Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim

 

 
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Projekt realizowany będzie przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Koszt całkowity projektu: 217 388,00 zł

Kwota dofinansowania: 216 940,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

CEL:

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 40 absolwentów jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli w okresie 1.09.2018r.-31.08.2021r.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW :  

1.      DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC DLA 40 UCZNIÓW

 2.      KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW

 3.      SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (SAFETY I SECURITY)

 4.      KURS NA OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

 5.      KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA – PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ – KIERUNEK: TRANSPORT, SPECJALNOŚĆ: NAWIGACJA POWIETRZNA I MECHANIKA LOTNICZA

 6.      STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ W PORĘBIE:

 1.      STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 2.      KURSY KWALIFIKACYJNE/SZKOLENIA DOSKONALĄCE NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PORĘBIE: PRACOWNIA BRANŻY LOTNICZEJ

Regulamin udziału w stażach i praktykach zawodowych dla uczestników projektu

Załącznik nr 1 „Umowa o staż/praktykę”

Załącznik nr 1a „Umowa o staż/praktykę”

Załącznik nr 2 „Kryteria oceniania stażu/praktyki zawodowego/-ej”

Załącznik nr 3 „Dziennik zajęć stażysty / praktykanta”

Załącznik nr 4 „Lista obecności”

Załącznik nr 5 „Zaświadczenie odbycia stażu/praktyki

Załącznik nr 6 „Wniosek o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta”

Załącznik nr 6a „Oświadczenie pracodawcy”

Załącznik nr 7 „Nota księgowa”

Załącznik nr 8 „Oświadczenie VAT”

Załącznik nr 9 „Wniosek o zwrot kosztów dojazdu”

Rusza rekrutacja do projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”

 
 
 
 
 

Kontynuując doposażenie pracowni Technik lotniskowych służb operacyjnych w  ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół w Porębie zostały zakupione dwa nowoczesne drony. Zakup tak nowoczesnych środków dydaktycznych umożliwi uczniom zdobycie nowych umiejętności, a zainteresowanym udział w  kursie  na operatora  Bezzałogowych Statków Powietrznych .

 

W Zespole Szkół w Porębie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 24 uczniów naszej szkoły bierze udział w szkoleniu – Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony)

Projekt realizowany jest przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zajęcia składają się z dwóch części praktycznej i teoretycznej . W skład części teoretycznej wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawa lotniczego
 2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 3. Zasady wykonywania lotów
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  Część praktyczna:
 5. Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 6. Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 7. Zmiany wysokości lotu
 8. Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 9. Wykonywanie startu
 10. Wykonywanie lądowania
 11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Część praktyczna obejmuje  4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego na osobę.

Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie egzaminu obejmującego program oraz zakres merytoryczny szkolenia.

Zainteresowanie w/w szkoleniem wśród młodzieży naszej szkoły jest bardzo duże.