u papieża, wniosek, refleksja: ……).

Odpowiedzi na pytania przoszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 2.04. (czwartek).

 lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcje języka.

Przypomnij sobie schemat aktu komunikacji językowej oraz funkcje języka (funkcja informatywna, impresywan, ekspresywna, poetycka, fatyczna, metajęzykowa).

lekcje 3 i 4 klasa III C

Temat: Realizm socjalistyczny. (temat lekcji przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne)

Notatka: Okresem najsilniejszej ideologii literatury były w Polsce lata: 1949-1956, kiedy obowiązywała w całości przeniesiona ze Związku Radzieckiego doktryna realizmu socjalistycznego. W styczniu 1949 roku na Zjeździe Związku Literatów Polskich w Szczecinie oficjalnie przyjęto metodę realizmu socjalistycznego (socrealizmu).

Przeczytaj z podręcznika dwa podrozdziały: „Realizm socjalistyczny” str. 227 oraz „Nowomowa po polsku” str. 228. (Obowiązuje podręcznik kl. 2 cz. 2, kolor fioletowy).

Przypomnij sobie cechy socrealizmu.

Wyjaśni pojęcie nowomowa.

Notatka: 21.08. 1955 roku Adam Ważyk na łamach „Nowej Kultury” (red. Paweł Hoffman) drukuje „Poemat dla dorosłych”. Do tej pory Ważyk pisał wiersze socrealistyczne i był podporządkowany polityce socjalizmu. W „Poemacie dla dorosłych”odcina się od wcześniej głoszonych poglądów, uznał, że była to literatura dla dzieci, odrzuca światopogląd socrealistyczny. Redaktor „Nowej Kultury” został zwolniony ze stanowiska, jednak opublikowanie Poematu rozpoczęło nowy etap w dziejach literatury polskiej. Bunt Ważyka spowodował wysyp talentów i odrzucenie doktryny komunistycznej w literaturze. ( W 1953 roku umrał Józef Stalin, dlatego też doszło do złagodzenia polityki).

Proszę o przeczytanie „Poematu dla dorosłych”: http://lewicowo.pl/poemat-dla-doroslych/

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jaki obraz Polski jest przedstawiony w Poemacie? Notatkę należy zapisać w zeszycie.

 lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Realizm socjalistyczny.

Notatka: 21.08. 1955 roku Adam Ważyk na łamach „Nowej Kultury” (red. Paweł Hoffman) drukuje „Poemat dla dorosłych”. Do tej pory Ważyk pisał wiersze socrealistyczne i był podporządkowany polityce socjalizmu. W „Poemacie dla dorosłych”odcina się od wcześniej głoszonych poglądów, uznał, że była to literatura dla dzieci, odrzuca światopogląd socrealistyczny. Redaktor „Nowej Kultury” został zwolniony ze stanowiska, jednak opublikowanie Poematu rozpoczęło nowy etap w dziejach literatury polskiej. Bunt Ważyka spowodował wysyp talentów i odrzucenie doktryny komunistycznej w literaturze. ( W 1953 roku umrał Józef Stalin, dlatego też doszło do złagodzenia polityki).

Proszę o przeczytanie „Poematu dla dorosłych”: http://lewicowo.pl/poemat-dla-doroslych/

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jaki obraz Polski jest przedstawiony w Poemacie? Notatkę należy zapisać w zeszycie.

Temat: Poezja Stanisława Grochowiaka.

Notatka: Tematyka poezji St. Grochowiaka: motyw brzydoty, starzenia się, śmierci; bunt wobec świata, ironia, liczne nawiązania do średniowiecza i baroku, poetyka codzienności.

Turpizm- (łac. turpis-brzydki, szpetny) określenie użyte przez Juliana Przybosia w „Odzie do turpistów”, głównie pod adresem Grochowiaka i niektórych młodych poetów, którzy przywoływali w swej poezji obraz brzydoty, rozkładu, szpetoty.

Przeczytaj wiersz „Czyści” St. Grochowiaka: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40075-stanislaw-grochowiak-czysci.html

Utwór jest manifestem Grochowiaka. Poeta uzasadnia w nim swój wybór. Woli brzydotę, ponieważ jest ona bliższa człowiekowi.

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony

Temat: Motyw nieszczęśliwej miłości.

Polecenie dla uczniów: W nawiązaniu do utworu „Romeo i Julia” wymień 5 tekstów kultury, w których występuje motyw nieszczęśliwej miłości. Każdy kontekst uzasadnij. Notatkę wykonaj w zeszycie.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Realizm socjalistyczny.

Notatka: Okresem najsilniejszej ideologii literatury były w Polsce lata: 1949-1956, kiedy obowiązywała w całości przeniesiona ze Związku Radzieckiego doktryna realizmu socjalistycznego. W styczniu 1949 roku na Zjeździe Związku Literatów Polskich w Szczecinie oficjalnie przyjęto metodę realizmu socjalistycznego (socrealizmu).

Przeczytaj z podręcznika dwa podrozdziały: „Realizm socjalistyczny” str. 227 oraz „Nowomowa po polsku” str. 228. (Obowiązuje podręcznik kl. 2 cz. 2, kolor fioletowy).

Przypomnij sobie cechy socrealizmu.

Wyjaśni pojęcie nowomowa.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Dramat szekspirowski.

Na dzisiejszej lekcji zaczynamy omawiać lekturę „Romeo i Julia”. Po omówieniu tekstu napiszecie kartkówkę.

 • Przypomnij sobie cechy dramatu szekspirowskiego ( dokładnie omawialiśmy to zagadnienie podczas lekcji poświęconych dramatowi „Makbet”).
 • Na podstawie treści utworu „Romeo i Julia” napisz w punktach plan wydarzeń. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Notatka:

Budowa, czas i miejsca akcji:

Powieść składa się z 3 części, w których przedstawiona jest historia głównego bohatera-Cezarego Baryki:

A) „Rodowód” (część poprzedzająca akcję właściwą)

B) „Szklane domy” – miejsce: Baku, Moskwa, Charków; czas:1914 rok-wybuch I wś., 1917 rok-rewolucja w Rosji, 1918-odzyskanie niepodległości przez Polskę, 1919 rok-przyjazd Cezarego do Polski.

C)„Nawłoć” – miejsce: Warszawa, Nawłoć, Chłodek, Leniec, Odolany, czas: 1920 rok-wojna polsko-bolszewicka, 1921 rok-powrót Cezarego do Warszawy.    

D)„Wiatr od wschodu”-miejsce: Warszawa, czas: 1921-1924.                                                                 

Interpretacja tytułu:

Cezary Baryka przybywa do Polski podczas przedwiośnia. Krajobraz jest szary i brudny. W znaczeniu metaforycznym Polska otrząsnęła już śniegi zaborów, jest w trakcie przedwiośnia, ale wiosna, czyli rozwój kraju dopiero ma nastąpić. Jest to dopiero przedwiośnie zmian, które mają nadejść. Tytuł można interpretować także jako wiek Cezarego, jest on jeczsze niedojrzały, czyli jest w okresie przedwiośnia.

 1. Polecenie dla uczniów: Dokonaj charakterystyki bohaterów: Jadwiga i Seweryn Baryka, Cezary Baryka, Szymon Gajowiec, Antoni Lulek. Notatkę zapisz w zeszycie.

Temat: „Przedwiośnie jako powieść o dojrzewaniu”.

 1. Napisz w punktach życiorys Cezarego Baryki. Zwróć uwagę na wątek miłosny przedstawiony w części 2 powieści.
 2. Opisz relacje, które łączyły Cezarego z Laurą, Karoliną i Wandą. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Preromantyzm i romantyzm – wprowadzenie do epoki.

Notatka: W 1776 roku w Niemczech wystawiono dramat Friedricha Klingera „Sturm und Drang” (tłum. burza i napór). Został on manifestem ideowym młodego pokolenia, które buntowało się przeciwko oświeceniowemu racjonalizmowi. Tytuł sztuki dał początek nowemu nurtowi zwanemu preromantyzm, który pojawił się w lit. niemieckiej. Artyści cenili bardziej uczucia i intuicję niż rozum i doświadczenie. Czerpali z folkloru, tradycji średniowiecznych i z twórczości Szekspira. Najbardziej znani twórcy tego okresu to: Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller.

W tym czasie dominującym gatunkiem była ballada – gatunek synkretyczny, czyli łączący elementy epiki, liryki i dramatu, czerpiący elementy z tradycji ludowej, zawierający elementy fantastyczne.

Przeczytaj balladę „Król Olch”-podr., s. 48-49.

Notatka: W balladzie zostały przedstawione dwa światy: realistyczny świat ojca i tajemniczy świat syna. Król Olch chce porwać dziecko, ale ono widzi magiczny świat przyrody, w drzewach widzi króla elfów. Ojciec, typowy klasyk, niczego nie dostrzega, nie zdołał nawet dostrzec śmierci synka.

Dziecko widzi to, czego nie potrafią zauważyć dorośli, dostrzega rzeczywistość oczami wyobraźni. Dlatego też punkt widzenia reprezentowany przez chłopca symbolizuje świat widziany oczami romantyków.

Romantyzm w Polsce: 1822 rok (wydanie pierwszego tomu Poezji A. Mickiewicza)-1863 rok(wybuch powstania styczniowego). Epoka romantyzmu w Polsce to czas nieustannej walki o niepodległość. W 1830 roku wybuchło, zakończone klęską, powstanie listopadowe. Dlatego też nieszczęśliwa miłość i walka za ojczyznę to dwa wiodące motywy teksów romantycznych.

Cechy bohatera romantycznego: samotnik, indywidualista, buntownik, z powodu nieszczęśliwej miłości przechodzi metamorfozę, czyli z człowieka nieszczęśliwie zakochanego zmienia się w patriotę, rozdarty wewnętrznie, nadmiernie uczuciowy, dumny.

Hasła programowe epoki romantyzmu: uczucia i wiara, duchy, upiory, fantastyka, historyzm – zwrot do przeszłości, ludowość, apoteoza młodości, indywidualizm jednostki twórczej, gotycyzm-rekonstrukcja czasów średniowiecznych, orientalizm-zafascynowanie kulturą Wschodu, osjanizm- zafascynowanie folklorem i światem zmarłych, nieszczęśliwa miłość, walka za ojczyznę.

Proszę czytać lekturę „Cierpienia młodego Wertera” autorstwa J. W. Goethe https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/cierpienia-mlodego-wertera.pdf

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: „Romeo i Julia”-e kranizacja dramatu.

 Proszę obejrzeć dowolną ekranizację (filmową lub teatralną) dramatu „Romeo i Julia” W. Szekspira.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Czytanie lektury ,,Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta – cz. I ,,Jesień”.

Zadanie dla uczniów: proszę o przeczytanie lektury ,,Chłopi „- część I ,,Jesień” 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html zwracając szczególną uwagę na postać Macieja Boryny, Antka, Jagny, Kuby oraz na zwyczaje, obyczaje i tradycje panujące na wsi (mieszkańcy Lipiec).

W czwartek zaczynamy omawiać lekturę.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni.

Zadanie dla uczniów w załącznikach:

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B 

Temat: Filozofia w Pieśniach J. Kochanowskiego.

 1. Przeczytaj Pieśń „Chcemy sobie być radzi” podr., s. 58-59.
 2. Odpowiedz na pytania:
 • Do jakiej postawy nawołuje osoba mówiąca w pieśni?
 • Wymień nawiązania do filozofii stoickiej i epikurejskiej widoczne w pieśni, podaj cytaty.
 • Jakie życiowe rady formułuje poeta w omawianej pieśni?

Odpowiedzi prześlij na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 1.04. (środa). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną.

 lekcja 2 klasa I C

Temat: Oświecenie-sprawdzian wiadomości.

 Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jakie zjawiska krytykuje Ignacy Krasicki w satyrach? Podaj konkretne zjawiska i tytuły satyr.
 2. Określ tematykę i podaj przesłanie 1 bajki Krasickiego omawianej podczas lekcji.
 3. Na podstawie „Hymnu do miłości ojczyzny” wymień zalety wynikające z przyjęcia postawy patriotycznej.
 4. Na podstawie sielanki „Laura i Filon” opisz zachowanie głównych bohaterów.
 5. Przedstaw okoliczności powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Odpowiedzi prześlij na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 30.03 (poniedziałek). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Filozofia baroku.

Przeczytaj rodz. „Człowiek wobec nieskończoności” podr., s. 183.

Notatka: Przedstawiciele filozofii baroku i ich poglądy:

Blaise Pascal: „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”- to główna maksyma filozofa. Głosi ona, że człowiek jest słaby i kruchy jak trzcina, ale posiada rozum i to w nim tkwi jego siła.

Głosił zasadę rozdziału między rozumem i wiarą-nie można rozumowo dowieść istnienia Boga, trzeba w Niego uwierzyć.

„Zakład Pascala”- rodzaj gry z Bogiem, której celem było udowodnienie, że warto żyć według wskazówek Boga. Jeśli przyjmiemy, że Bóg istnieje i okaże się, że tak jest, to zostaniemy zbawieni, jeśli Boga nie ma, to nic nie stracimy. Odwrotnie, jeśli Bóg istnieje, a my nie żyjemy według Jego zasad, to zostaniemy potępieni.

Baruch Spinoza: głosił, że wolność polega na zrozumieniu reguł panujących w przyrodzie. Przyrodą jest Bóg, który istnieje we wszystko, a wszystko w Nim. Spinoza jest twórcą panteizmu, czyli pojmowania Boga jako natury.

Kartezjusz: wątpienie jako postawa wobec świata. Jest on twórcą nowożytnego racjonalizmu (Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem).

Kolejna lekcja będzie już dotyczyła lektury „Świętoszek”.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Oświecenie – powtórzenie wiadomości.

 Moi Drodzy, jutro czeka Was sprawdzian wiedzy z epoki oświecenia. Dostaniecie pytania, na które będziecie musieli odpowiedzieć na ocenę.

W celu dobrego przygotowania się do sprawdzianu, proszę o przypomnienie sobie poniższych zagadnień:

 1. Czas trwania i światopogląd epoki.
 2. Cechy klasycyzmu.
 3. Cechy sentymentalizmu.
 4. Definicja i cechy satyry. Tematyka satyr I. Krasickiego: „Pijaństwo”, „Żona Modna”, „Małżeństwo”, „Świat zepsuty”.
 5. ematyka i przesłanie „Hymnu do miłości ojczyzny”
 1. Okoliczności powstania i wydarzenia historyczne przedstawione w „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.
 2. Tematyka sielanki „Laura i Filon”.
 3. Definicja, cechy i rodzaje bajek.
 4. Tematyka i przesłanie 2 wybranych bajek omawianych podczas lekcji.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wypowiedź ustna.

 Pamiętając o poprawnej kompozycji wypowiedzi: wstęp (określenie tezy), rozwinięcie (analiza tekstu źródłowego i podanie kontekstów) oraz zakończenie, proszę napisać plan wypowiedzi do tematu zamieszczonego na str. 152 w podr. (praca dotyczy interpretacji trenu V).

Proszę o wykonanie notatki w zeszycie.

W poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę „Romeo i Julia”.

lekcja 3 klasa III C

Temat: Klasycyzm w poezji Z. Herberta.

Przeczytaj wiersz Z. Herberta „Potęga smaku”: http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc3/poezja/raport-z-oblezonego-miasta/potega-smaku

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Co jest przedmiotem odmowy niezgody i uporu, o których wspomina podmiot liryczny? Do jakiej sytuacji czyni aluzję?
 2. Jak poeta rozumie smak? Czemu ma on tak duże znaczenie?

lekcja 4 klasa III A

Temat: Klasycyzm w XX-leciu.

Nadal pozostajemy w nurcie klasycyzmu. Podczas dzisiejszej lekcji bierzemy na warsztat wiersz Juliana Tuwima „Sitowie” zamieszczony w podr., s. 47-48.

 1. Przeczytajcie wskazany wiersz.
 2. Odpowiedzcie na dwa pytania: A) W jaki sposób poeta nawiązuje w utworze do swojego warsztatu pracy oraz jakie refleksje snuje na temat własnej twórczości? B) W jakim celu autor wspomina czasy swojego dzieciństwa.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 30.03 (poniedziałek). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną. Najlepsze odpowiedzi zostaną ocenione.

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: „Kordian”- wprowadzenie do lektury.

 Notatka: Juliusz Słowacki pracował nad dramatem w 1833 roku w Szwajcarii, a z jego okien było widać szczyt Mont Blanc. Utwór został opublikowany bezimiennie w Paryżu w 1834 roku, a więc już po upadku powstania listopadowego.

Autor planował napisać trylogię, dlatego pełny tytuł utworu brzmi: „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”, stąd otwarte zakończenie tekstu. Niestety, kolejne części nie powstały.

Nazwa dramatu to zarazem imię głównego bohatera. Oznacza ono człowieka, który jest nadwrażliwy, kieruje się sercem i emocjami.

Kompozycja dramatu:

 • motto pochodzące z poematu „Lambro”
 • Przygotowanie
 • Prolog
 • Akt I, który zawiera 3 sceny
 • Akt II, nie posiada scen, kolejne części tego aktu są wyznaczane
 • przez miejsca, które zwiedza Kordian podczas podróży po Europie
 • Akt III , który zawiera 9 scen

Przygotowanie i Prolog miały być wspólne dla wszystkich części trylogii.

Temat: Bohater w poszukiwaniu wartości. Etyczny wymiar czynu.

 Przeczytaj scenę 1 z aktu 1 dramatu, wersy: 1-45.

 1. Na podstawie tekstu określ światopogląd Kordiana. Stwierdzenie „jaskółczy niepokój” oznacza to samo, co „weltschmerz” u Wertera, czyli ból świata, ból istnienia. Zastanów się nad tym, czego pragnie Kordian.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Antyczne nawiązania w Pieśniach Jana Kochanowskiego.

Notatka: Jan Kochanowski pisał Pieśni głównie w okresie dworskim i czarnoleskim.(Życie poety można podzielić na 3 etapy: padewski- etap studiów i podróży zagr., etap dworski – pobyt na polskich dworach magnackich i królewskich, etap czarnoleski – kiedy zakłada rodzinę i prowadzi spokojne życie w majątku w Czarnoleskie). Poeta wzorował się na twórczości starożytnego poety Horacego, tak jak on pisał pieśni oraz nawiązywał do filozofii horacjańskiej (połączenie stoicyzmu i epikureizmu).

Dwa główne motywy pojawiające się w pieśniach Kochanowskiego to motyw fortuny, rozumianej jako ślepy los oraz cnoty-umiejętność poprzestawania na małym, brak zachłanności w gromadzeniu dóbr materialnych.

 1. Przeczytaj Pieśń „Serce roście patrząc na te czasy” podr., s. 56.
 2. Określ tematykę utworu.
 3. Zastanów się, jaki związek ma przedstawienie przyrody z pierwszej części tekstu z dalszą częścią utworu.

Notatkę zapisz w zeszycie.

lekcja 9 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia do tekstu – materiały podane w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Notatkę zapisz w zeszycie.

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Praca z fragmentem ,,Jądra ciemności” J. Conrada.

Zadanie dla uczniów: Na podstawie fragmentu przytoczonego w podręczniku na str. 210-212 odpowiedz na poniższe polecenia:

 1. Jaki jest klimat opisu podróży?
 2. Wypisz metafory, które najbardziej oddają atmosferę tego opisu.
 3. Co można powiedzieć o stanie psychicznym podróżnika?

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 29.03.20. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Dialogi z tradycją.

 1. Przeczytaj fragm. Utworu „Pijaństwo” zamieszczonego w podr. na str. 261.
 2. Przypomnij sobie treść satyry „Pijaństwo” I. Krasickiego.
 3. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1-5/s. 261 z podr.

Od przyszłego tygodnia obowiązuje cz. 2 podręcznika do klasy pierwszej (kolor żółty): A. Nawarecki, D. Siwicka, „Przeszłość to dziś”, kl. 1 cz.2.

lekcje 2 i 3 klasa I D

 Temat Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – „Kazania sejmowe” Piotra Skargi.

 Notatka: Piotr Skarga był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Do jego obowiązków należało głoszenie kazań w trakcie obrad sejmu. „Kazania sejmowe” to zbiór 8 utworów skierowanych do szlachty, w których autor poucza i prezentuje postawy, jakimi powinni wykazywać się obywatele wobec swojego państwa.

 1. Przeczytaj fragm. „Kazań sejmowych”: podr. s. 136-137.
 2. Odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie: A) Wypisz choroby Rzeczypospolitej, które wymienia P. Skarga. B) W jakim celu autor utożsamia ojczyznę z Matką?

Temat: Dla dobra ojczyzny – Andrzej Frycz Modrzewski.

Notatka: Andrzej Frycz Modrzewski jest autorem traktatu „O poprawie Rzeczypospolitej”, który jest złożony z 5 ksiąg: „O obyczajach”, „obyczajach prawach”, „O wojnie”, „O kościele”, „O szkole”.

Traktat- rozprawa naukowa obszernych rozmiarów.

Zapoznaj się z fragm. Traktatu zamieszczonymi w podr., s. 33-34.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Żywot ziemiański według Mikołaja Reja.

 1. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podr. na str. 46.
 2. Przeczytaj fragm. utworu ze str. 47-48.
 3. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1-3/s. 49 podr.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Smutny rycerz z La Manczy.

 1. Przeczytaj „Przewodnik po lekturze” zamieszczony w podr., na str. 189-190.
 2. Przeczytaj fragm.. utworu „Don Kichote wyrusza na wyprawę rycerską”- s. 190-191.
 3. Na podstawie tekstu odpowiedz pisemnie w zeszycie napytania 1-3/s. 192, podr.

Temat: Barok w malarstwie. Analiza dzieł malarskich.

 Dokonaj interpretacji 2 dzieł malarskich zamieszczonych w podręczniku: A) „Alegoria marności świata”, s. 185; B) „Martwa natura vanitas”, s. 189.

Zwróć uwagę na: symbolikę, barwy, przesłanie dzieła.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Klasycyzm w poezji Z. Herberta. – „Potęga smaku”.

Przeczytaj wiersz Z. Herberta „Potęga smaku”: http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc3/poezja/raport-z-oblezonego-miasta/potega-smaku

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Co jest przedmiotem odmowy niezgody i uporu, o których wspomina podmiot liryczny? Do jakiej sytuacji czyni aluzję?
 2. Jak poeta rozumie smak? Czemu ma on tak duże znaczenie?

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 1 klasa II A

Temat: Dialogi z tradycją.

Proszę o przeczytanie utworu Wł. Broniewskiego „Ballady i romanse” https://poezja.org/wz/Broniewski_W%C5%82adys%C5%82aw/745/Ballady_i_romanse

Utwór Broniewskiego opisuje rzeczywistość II wojny światowej. Autor w wierszu celowo nawiązuje do ballady „Romantyczność” A. Mickiewicza.

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania pisemnie w zeszycie:

 1. W jakim celu autor odwołuje się do epoki romantyzmu?
 2. Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy balladą Mickiewicza i tekstem Broniewskiego ( przypomnij sobie treść ballady „Romantyczność”).
 3. Wypisz zwroty, które w bezpośredni sposób nawiązują do utworu romantycznego.

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę napisać rozprawkę problemową na podany w załączniku temat. Prace proszę przesyłać na adres:                                     joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do poniedziałku 30 marca. Prace powinny być podpisane.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa III C 

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

Przypomnij sobie definicję klasycyzmu.

Notatka: Z. Herbert to poeta, który należy do pokolenia Kolumbów, jednak jego debiut poetycki, a właściwie redebiut, przypada na 1956 rok, czyli na czas tzw. „odwilży politycznej”. Poeta zachował postawę niezłomną i podczas panowania doktryny socrealizmu ( zagadnienie omawiane na pierwszej lekcji dot. epoki współczesności w kontekście pokoleń literackich) nie publikował swoich utworów. Na wydanie tekstów zdecydował się dopiero w 1956 roku.

Herbert nawiązuje do tradycji śródziemnomorskiej, głównie do motywów mitologicznych i biblijnych. Stworzył także cykl wierszy, w których pojawia się postać Pana Cogito (Pan Myślę), która uosabia poglądy autora.

 1. Analiza i interpretacja wiersza „Apollo i Marsjasz”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41370-zbigniew-herbert-apollo-i-marsjasz.html

          Proszę przeczytać wiersz oraz przypomnieć sobie mitologiczny pojedynek Apolla z Marsjaszem.

Notatka: Herbert dopisuje zakończenie do mitu, wiersz jest więc reinterpretacją, czyli stanowi ponowne odczytanie mitu. W ujęciu metaforycznym Herbert przedstawia w wierszu dwie gałęzie sztuki: tradycyjną, klasyczną, która reprezentuje Apollo oraz sztukę nowoczesną, zrodzoną z cierpienia, którą reprezentuje Marsjasz.

Proszę o pisemną odpowiedź w zeszycie na pytanie: Która z przedstawionych sztuk jest bliższa człowiekowi? Uzasadnij odpowiedź.

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

 Przeczytaj wiersz „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41967-zbigniew-herbert-przeslanie-pana-cogito.html

Wiersz stanowi kodeks moralny Herberta.

 1. Proszę o wypisanie do zeszytu zasad moralnych i wskazówek, które wymienia poeta.
 2. Odpowiedz, co oznacza pojęcie „postawy wyprostowanej”.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniew Herberta.

Proszę sprawdzić swoje odpowiedzi do tekstu czytania ze zrozumieniem. Klucz odpowiedzi podaję w załączniku.

Przypomnij sobie definicję klasycyzmu.

Notatka: Z. Herbert to poeta, który należy do pokolenia Kolumbów, jednak jego debiut poetycki, a właściwie redebiut, przypada na 1956 rok, czyli na czas tzw. „odwilży politycznej”. Poeta zachował postawę niezłomną i podczas panowania doktryny socrealizmu ( zagadnienie omawiane na pierwszej lekcji dot. epoki współczesności w kontekście pokoleń literackich) nie publikował swoich utworów. Na wydanie tekstów zdecydował się dopiero w 1956 roku.

Herbert nawiązuje do tradycji śródziemnomorskiej, głównie do motywów mitologicznych i biblijnych. Stworzył także cykl wierszy, w których pojawia się postać Pana Cogito (Pan Myślę), która uosabia poglądy autora.

 1. Analiza i interpretacja wiersza „Apollo i Marsjasz”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41370-zbigniew-herbert-apollo-i-marsjasz.html

          Proszę przeczytać wiersz oraz przypomnieć sobie mitologiczny pojedynek Apolla z Marsjaszem.

Notatka: Herbert dopisuje zakończenie do mitu, wiersz jest więc reinterpretacją, czyli stanowi ponowne odczytanie mitu. W ujęciu metaforycznym Herbert przedstawia w wierszu dwie gałęzie sztuki: tradycyjną, klasyczną, która reprezentuje Apollo oraz sztukę nowoczesną, zrodzoną z cierpienia, którą reprezentuje Marsjasz.

Proszę o pisemną odpowiedź w zeszycie na pytanie: Która z przedstawionych sztuk jest bliższa człowiekowi? Uzasadnij odpowiedź.

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

 Przeczytaj wiersz „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41967-zbigniew-herbert-przeslanie-pana-cogito.html

Wiersz stanowi kodeks moralny Herberta.

 1. Proszę o wypisanie do zeszytu zasad moralnych i wskazówek, które wymienia poeta.
 2. Odpowiedz, co oznacza pojęcie „postawy wyprostowanej”.

Załącznik

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Etyka wypowiedzi.

 1. Przeczytaj tekst dotyczący etyki wypowiedzi ze str. 131 z podr.
 2. Wypisz do zeszytu definicje pojęć: etyka wypowiedzi, etykieta językowa, intencja komunikacyjna.
 3. Odpowiedz na pytanie: Na czym polega agresja i przemoc w języku.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Proszę przeczytać podany tekst Jerzego Bralczyka „Chciałaby dusza do raju” i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania do tekstu. Jutro dostaniecie klucz odpowiedzi, abyście mogli sprawdzić to, co napisaliście i przyznać sobie punkty.

Proszę o przeczytanie lektury „Tango” S. Mrożka do końca tego tygodnia.

Przypominam, że jutro upływa termin nadsyłania planów wypowiedzi na adres mailowy:

joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja klasa I D

Temat: „Makbet”- kreacja bohatera.

Celem lekcji jest podsumowanie wiadomości dotyczących treści lektury „Makbet”.

Proszę o pisemne odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Określ jaki wpływ na Makbeta i Lady Makbet wywarła popełniona zbrodnia?
 2. Jaką rolę w dramacie odegrały przepowiednie czarownic?
 3. Na podstawie dramatu wyjaśnij, na czym polega psychologiczna koncepcja tragizmu.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do piątku 27 marca. Wasze prace zostaną ocenione.

Proszę czytać lekturę „Romeo i Julia”.

lekcje 2 i 3 klasa II Cmgr Beata Kita

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Jądro ciemności” J. Conrada.

Zadanie dla uczniów: Na podstawie informacji z podręcznika str. 209-210 sporządź notkę biograficzną Josepha Conrada, określ czas i miejsce akcji w lekturze, wyjaśnij tytuł utworu, przedstaw problematykę ukazaną w ,,Jądrze ciemności”.

Temat: Charakterystyka bohaterów powieści.

Zadanie dla uczniów: Scharakteryzuj głównych bohaterów utworu: Marlowa i Kurtza – (notatka)

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 26.03.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: Poezja Awangardy Krakowskiej.

 1. Proszę zapoznać się z treścią wiersza Juliana Przybosia „Z Tatr” http://hamlet.edu.pl/przypos-ztatr
 2. Na podstawie tekstu należy: określić tezę, okoliczności powstania utworu, tematykę oraz wymienić środki stylistyczne.

Temat: Klasycyzm w XX-leciu międzywojennym.

 1. Proszę o przeczytanie wierszy L. Staffa „Bonaccia” i „Harmonia”. Teksty znajdują się w podręczniku..
 2. Po przeczytaniu wierszy należy: określić tezę i tematykę utworów oraz wymienić elementy typowe dla tradycji klasycystycznej widoczne w wierszach.

Notatki powinny być wykonane w zeszycie.

Proszę o zapoznanie się z treścią lektury „Przedwiośnie”.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Czułość serca w epoce rozumu – „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”.

 1. Proszę przypomnieć sobie wiersz Fr. Karpińskiego „Do Justyny. Tęskność na wiosnę” ( podr. s. 251) oraz cechy tradycji sentymentalnej.
 2. Należy przeczytać wiersz „Przypomnienie dawnej miłości” (podr. s. 252) oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania do wiersza: podr., pyt. 1-6, s. 253.

Temat: Czułość serca w epoce rozumu – „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego.

 1. Proszę przypomnieć sobie definicję i cechy sielanki.
 2. Proszę przeczytać tekst sielanki „Laura i Filon”: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laura-i-filon.html oraz wykonać następujące polecenia: napisać w zeszycie plan wydarzeń dotyczący przedstawionej historii, wymienić elementy tradycji sentymentalnej widoczne w utworze.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Analiza i interpretacja utworów poetyckich.

Przeczytaj wiersz Ewy Lipskiej „Może będzie lepiej” (podr. s. 50) oraz pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1-7 ze str. 70 z podręcznika.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

Lektury szkolne

https://lektury.gov.pl/

KLASY MATURALNE

Proszę przygotować plan wypowiedzi do wybranego zestawu matury ustnej (zestawy zostały opublikowane wczoraj). Plan wypowiedzi proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 24.03. (wtorek). Wasze prace zostaną ocenione.
Wysyłam również link, pod którym możecie znaleźć arkusze maturalne z j. polskiego do przeanalizowania. Zachęcam do zapoznania się z tematami i do ćwiczeń: https://arkusze.gieldamaturalna.pl/

KLASA III A

Proszę o przeczytanie lektury „Przedwiośnie” S. Żeromskiego

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

KLASA II A

Proszę o przeczytanie dramatu „Kordian” J. Słowackiego

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kordian.pdf

KLASA I D

Proszę o przeczytanie lektury „Romeo i Julia” autorstwa W. Szekspira

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia.html

KLASA I A

Proszę o przeczytanie lektury „Świętoszek” autorstwa Moliera.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/swietoszek.pdf

KLASA I B

Proszę przeczytać nowelę „Sokół” (podr. str. 37-40), napisać przebieg wydarzeń przedstawionych w noweli oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania 1-5 (Analiza), s. 40 z podręcznika. Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po powrocie do szkoły.

KLASA I C

Proszę o napisanie pracy w zeszycie, liczącej min. 200 słów na temat: W jaki sposób twórcy epoki oświecenia realizowali hasło „Bawiąc uczyć, ucząc wychowywać?” Odwołaj się do dwóch wybranych tekstów pochodzących z epoki oświecenia.