KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.
 • Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia realizująca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:
 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 • Potwierdzeniem zdobycia danej kwalifikacji są:
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy  w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 • dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 • Nauka jest bezpłatna.
 • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 • Zajęcia na kursie odbywają się w formie zaocznej – co dwa tygodnie przez dwa dni (soboty i niedziele).
 • Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia  w danym zawodzie.
 • Oferta kursów:

kwalifikacja A.72 – obsługa operacyjna portu lotniczego, wyodrębniona w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
 2. monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
 3. prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym.

kwalifikacja A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, wyodrębniona w zawodzie technik logistyk

Podczas realizacji zajęć słuchacze poznają:

 • metody efektywnego planowania przepływu materiałów produkcyjnych oraz w sieci dystrybucji
 • sposoby organizacji pracy i funkcjonowania nowoczesnych magazynów
 • sposoby funkcjonowania i relacje istniejące w kanałach dystrybucji

kwalifikacja E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, wyodrębniona w zawodzie technik informatyk

W toku kształcenia słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu m.in zabezpieczania baz danych oraz projektowania struktur witryn internetowych.