Śląskie. Zawodowcy

Śląskie. Zawodowcy

Formularze zgłoszeniowe do projektu „Śląskie. Zawodowcy” są dostępne w sekretariacie szkoły. Wszelkich informacji dot. realizacji projektu udzielają: dyrektor szkoły mgr Beata Mędrecka – Bańka oraz koordynator projektu mgr inż. Krzysztof Czyż.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja do II etapu projektu

  • Rekrutacja do pierwszego etapu projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 11.09.2020 r. do 31.10.2020 r.
  • Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie w zawodzie technik informatyk
  • Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły i w wersji elektronicznej tutaj
  • Wypełnione kwestionariusze proszę składać do 31.10.2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
  • Uczeń dokonuje wyboru i decyduje się na

           – szkolenia specjalistyczne (15 miejsc),

          albo na

         – staż u pracodawcy (10 miejsc)

Lista osób, które zakwalifikują się do projektu zostanie ogłoszona 09.11.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel mgr inż. Krzysztof Czyż oraz dyrektor szkoły.

Starosta Zawierciański Gabriel Dors podpisał list intencyjny, w wyniku którego Starostwo Powiatowe w Zawierciu przystąpiło do projektu „Śląskie. Zawodowcy”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W ramach projektu młodzi ludzie będą mogli skorzystać ze staży i praktyk zawodowych (z możliwością wypłaty stypendiów stażowych), szkoleń specjalistycznych, językowych (w zakresie języka obcego zawodowego). Planowane jest utworzenie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych) – a w konsekwencji klastra edukacyjnego – jako platformy komunikacyjnej umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, przedstawicieli pracodawców, opiekunów praktyk i staży – w celu wypracowania wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.

Projektem objęte będą trzy szkoły z terenu powiatu zawierciańskiego: Zespół Szkół w Porębie, Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

Wspólne działania Katowickiej SSE S.A. i Starostwa Powiatowego w Zawierciu mają przyczynić się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Inauguracja projektu odbyła się w dniu 30 października 2019 r. podczas konferencji „Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, prezes KSSE Janusz Michałek, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, prezes Izby Rzemieślniczej Jan Klimek, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i województwa śląskiego.

Powiat Zawierciański reprezentowali Starosta Gabriel Dors oraz Barbara Kozioł – Członek Zarządu. Udział w spotkaniu wzięli również Krystyna Wiącek – naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół objętych projektem.

W latach 2019-2020 na różne inicjatywy w ramach projektu zostanie przeznaczonych ok. 20 mln zł. Będą w nim realizowane rozwiązania, gwarantujące skuteczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Co istotne, wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by odpowiadać na ich potrzeby.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja

W ramach projektu uczniowie Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie będą mogli skorzystać ze staży i praktyk zawodowych (z możliwością wypłaty stypendiów stażowych), szkoleń specjalistycznych, językowych (w zakresie języka obcego zawodowego).

Zostanie utworzona sieć współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych) – a w konsekwencji klastra edukacyjnego – jako platformy komunikacyjnej umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, przedstawicieli pracodawców, opiekunów praktyk i staży – w celu wypracowania wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.

W latach 2019-2020 w ramach projektu będą realizowane rozwiązania, gwarantujące skuteczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Co istotne, wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by odpowiadać na ich potrzeby.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rekrutacja do pierwszego etapu projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 07.01.2020 r. do 29.01.2020 r.
  • Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie w zawodzie technik informatyk
  • Kwestionariusze do rekrutacji będą dostępne w sekretariacie szkoły i w wersji elektronicznej tutaj
  • Wypełnione kwestionariusze proszę składać do 29.01.2020r. w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
  • Uczeń dokonuje wyboru i decyduje się na

           – szkolenia specjalistyczne (10 miejsc),

           – szkolenia językowe (w zakresie języka obcego zawodowego) (5 miejsc)

   albo na

         – staż u pracodawcy (7 miejsc)

Lista osób, które zakwalifikują się do projektu zostanie ogłoszona 31.01.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel mgr inż. Krzysztof Czyż oraz dyrektor szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” wraz z załącznikami

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 1 „Formularz rekrutacyjny do projektu „Śląskie. Zawodowcy” 

Załącznik 2 „Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3 „Wykaz szkół i placówek oraz branż

Załącznik 4 „Indywidualny Plan Działania uczestnika/uczestniczki Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu wraz z załącznikami

Umowa o organizację stażu uczniowskiego wraz z załącznikami

Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Załącznik 1 „Program stażu uczniowskiego”

Załącznik 2 „Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego”

Załącznik 3 „Lista obecności”

Załącznik 4 „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”

Załącznik 5 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu”

Załącznik 6 „Wniosek o refundację/dane do wypłaty kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu zgodnie z umową”

Załącznik 7 „Wniosek o refundację wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/dane do wypłaty wynagrodzenia”

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Załącznik 1 „Program kursu/szkolenia”

Załącznik 2 „Indywidualna lista obecności”

Załącznik 3 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu/dane do wpłaty”

Nabór wniosków szkoleniowych dla kadry pedagogicznej

https://zawodowcy.slaskie.pl/content/ogloszenie-o-terminie-naboru-wnioskow-szkoleniowych-kadry-pedagogicznej