KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.
 • Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia realizująca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:
 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 • Potwierdzeniem zdobycia danej kwalifikacji są:
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy  w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 • dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 • Nauka jest bezpłatna.
 • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 • Zajęcia na kursie odbywają się w formie zaocznej – co dwa tygodnie przez dwa dni (soboty i niedziele).
 • Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia  w danym zawodzie.
 • Oferta kursów:
  • Kwalifikacja EE.08 (Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci) – wyodrębniona w zawodzie technik informatyk,
  • Kwalifikacja AU.22 (Obsługa magazynów) – wyodrębniona w zawodzie technik logistyk,
  • Kwalifikacja A.73/AU.38 (Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej) wyodrębniona w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych