Język polski

Aneks do Zasad oceniania – mgr Joanna Łapaj

Aneks do Zasad oceniania – mgr Beata Kita

CZWARTEK 25.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Powtórzenie wiadomości.

lekcja 4 klasa III A

Temat: Co należy przeczytać podczas wakacji?

Lektury: Opowiadania T. Borowskiego: „Proszę państwa do gazu”, „U nas  w Auschwitzu”, „Pożegnanie z Marią”; Z. Nałkowska „Medaliony”, G. Herling- Grudziński „Inny świat”, A. Camus „Dżuma”.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Powtórzenie wiadomości.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Co należy przeczytać podczas wakacji?

Lektury: B. Prus „Lalka”, D. Dostojewski „Zbrodnia i kara”.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Synteza materiału.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Podsumowanie naszej pracy na lekcjach języka polskiego.

ŚRODA 24.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Powtórzenie tematyki lektur poznanych w klasie pierwszej.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Synteza materiału.

Komentarz: Proszę przypomnieć sobie charakterystykę epok literackich omawianych w klasie pierwszej.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Jan Andrzej Morsztyn – mistrz poezji dworskiej.

Polecenie: https://drive.google.com/file/d/1xIoBUYOI_Lc4nM8WFAE5-_n24SlVWutr/view?usp=sharing

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: „Sonety krymskie”, czyli Wschód w miniaturze.

Komentarz: Cykl sonetów powstał w wyniku podróży Mickiewicza na Krym. Proszę przeczytać dwa sonety „Stepy Akermańskie” i „Burza” oraz określić ich tematykę.

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0032.htm

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0035.htm

WTOREK 23.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: „Lalka” – tematyka.

Komentarz: Jednym z głównych wątków w powieści jest wątek miłosny. Proszę, aby na podstawie utworu lub obejrzanej ekranizacji „Lalki” opisać wątek miłosny przedstawiony w powieści B. Prusa.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 2 klasa II C

Temat: Przypomnienie zasad poprawnego pisania rozprawki.

Komentarz: Pisząc rozprawkę pamiętaj  o tezie (twierdzenie) lub hipotezie (przypuszczenie), argumentach, potwierdzeniu tezy lub weryfikacji hipotezy i trójdzielnej kompozycji pracy(wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz o akapitach. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Zwróć też uwagę na  styl, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Utrwalenie wiadomości z lektur.

Zadanie dla uczniów: przejrzyj wszystkie notatki dotyczące ,,Wesela” S.Wyspiańskiego, ,,Chłopów” Wł.St.Reymonta i ,,Jądra ciemności” J. Conrada.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: „Bawiąc uczyć…” – bajki I. Krasickiego.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/1FBnwUNH4klQlV7__cUJkeTh_cvFQaOV3/view?usp=sharing

lekcja 2 klasa I B

Temat: Poezja dworska D. Naborowskiego.

Polecenie: Proszę przeczytać wiersz „Na oczy królewny angielskiej…” podr., s. 192. Proszę określić tematykę wiersza .

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Sklepy cynamonowe” – tematyka.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/1nLox8aIdJdadj0sd1VD7yMxJuPbdrBmL/view?usp=sharing

lekcja 5 klasa I C

Temat: Wypowiedź ustna.

Polecenie: Proszę ułożyć plan wypowiedzi do poniższego tematu: Czego, Twoim zdaniem, można się dowiedzieć na temat tradycji i historii naszego kraju, po przeczytaniu eposu A. Mickiewicza?

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Polecenie: Proszę przypomnieć sobie treść lektury „Król Edyp”.

PIĄTEK 19.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Analiza tekstów filozoficznych.

Polecenie: Przeczytaj tekst „Postęp i szczęście ludzkości” J. J. Rousseau. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1, 2, 3 ze strony 269.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Polecenie: Proszę napisać w zeszycie na czym polega motyw nieszczęśliwej miłości przedstawiony w „Panu Tadeuszu”.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Poezja wieszczów – C.K. Norwid.

Polecenie: Proszę przeczytać wiersz „Moja piosnka II” i określić jego tematykę: https://literat.ug.edu.pl/cnwiersz/mojapi.htm

lekcja 5 klasa I D

Temat: Ignacy Krasicki w służbie ojczyźnie.

Polecenie: Proszę przeczytać „Hymn do miłości ojczyzny” (podr., str. 289) i określić na czym polega tyrtejski charakter utworu.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Gwary i dialekty.

Zadanie dla uczniów: przeczytaj artykuł https://culture.pl/pl/artykul/jezyki-dialekty-gwary-polski, z którego dowiesz się ,dlaczego lokalne gwary i środowiskowe żargony wzbogacają język polski i czynią go żywym, jędrnym i bogatym.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: „Pan Tadeusz” – charakterystyka bohaterów.

Polecenie: Proszę podzielić bohaterów eposu według kryterium narodowego, czyli należy wymienić patriotów oraz tych, którym sprawy ojczyzny są obce.

Temat: „Pan Tadeusz” – podsumowanie.

Polecenie: Proszę przypomnieć sobie najważniejsze wątki zawarte w utworze.

lekcja 4 klasa III A

Temat: O technice onirycznej w „Sklepach cynamonowych” B. Schulza.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/1G07-1bjRrLlYZolb-VV39P-v9q-rF4VQ/view?usp=sharing

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: „Lalka” – ekranizacja.

Polecenie: Proszę obejrzeć ekranizację powieści „Lalka” B. Prusa.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Motyw vanitas w barokowej poezji.

Polecenie: Proszę przeczytać wiersz D. Naborowskiego „Krótkość żywota” – podr., s. 194. Należy odpowiedzieć, w jaki sposób autor nawiązał w wierszu do motywu vanitas (czyli do motywu marności świata i przemijania). Notatkę wykonaj w zeszycie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Ćwiczenia maturalne.

ŚRODA 17.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Tematyka Epilogu.

Polecenie: Proszę przeczytać Epilog. Na  podstawie tekstu należy opisać obraz ojczyzny, który przedstawił Mickiewicz.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Tematyka satyr I. Krasickiego.

Polecenie: Proszę przeczytać satyrę „Pijaństwo”-podręcznik str. 278-281 oraz „Żona modna”:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.pdf .

Na podstawie przeczytanych tekstów proszę napisać w zeszycie, jakie zjawiska krytykuje Krasicki.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Barokowa poezja metafizyczna.

Poezja metafizyczna-poszukuje odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek i jakie miejsce zajmuje w świecie. Jej przedstawicielem jest Mikołaj Sęp Szarzyński.

Przeczytaj Sonet IV (podr., s. 172).

Poeta porównuje ludzkie życie do wiecznej walki z szatanem, światem i ciałem. Człowiek nieustannie musi walczyć z pokusami. Jedyną nadzieją dla niego jest Bóg.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 4 i 5/s. 172.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Poezja wieszczów – Juliusz Słowacki.

Polecenie: Proszę przeczytać utwory J. Słowackiego: „Testament mój”: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj.html  oraz „Rozłączenie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rozlaczenie.html Proszę określić tematykę tekstów.

WTOREK 16.06.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Doskonalenie umiejętności omawiania dzieła malarskiego.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1, kl. II A

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Polecenie: Materiały do lekcji zostały wysłane na Wasze szkolne adresy e-mail.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Baśniowość i neologizmy w wierszu B. Leśmiana ,,Dusiołek”.

Zadnie dla uczniów: na podstawie różnych źródeł informacji sporządź notkę biograficzną Bolesława Leśmiana, zapoznaj się z treścią wiersza https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dusiolek.html, wypisz neologizmy

i wyjaśnij, co one oznaczają?

Komentarz: neologizmy słowotwórcze-to nowe wyrazy utworzone od wyrazów już istniejących za pomocą odpowiednich formantów np.: jesień-jesienior (określenie osoby, która ze wszystkich pór roku najbardziej lubi jesień ). Notatkę wykonaj w zeszycie do języka polskiego.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Dydaktyczny charakter satyr I. Krasickiego.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1knLbbRRfA4edd3zJpBIFp2sN64nwLc7l/view?usp=sharing

lekcja 2 klasa I B

Temat: Filozofia i sztuka baroku.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/12MC-kxJ1BdEQMDfF62tyLhTBXHtR0H5V/view?usp=sharing

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: B. Schulz „Sklepy cynamonowe”.

Polecenie: Proszę przeczytać opowiadanie B. Schulza „Sklepy cynamonowe”. Jest to lektura z gwiazdką.

lekcja 5 klasa I C

Temat: Szlachta polska w „Panu Tadeuszu”.

Polecenie: Proszę przeczytać fragment „Epilogu” zamieszczony w podr. na str. 163-164. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pyt. 1,2,3 (Pytania i polecenia do fragmentu „Epilogu”) ze str. 164.

lekcja 6 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Filozofia oświecenia – „Zabobon” D. Diderot.

Polecenie: Proszę przeczytać fragment tekstu filozoficznego „Zabobon”-podr., s. 267 i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania 1,3,4,5 ze str. 268.

PIĄTEK 05.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Filozofia oświecenia.

Polecenie: Proszę przeczytać temat 52 z podręcznika „ Filozofia oświecenia” – str. 265 oraz mini przewodnik – str. 266. Proszę zapoznać się z definicją pojęć: „przewrót kopernikański”, ateizm, deizm, empiryzm, materializm, racjonalizm, „tabula rasa”, liberalizm.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Dramatyczna biografia Jacka Soplicy.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1Ox1foZ0yKf8dLCdepUnYweZTcmohF-OB/view?usp=sharing

lekcja 4 klasa I A

Temat: Fantastyka i groza romantyzmu.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1wa0L5lbZ_aKkicIRNJN0mAZIIrwzfq-S/view?usp=sharing

lekcja 5 klasa I D

Temat: „Skąpiec” – analiza fragmentów.

Polecenie: Przeczytaj fragment utworu zamieszczony w podr. na str. 241 – 243. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 4, 7, 8 ze str. 244.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Pamiątki historii we dworze Soplicy.

Temat: Koncertowa lekcja dziejów narodowych.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1j-y88GeCWMPdMOn9eL6HA9XP5866cx3W/view?usp=sharing

lekcja 4 klasa III A

Temat: Tematyka nowel „Filidor dzieckiem podszyty” i „Filibert dzieckiem podszyty”.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/15grLckdhq8jpRnLMvyPMEnTHuCe5E8Tl/view?usp=sharing

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Analiza i interpretacja utworów poetyckich M. Konopnickiej.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1spZZMFSUFygr4z_sltIn5yll0s3kAqCQ/view?usp=sharing

lekcja 7 klasa I B

Temat: Barok – świat wewnętrznych sprzeczności.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/1RUP5Cwsh958WLYnij-3jb34rugq_0ZMj/view?usp=sharing

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: „Odprawa posłów greckich” – analiza fragmentów.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Czytanie ze zrozumieniem : F. Ziejka – Magia ,,Wesela”.

Zadanie dla uczniów: przeczytaj tekst F. Ziejki zamieszczony w podręczniku (str. 257-258) i odpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem.

Komentarz: odpowiedzi zapisz w zeszycie do języka polskiego.

ŚRODA 03.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Soplicowo – centrum polskości.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1jvjN9pBxhlfmHsHUzfWKFoodRBWZkvIl/view?usp=sharing

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: „Skąpiec” – komedia charakterów.

Temat: Dramat pewnej wady-”Skąpiec”.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1LeeHC7PkRt5YWX4Z6t6H39CemsNk3wrF/view?usp=sharing

lekcja 4 klasa I B

Temat: Renesans – powtórzenie wiadomości.

Polecenie: Proszę przypomnieć sobie: twórczość J. Kochanowskiego, tematykę utworów: „Romeo i Julia”, „Makbet”, „Odprawa posłów greckich”.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: „Lilije” i „To lubię” przykładem ballad romantycznych. (Temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne)

Polecenie: Proszę przeczytać dwie ballady A. Mickiewicza: „Lilije” i „To lubię”: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0018.htm

Należy w zeszycie opisać tematykę każdej ballady oraz dokonać interpretacji tytułu.

WTOREK 02.06.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. II A

Temat: O powstaniu inaczej-”Gloria victis” Elizy Orzeszkowej.

Notatka i  polecenie: https://drive.google.com/file/d/1NRVY3atd4SibIKFPuSsnAG7wqJiUuOMa/view?usp=sharing

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Utrwalanie zasad ortograficznych-ćwiczenia.

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: ,,Wesele” S. Wyspiańskiego-ekranizacja.

Zadanie dla uczniów: obejrzyj ekranizację ,,Wesela” Wyspiańskiego w reż. A. Wajdy z 1972 roku.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat:  Pochwała ludzkiego rozumu – A. Naruszewicz „Balon”.

Polecenie: Przeczytaj wiersz „Balon”: http://hamlet.edu.pl/naruszewicz-balon ( oświecenie to wiek wynalazków, wiersz powstał z okazji pierwszego lotu balonem ). Utwór stanowi pochwałę ludzkiego rozumu. Na podstawie wiersza proszę wypisać zalety rozumu, które wymienia autor.

lekcja 2 klasa I B

Temat: „Odprawa posłów greckich” – podsumowanie wiadomości.

Polecenie: Proszę przeczytać fragm. lektury zamieszczony w podręczniku na str. 84-86.

Proszę odpowiedzieć na pytania: 1. Jakie są zadania i obowiązki władcy? 2. Przed kim władca powinien zdać sprawę ze swoich rządów? 3. Jakie wady społeczeństwa są przedstawione w omawianym fragmencie? Notatkę należy wykonać w zeszycie.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: Groteska w „Ferdydurke”.

Temat: „Ferdydurke” – podsumowanie wiadomości.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1RJg85i0AL6eOdzXEMVKt4kmT67Ezjtsy/view?usp=sharing

lekcja 5 klasa I C

Temat: Ojczyzna jako raj utracony.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1t2zgC4Tc_7WvpJ9naxbNbIgGcal_UB9q/view?usp=sharing

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Co to jest oświecenie? Praca z tekstem.

Polecenie: Przeczytaj tekst Immanuela Kanta „Co to jest oświecenie” – podr., s. 262. Odpowiedz na pytania: 1. Jak Kant definiuje oświecenie? 2. Co oznacza „wyjście człowieka z niedojrzałości”? Notatkę wykonaj w zeszycie.

PIĄTEK 29.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. I D poziom rozszerzony

Temat: „Skąpiec” – tematyka.

Proszę zapoznać się z treścią utworu „Skąpiec” Moliera.

Lekcja 2, kl. I C

Temat: „Pan Tadeusz” – ekranizacja.

Polecenie: proszę obejrzeć ekranizację „Pana Tadeusza” w reż. A. Wajdy z 1999 roku.

Lekcja 4, kl. I A

Temat: W świecie ballad romantycznych – „Romantyczność”.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/10J1lEBloiko9Bl0_15A3urQbTCCWYvwh/view?usp=sharing

Lekcja 5, kl. I D

Temat: Oświecenie – wprowadzenie do epoki.

Notatka: https://drive.google.com/file/d/1H3xYGkFERmvELzqW_vwCpL-y1s22LsVV/view?usp=sharing

CZWARTEK 28.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: „Dziady” – bohaterowie dramatu.

Temat: „Dziady” – sens i przesłanie dramatu.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1TjWCKMoNCH_3mOjh5H8HDi83G966V2tF/view?usp=sharing

lekcja 4 klasa III A

Temat: Słowa klucze w „Ferdydurke”.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1wBIRiJoehCGnlPx_uXayhkjLOSdDrhG8/view?usp=sharing

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Miłość w pozytywizmie – „Kamizelka”.

Temat: Kwestia żydowska w literaturze – „Mendel Gdański”.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/file/d/1gwfwqrKSy0jR2OffZ2MPlEG1liBl4I-K/view?usp=sharing

lekcja 7 klasa I B

Temat: „Odprawa posłów greckich” – analiza fragmentów.

Polecenie: https://drive.google.com/file/d/1IxCpTBWO48OR2W47RZ07EJNUbRWY7LP_/view?usp=sharing

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Temat: Ćwiczenia maturalne.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Chłopi i panowie-obraz społeczeństwa polskiego w ,,Weselu” Wyspiańskiego.

Komentarz: Wyspiański ukazał w dramacie postawy dwóch klas społecznych: inteligencji i chłopów. W sposób krytyczny przedstawił inteligencję, która jest przeznaczona do pełnienia przywódczej roli, ale nie jest w stanie jej podołać. Mniej surowo ocenił chłopów, którzy wykazują patriotyzm i szczery zapał do walki, ale nie są dojrzali do podjęcia zbiorowego czynu. Polskie społeczeństwo jawi się w ,,Weselu” jako niezdolne do działania. Zarówno chłopi jak i inteligencja zawodzą. Największym ich problemem jest brak porozumienia w ważnych kwestiach dotyczących narodu.

ŚRODA 27.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Dziady” cz. III – dedykacja „Ustępu”.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1vmwOgVwk7LtpgPCf7yv5tjTOYKySdeF3

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Powtórzenie wiadomości z baroku.

Temat: Barok – praca klasowa.

Praca klasowa z baroku: https://drive.google.com/open?id=11rnPL8CGRllceerakPGN22yLoLM-QtPj

lekcja 4 klasa I B

Temat: Refleksja o państwie – „Odprawa posłów greckich”.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1dsC9wW17EaRjXQ4f0tRl0CW-CmFG7xKq

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: „Oda do młodości” – manifest polskiego romantyzmu. (temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne)

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=11mTa4oFd9hanDR11TFLLIBBse-eo_P_y

WTOREK 26.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

Temat: Poezja „czasów niepoetyckich” – M. Konopnicka.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1Gr35MenzoJ8eu05_quKRD5H1BWsDVmmy

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Tworzenie związków wyrazowych-ćwiczenia.

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Dramat wyborów w „Hamlecie”.

Polecenie: „Hamlet” to utwór autorstwa W. Szekspira. Proszę przeczytać słynny monolog Hamleta zamieszczony w podręczniku na str. 210. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pyt. 1-4, s. 211.

Proszę przeczytać lekturę „Skąpiec” autorstwa Moliera.

 lekcja 2 klasa I B

Temat: pierwsza polska tragedia – „Odprawa posłów greckich”.

Polecenie: Proszę zapoznać się z treścią lektury „Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Ferdydurke” – świat przedstawiony.

Temat: O zniekształconym obrazie świata w „Ferdydurke”.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1C4PDckZ0RsU-JIl4XP4J1o-pjlsv6geO

lekcja 5 klasa I C

Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1mevWV2bla6do1pMtlKHPXRyE0CcYMhUC

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: „Hamlet” – spektakl teatralny.

Polecenie: Proszę obejrzeć dowolny spektakl teatralny powstały na podstawie dramatu „Hamlet”.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Parada widm w ,,Weselu” Wyspiańskiego.

Zadanie dla uczniów: na podstawie znajomości  lektury i informacji z podręcznika( str. 243-244 ) scharakteryzuj widma pojawiające się na weselu (Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman, Rycerz Czarny, Upiór, Wernyhora).

Notatkę  proszę przesłać  na e-maila: beatakita72@o2.pl  lub  beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com do 28.05.2020.
z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

Temat: Symbolizm w dramacie.

Komentarz: Oprócz zjaw obdarzonych różnymi znaczeniami symbolicznymi w dramacie pojawiają się też przedmioty o charakterze symbolicznym: złoty róg-symbol zagrzewania do walki o niepodległość, ale Jasiek gubi go, gdy sięga po czapkę z pawimi piórami, sznur-symbol narodowej niewoli, złota podkowa-symbol szczęścia, zgubił ją koń Wernyhory, kosa racławicka-symbol gotowości do walki, czapka z pawimi piórami-symbol próżności i przywiązania do dóbr materialnych, dzwon Zygmunta-symbol chwały dawnej Polski, chata bronowicka-symbol polskości, chocholi taniec-symbolizuje bierność i uśpienie narodu, społeczeństwo polskie nie jest zdolne do narodowowyzwoleńczego czynu.

PIĄTEK 22.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Historia błędnego rycerza.

Polecenie: Przeczytaj fragm. utworu – podr., s. 222-224. Na podstawie utworu, wybranych kontekstów i własnych doświadczeń odpowiedz pisemnie na pytanie 12 ze str. 225 z podr. Praca zostanie oceniona.

Odpowiedzi proszę wysłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 25.05. (poniedziałek).

lekcja 2 klasa I C

Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1ohJviOp5YlBVwjwAx3mSlalCOPsnI0o3

lekcja 4 klasa I A

Temat: Preromantyzm i romantyzm – wprowadzenie do epoki.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1EJazlLJoTdisbEfaburHKZrsXwCP6ykY

lekcja 5 klasa I D

Temat: Miłość w wierszach J. A. Morsztyna.

Polecenie: Przeczytaj wiersz „Redivivatus” – podr., s. 200-201. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1 i 3 ze str. 201 oraz dokonaj charakterystyki podmiotu lirycznego.

CZWARTEK 21.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”.

Temat: „Dziady” cz. III – analiza fragmentów.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1Z8dTfv9PCspwAnolTZ1nFGfWZGo-eOxe

lekcja 4 klasa III A

Temat: „Ferdydurke” – świat przedstawiony.

Polecenie: Proszę zapoznać się z treścią utworu W. Gombrowicza. Jest to lektura z gwiazdką i w poniedziałek zaczynamy omawiać „Ferdydurke”.

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Poezja „czasów niepoetyckich” – Adam Asnyk. (Temat lekcji przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne).

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1jArdiNXeS-qyn4Iq-yRFYL9J88-tHr0j

lekcja 7 klasa I B

Temat: „Makbet”-analiza fragmentów.

Polecenie: Proszę przeczytać fragm. utworu zamieszczony w podręczniku na str. 185-186. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania: 1, 8, 9 /s. 187.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: „Makbet”-ocena postępowania bohatera.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Charakterystyka postaci realistycznych w ,,Weselu” Wyspiańskiego.

Zadanie dla uczniów: na podstawie znajomości lektury i informacji z podręcznika (str.243) scharakteryzuj krótko postaci realistyczne: Pan Młody, Panna Młoda, Gospodarz, Gospodyni, Poeta, Dziennikarz, Rachela, Nos, Radczyni, Czepiec, Klimina, Isia, Jasiek, Zosia i Maryna, Haneczka.

Komentarz: pamiętaj, aby w notatce uwzględnić, kto był pierwowzorem tych postaci.

Notatkę  proszę przesłać  na e-maila: beatakita72@o2.pl  lub  beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com do 24.05.2020.
z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

ŚRODA 20.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Ocena społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza.

Polecenie: Przeczytaj fragment zamieszczony na str. 131-133 w podręczniku. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pyt. 1-4/s. 132.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Błędny rycerz wśród realiów życia. (temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne).

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1DsSQeSCokSdosPq3byJYrCMpEoOV077U

lekcja 4 klasa I B

Temat: Makbet – kreacja bohatera.

Polecenie: Przeczytaj fragm. utworu zamieszczony w podr. na str. 180-182. Na podstawie fragmentu wypisz argumenty, których używają  Makbet i Lady Makbet podczas rozmowy poprzedzającej morderstwo króla. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Sprawdzian wiadomości z oświecenia.

Pytania do sprawdzianu: https://drive.google.com/open?id=1FOuhe6VVBiEdXxscEUADeQCu5tuzNqvj

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 22 maja (piątek).

lekcja 6 klasa I A

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Polecenie: Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: Które idee i hasła głoszone w oświeceniu są nadal aktualne.

WTOREK 19.05.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1, kl. II A

Temat: Filozofia pozytywizmu.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1AtiHsjMC0umIIrAcIWlhX8uqSKGaqFKL

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Współczesne nawiązania do poezji Naborowskiego.

Komentarz: Przeczytaj wiersz „LXXII”-str. 197 podr., określ tematykę i przesłanie utworu. Porównaj tekst z wierszem D. Naborowskiego „Krótkość żywota” (s. 194), wypisz podobieństwa. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 2 klasa I B

Temat: Makbet – charakterystyka bohaterów.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1p3DEizAHst9dCnYWjjP-RskqWFvNGqDq

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Polecenie: Wybierz jeden temat i napisz plan wypowiedzi ustnej. Notatkę wykonaj w zeszycie.

 1. Na podstawie utworu „Granica”, wybranych kontekstów oraz własnych doświadczeń, postaraj się odpowiedzieć na pytanie, które zadaje Zenon: Jakimi ludźmi jesteśmy naprawdę, czy takimi jak widzą nas inni, czy takimi, co myślimy o sobie?
 2. Na podstawie utworu „Granica” oraz wybranych tekstów kultury określ, jaki wpływ na życie bohaterów ma prawo dziedziczenia po przodkach.

lekcja 5 klasa I C

Temat: Profetyczny charakter Widzenia ks. Piotra.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=13UKSo3LIRCBNxz13YORMUOVpQ_fyHV7e

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Konteksty i nawiązania.

Polecenie: Przeczytaj wiersz Rymkiewicza „ Wiersz na te słowa Heraklita: Nie można wejść do tej samej rzeki” – podr., s. 199. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pyt. 1-3/s. 199.

mgr Beata Kita

lekcja 2 klasa II C

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Wesele” S. Wyspiańskiego.

Zadanie dla uczniów: na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku na str.241-242 sporządź notkę biograficzną S. Wyspiańskiego, określ datę i okoliczności powstania utworu oraz wyjaśnij znaczenie słowa chłopomania.

Komentarz: Akcja dramatu rozgrywa się w nocy z 20 na 21 listopada 1900 roku w czasie wesela Lucjana Rydla-krakowskiego poety i Jadwigi Mikołajczykówny – chłopki. Miejscem akcji jest dworek Włodzimierza Tetmajera i jego żony w podkrakowskich Bronowicach. W weselu uczestniczą mieszkańcy wsi i elita intelektualna ówczesnego Krakowa. Podczas przyjęcia okazuje się,że trudno jest im się ze sobą porozumieć.

Notatkę proszę przesłać na e-maila : beatakita72@o2.pl lub beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com  do 21.05.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Problematyka dramatu.
Zadanie dla uczniów: w oparciu o informacje z podręcznika ze str.254 sporządź krótką notatkę o problematyce utworu.

Notatkę proszę przesłać na e-maila : beatakita72@o2.pl lub beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com  do 21.05.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

PIĄTEK 14.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Słowa neutralne i wartościujące.

Komentarz: Przeczytaj rozdział nr 42 z podręcznika – str. 207. Wyjaśnij definicję słów neutralnych emocjonalnie  i słów nacechowanych emocjonalnie. Podaj przykłady. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Podniebny pojedynek człowieka z Bogiem na podstawie Wielkiej Improwizacji.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1eNZkqI587SaYC2OE44PkK4qrawepWFri

lekcja 4 klasa I A

Temat: Oświecenie – powtórzenie wiadomości.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1xjBo6MJg64-FQolzF4mB3gRl0yw8rh_u

lekcja 5 klasa I D

Temat: Współczesne nawiązania do poezji Naborowskiego.

Polecenie: Przedstawicielem poezji dworskiej w baroku jest także Daniel Naborowski. Proszę przeczytać wiersz „Na oczy królewny angielskiej” (podr., s. 192) i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pyt. 1-4/str. 192.

CZWARTEK 14.05.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: T. Boy-Żeleński – Plotka o ,,Weselu”.

Zadanie dla uczniów: przeczytaj Plotkę o ,,Weselu” T. Boya -Żeleńskiego (podręcznik str. 250-251) i sporządź notatkę w zeszycie do języka polskiego.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Tajemniczość i groza romantyzmu – „Upiór”.

Temat: „Dziady” cz. III – wprowadzenie do lektury.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1Rte1VTHSsuOi15F35sRdZ4AmbYM1N9Nk

lekcja 4 klasa III A

Temat: „Granica” – test wiadomości.

Pytania do testu: https://drive.google.com/open?id=1tvEbZ1zxYyPI_0LFiDZQJY2MJZtwXFr0

Odpowiedzi proszę wysłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 18 maja (poniedziałek).

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Wiek pary i elektryczności. (Temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne)

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1qQJkCm9WQrzsZJwy88o67gvj4QuPLJlk

lekcja 7 klasa I B

Temat: Dobro i zło w dramacie „Makbet”.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1R0Pw1B3HhlYVpvBvlC_wVkOAqB9Sgb_I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: „Makbet” – tematyka utworu.

ŚRODA 13.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Cechy dramatu romantycznego – „Dziady” cz. II.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1DXTePs-QllG3ZON6WposV3OF6Cqkjnxt

Odpowiedzi należy przesyłać do: 15 maja (piątek).

 lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Nurt sarmacki w epoce baroku.

Temat: Barok- epoka przeciwieństw („Kobiety Rubensa”).

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1FuURp24NHbjESdwO6eqnRiBZCpDZRFOd

lekcja 4 klasa I B

Temat: Tworzenie własnego tekstu – interpretacja porównawcza.

Polecenie: Proszę o porównanie tekstów zamieszczonych w podręczniku na stronie 154-155 . Należy określić tezę każdego z utworów, tematykę, kreację podmiotu lirycznego, odbiorcę i przesłanie utworów. Wymienić podobieństwa i różnice zaprezentowanych wierszy. Notatkę należy wykonać w zeszycie.

Na kolejnej lekcji zaczynamy omawiać lekturę „Makbet”.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Najsłynniejsza kolęda polska.

Temat: Dialogi z tradycją.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1Vg1_lClwwEdSdhLTjRP7CLI4Nve6_PBy

WTOREK 12.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: Romantyzm – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian wiadomości dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1t-eCmmv8fhDFECSg2TdD2zACd0fxV6Qv

Pytania do sprawdzianu wysyłam także na Wasze szkolne adresy e-mail. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 13 maja (środa).

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Wypowiedź ustna – ćwiczenia.

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Jan Andrzej Morsztyn – mistrz poezji dworskiej.

Notatka i polecenie pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1XM0jbxGAI_kBl5ACGhgPs174OaSrjwMM

lekcja 2 klasa I B

Temat: Wdzięczność i ufność w Psalmach.

Komentarz: psałterz – zbiór psalmów. Kochanowski sparafrazował biblijną Księgę Psalmów, dbając o walory artystyczne tekstów. Poeta nie dokonał dokładnego przekładu treści, ale tekst dostosował do panujących wówczas warunków.

Polecenie: Przeczytaj Psalm 91/str. 96 z podręcznika i scharakteryzuj Boga przedstawionego w utworze. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: Obraz społeczeństwa polskiego w „Granicy”.

Temat: Symbolika zakończenia powieści Z. Nałkowskiej.

Notatka i polecenie pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1Fmef3z1WwTOo4tVjI_2yiScvgAir7RBm

lekcja 5 klasa I C

Temat: Rola jednostki wybitnej w życiu Norwida.

Komentarz: Przeczytaj wiersz „Bema pamięci żałobny-rapsod” podr. s.114-115 oraz zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podrozdziale „Wskazówki do analizy i interpretacji”podr. s. 115. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1, 2, 3/s. 115.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Słowa wieloznaczne.

Komentarz: Przeczytaj rozdział „Słowa wieloznaczne” zamieszczony w podręczniku na str. 204-205. Wynotuj definicje pojęć: treść wyrazu, zakres wyrazu, znaczenia nieostre, polisemia, antonimia, homonimia, synonimia.

Notatkę wykonaj w zeszycie, nie wysyłaj do nauczyciela.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Czytanie lektury ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego na portalu lektury.gov.pl.

Zadanie dla uczniów: proszę przeczytać lekturę ,,Wesele”Wyspiańskiego https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html

zwracając szczególną uwagę na postaci realistyczne i fantastyczne.

W czwartek zaczynamy omawiać dramat.

PIĄTEK 08.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Ćwiczenia maturalne.

Polecenie: Dokonaj interpretacji dzieła malarskiego „Martwa natura z porcelanowym dzbankiem” z 1669 roku zamieszczonego w podr., na str. 196. Zwróć uwagę na kolorystykę, symbolikę i elementy typowe dla kultury baroku. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 3 klasa I C

Temat: Ćwiczenia maturalne – wypowiedź ustna.

Polecenie: przeczytaj tekst R. Przybylskiego „Ubranie jako tekst” zamieszczony w podr. na stronie 96-97. Określ myśl przewodnią tekstu (tezę) oraz wymień argumenty na poparcie tezy. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Czułość serca w epoce rozumu – sentymentalizm.

Polecenie: Proszę przeczytać utwór Franciszka Karpińskiego „Laura i Filon”: https://literat.ug.edu.pl/krpnski/002.htm i określić jego tematykę. Proszę zwrócić uwagę na elementy tradycji sentymentalnej, takie jak: opisywanie emocji, akcja rozgrywa się na łonie natury, a bohaterami są ludzie pracujący na roli.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Motyw vanitas w poezji barokowej.

Plecenie: Przeczytaj wiersz Daniela Naborowskiego „Krótkość żywota” (podr., s. 194) odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1-4/s. 195.

CZWARTEK 07.05.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Sprawdzian ze znajomości lektury.

Zadanie dla uczniów: odpowiedz na poniższe pytania:

1. Co było przyczyną śmierci Kuby?

2. Dlaczego stara Agata opuściła rodzinę Kłębów i dokąd się udała?

3. Podaj powód bójki miedzy Maciejem a Antkiem.

4. Jaką wiadomość przekazała Józka Hance?

5. Do czego namawiał Jankiel Kubę?

6. Co podarował Boryna Jagnie na jarmarku?

7. Kto prosił Dominikową w imieniu Macieja o rękę Jagny?

8. Jak postrzegano Jagnę we wsi?

9. Dlaczego Boryna wyrzucił Antka i Hankę z domu?

10. Opisz krótko wesele Boryny i Jagny.

Odpowiedzi  proszę przesłać  na e-maila: beatakita72@o2.pl  lub  beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com do 10.05.2020

z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Faust” – dzieło życia Goethego.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1vBCGb0Kn-kPNlssZSIxyQA5AcmgLNgDl

lekcja 2 klasa I C

Temat: Ćwiczenia maturalne.

lekcja 4 klasa III A

Temat: „Granica” jako powieść filozoficzna.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1kzsjedDMXb3H4n_Jq7Ey3ZY7w3axESWJ

lekcja 5 klasa II A

Temat: „Nie-Boska komedia” – scena finałowa.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=14oj5t-4uIBU3aoid9UGcGXQsoUfGvlmI

lekcja 6 klasa II A

Temat: Romantyzm – powtórzenie wiadomości.

lekcja 7 klasa I B

Temat: „Romeo i Julia” – konteksty i nawiązania.

Komentarz: Proszę przeczytać fragment zamieszczony w podr., na str. 127-129 i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania do tekstu nr 1-3/s. 129.

Kolejną lekturą, którą będziemy omawiać jest „Makbet”.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Ćwiczymy umiejętność formułowania tezy

ŚRODA 06.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Poezja wieszczów – C.K. Norwid „Fortepian Chopina”.

Notatka i polecenie:

https://drive.google.com/open?id=1_BdjlPtZfMpZz62YawVf355On6IUD3cr

lekcja 2 klasa I D

Temat: Filozofia i sztuka baroku.

lekcja 3 klasa I D

Temat: Barokowa poezja metafizyczna.

Notatka i polecenie:

https://drive.google.com/open?id=1gIBPMXSTcAIVu68o2PVHqglTMrR_oSwj

lekcja 4 klasa I B

Temat: Miłość ponad wszystko -”Romeo i Julia”.

Komentarz: Przeczytaj fragment utworu zamieszczony w podr. na str. 122-124 i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania: 1, 2, 3, 8 ze strony 125 w podręczniku.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Małżeństwo w krzywym zwierciadle satyr I. Krasickiego.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Wizja świata przedstawiona w bajkach I. Krasickiego.

Notatka i polecenie:

https://drive.google.com/open?id=1-5vOsxZ03XSeE0Gfz2dZawLcnSz7e6-D

WTOREK 05.05.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: „Nie-Boska komedia” – analiza fragmentów.

Komentarz: Proszę pisemnie i na ocenę wykonać poniższe polecenia:

 1. Na podstawie treści lektury scharakteryzuj hrabiego Henryka, zwróć uwagę na jego relacje z żoną i synkiem.
 2. Przeczytaj fragment lektury zamieszczony w podr. na s.145-147 i na jego podstawie przedstaw racje Henryka i Pankracego.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 7 maja (czwartek).

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Barok – świat wewnętrznych sprzeczności.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1uXuOJqw9Z3uh6XUtnAWp2lMNJT5oCgqP

lekcja 2 klasa I B

Temat: Psychologia i język miłosny – „Romeo i Julia”.

Polecenie: Napisz pracę, która zostanie oceniona: Uzasadnij, że dramat „Romeo i Julia” posiada tematykę uniwersalną, a przedstawione w nim problemy są nadal aktualne. Twoja praca powinna liczyć minimum 100 słów. Prace proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 6 maja ( środa).

 lekcja 3 klasa III A

Temat: „Granica” – świat przedstawiony.

lekcja 4 klasa III A

Temat: Poznajemy bohaterów powieści „Granica”.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=101Kgfjq3z9gk_yK-Mz9gROg6yb8UzPRL

lekcja 5 klasa I C

Temat: Poezja Cypriana Kamila Norwida.

Notatka i polecenie: https://drive.google.com/open?id=1iGJu52UkgYhphjbQaFqk5pXLtMK_tnYM

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Wielcy malarze i rzeźbiarze epoki baroku.

Komentarz: Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na stronie 166.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: ,,Chłopi” Reymonta – ekranizacja.

Zadanie dla uczniów: proszę obejrzeć film pt.: ,,Chłopi” z 1973 r. w reż. Jana Rybkowskiego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wydarzenia od momentu rozmowy księdza z Agatą do śmierci Kuby.

W czwartek czeka Was sprawdzian ze znajomości lektury.

CZWARTEK 30.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 3 klasa II C

Temat: Konflikt pokoleń: relacje ojciec-syn w ,,Chłopach” Reymonta.

Zadanie dla uczniów: na podstawie znajomości lektury wyjaśnij, co było przyczyną konfliktu miedzy Maciejem Boryną a Antkiem. Notatkę proszę zapisać w zeszycie do języka polskiego.

mgr Joanna Łapaj

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Polski poeta na grobie Agamemnona. (temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne)

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1gjSUJrtqenEYYXTMvy62trWaSNoOg_l5

lekcja 4 klasa III A

Temat: Zofia Nałkowska „Granica” – ekranizacja.

Proszę obejrzeć film „Granica” powstały na podstawie powieści Z. Nałkowskiej w reż. Jana Rybkowskiego z 1977 roku.

Proszę przeczytać powieść „Granica” Z. Nałkowskiej.

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: W przededniu końca świata.

Temat: Obraz rewolucji w „Nie-Boskiej komedii”.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1Hcb3gGMm5xbK9QJ-SpnKzirNLZSQhhra

lekcja 7 klasa I B

Temat: Dramat szekspirowski.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=16AuW2RD1VmOdlKbDotMLY8jhRybU4-cc

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Plan wypowiedzi maturalnej.

ŚRODA 29.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Miłość syna do matki – List do matki J. Słowackiego.

Komentarz: Przeczytaj list J. Słowackiego do matki zamieszczony w podr. na str. 93-94. Napisz jakie relacje łączyły poetę z matką. Odpowiedz na pytania 1 i 4 ze str. 94 z podr. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Powtórzenie wiadomości z renesansu.

Komentarz: Przypomnijcie sobie najważniejsze teksty z epoki renesansu.

Temat: Renesans z punktu widzenia ucznia.

Komentarz: Polecenia znajdują się pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1ABmI98L5jYPhtt1izyar66c1aFhYo4rN

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać do dnia 4 maja (poniedziałek) na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Treny – nawiązania.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1t32QrYGr8lzgVfR78zNdardnPHeC5sLG

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: „Satyra prawdę mówi…”,czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc-uczyć”. (temat przeznaczony do realizacji na dwie jednostki lekcyjne)

Komentarz:https://drive.google.com/open?id=1qAYxewDoe4TSYJyKUEXlnmT51xiETzql

WTOREK 28.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: Rozprawa z romantycznym wyobrażeniem poety: „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1QPpnu82SOMTwPpvAJ4nu5GfCMxWgNEpU

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownictwo.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I D

Temat: Tworzenie własnego tekstu.

Komentarz: Wykonaj zadanie 1 z podr./str. 152. Przygotuj konspekt pracy pisemnej, wzorując się na informacjach podanych na str. 153. Konspekt zapisz w zeszycie.

lekcja 2 klasa I B

Temat: Treny – podsumowanie wiadomości. Interpretacja trenu XIX.

Komentarz: Przeczytaj tren XIX zamieszczony w podr. na stronie 110-111. Wykonaj pisemnie w zeszycie polecenia nr 1, 5, 6 ze strony 112.

Proszę zapoznać się z treścią następnej lektury „Romeo i Julia”: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/romeo-i-julia.pdf

lekcja 3 klasa III A

Temat: „Przedwiośnie” – test wiadomości.

Pytania do testu: https://drive.google.com/open?id=1xJpeD1xlpY-STO0YarrnySETQ0daGETl

Odpowiedzi proszę przesyłać do środy 29.04. na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com

lekcja 4 klasa III A

Temat: Twórczość Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

Notatka i polecenia do tematu: https://drive.google.com/open?id=1RqnBONXCWdzyav6U4K3vRnNZ3Ly5uj2a

lekcja 5 klasa I C

Temat: Motyw tęsknoty – „Rozłączenie” J. Słowackiego.

Komentarz: Przeczytaj wiersz „Rozłączenie”: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rozlaczenie.html

Adresatką wiersza jest prawdopodobnie matka poety, której nie widział od dłuższego czasu. Określ tezę utworu oraz tematykę zwrotek. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Interpretacja porównawcza.

Komentarz: Wykonaj polecenie nr 2/str. 158 z podręcznika. Przeczytaj tekst Horacego i J. Kochanowskiego, zastanów się, co łączy te utwory, czyli postaw tezę i podaj dwa konteksty.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Piszemy rozprawkę.

Zadanie dla uczniów: napisz rozprawkę na temat ,,Tradycja-relikt przeszłości czy ważny element naszego życia?”. Odwołaj się do ,,Chłopów” Reymonta i innych tekstów kultury.

Komentarz: Pamiętaj o tezie lub hipotezie, argumentach, potwierdzeniu tezy lub weryfikacji hipotezy i trójdzielnej kompozycji pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz o akapitach. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Rozprawkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl lub beata-kita@zsporeba.onmicrosoft.com do 03.05.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

PIĄTEK 24.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie, w każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00 będę do Waszej dyspozycji podczas konsultacji. Możecie skontaktować się ze mną za pomocą platformy Microsoft Teams, komunikatora Messenger lub mailowo. Możecie wtedy poprawić oceny, zaliczyć zaległy materiał lub porozmawiać na temat zagadnień omawianych na lekcjach. Zapraszam do kontaktu.

Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B

Temat: Test wiadomości z trenów.

Komentarz: Pytania do testu dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1AaeibuUJ-kPVOsUmDSqKQoqFe4qsb4bb

Wasze odpowiedzi zostaną ocenione. Prace proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 27.04. (poniedziałek).

lekcja 2 klasa I C

Temat: Poezja wieszczów – „Testament mój” J. Słowackiego.

Komentarz: Przeczytaj utwór „Testament mój” (podr., s. 181). Określ tematykę każdej zwrotki. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1-3/str. 182 z podr.

lekcja 4 klasa I A

Temat: „Mazurek Dąbrowskiego”, czyli nowy wymiar patriotyzmu.

Komentarz: Zapoznaj się z genezą utworu – podr., s. 247. Przeczytaj utwór zamieszczony w podr., s. 245-246. Wymień bohaterów historycznych, do których nawiązuje J. Wybicki. Odpowiedz na pytanie: Czy „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” posiada tyrtejski charakter. Uzasadnij odpowiedź. Notatkę wykonaj w zeszycie.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Obraz przyrody w ,,Chłopach” Reymonta – cz. I ,,Jesień”.

Zadanie dla uczniów: na podstawie fragmentu zamieszczonego w podręczniku (str. 224-225) odpowiedz na poniższe pytania i polecenia:

1. W jaki sposób przedstawiony jest siewca?

2. Wypisz elementy opisu jesiennego pejzażu.

3. Jak ukazany jest związek człowieka z przyrodą?

4. Wymień czynności, o których mowa we fragmencie (czasowniki).

Zwróć uwagę na wskazówki do analizy i interpretacji ( podręcznik str. 225 ).

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 26.04.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Człowiek wobec Boga i natury w literaturze romantycznej.

Komentarz: Przeczytaj „Hymn” J. Słowackiego zamieszczony w podr. s. 74-75. Scharakteryzuj podmiot liryczny i na podstawie każdej zwrotki wymień przyczyny jego smutku. Wykonaj polecenie 2/s. 75 z podr. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wdzięczność i ufność w psalmach – Psałterz Kochanowskiego.

Komentarz: psałterz – zbiór psalmów. Kochanowski sparafrazował biblijną Księgę Psalmów, dbając o walory artystyczne tekstów. Poeta nie dokonał dokładnego przekładu treści, ale tekst dostosował do panujących wówczas warunków.

Polecenie: Przeczytaj Psalm 91/ str. 96 z podręcznika i scharakteryzuj Boga przedstawionego w utworze. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 3 klasa III C

Temat: Poezja „Nowej Fali”.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1NrCFaEMyzPiQT0ORgGjfcCiNIBKZSeJP

lekcja 4 klasa III A

Temat: „Przedwiośnie” – podsumowanie wiadomości.

Komentarz: Na przykładzie lektury scharakteryzuj motywy: dzieciństwa, rodziny, matki, śmierci, miłości.

Pamiętaj, że w życiu Cezarego były dwa momenty zwrotne: „rozmowa” nad zwłokami młodej Ormianki i śmierć matki.

W poniedziałek czeka Was test wiadomości z lektury.

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Poezja Cypriana Kamila Norwida. (Temat przeznaczony na 2 godz. lekcyjne)

Komentarz: Przeczytaj wiersz „Bema pamięci żałobny-rapsod” (podr., s. 114-115). Określ tematykę każdej zwrotki. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1-5/ s. 115 z podr.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Kryzys światopoglądu renesansowego w Trenach.

Komentarz: Przeczytaj tren XI (podr., s. 104). Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pyt. 1-3/str. 104 z podr.

lekcja 8 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Treny – tematyka.

ŚRODA 22.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Test wiadomości z lektury.

Komentarz: Pytania do testu, które obowiązują wszystkich uczniów, znajdują się pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1xAGNwLSDN7HxRkdHyHHq0lE8F3wHiskb

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 24.04. (piątek)

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Odprawa posłów greckich” – podsumowanie wiadomości.

Komentarz: Proszę przeczytać fragment utworu zamieszczony w podr. na stronie 84-86 i określić jego tematykę.

lekcja 3 klasa I D

Temat: Test wiadomości z lektury.

Komentarz: Proszę o krótkie odpowiedzi na pytania, które są dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1qnRHq9SIoNLhfhnzSD7Ie6jJS8wvf2LF

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 24.04. (piątek)

lekcja 4 klasa I B

Temat: Kryzys światopoglądu renesansowego w Trenach.

Komentarz: Przeczytaj Tren X zamieszczony w podr. na str. 108/109, odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 2/ s. 109.

W piątek czeka Was sprawdzian wiadomości z Trenów.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Wiek rozumu-oświeceniowa wizja świata.

Komentarz: Przeczytaj wiersz A. Naruszewicza „Balon” (podr., s. 238-239) i wymień zalety, osiągnięcia rozumu. Przeczytaj „Wskazówki do analizy i interpretacji” zamieszczone na str. 240. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Patriotyzm czasów klęski.

Komentarz: Przeczytaj „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasickiego (podr., s. 241). Odpowiedz na pytania 1,2,5/ podr., s. 241 pisemnie w zeszycie.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Powtórzenie materiału.

Komentarz: Proszę powtórzyć tematykę lektur obowiązkowych.

WTOREK 21.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: „Kordian” – podsumowanie wiadomości.

Komentarz: 1. Porównaj Konrada z III cz. „Dziadów” z Kordianem. 2. Opisz scenę finałową dramatu „Kordian”. Notatkę wykonaj w zeszycie.

Proszę czytać lekturę „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/nie-boska-komedia.pdf

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Komentarz: Proszę przypomnieć sobie tematykę lektur obowiązkowych (z gwiazdką).

lekcja 3 klasa III C

Temat: Poezja Wisławy Szymborskiej.

Komentarz: Wisława Szymborska reprezentuje nurt poezji filozoficznej. Bardzo często w tekstach noblistki można odnaleźć cynizm i ironię. Trzeba także pamiętać, że poetka w latach 50-tych poparła komunistyczną władzę i pisała wiersze socrealistyczne.

Proszę dokonać interpretacji wierszy „Kot w pustym mieszkaniu”: https://wiersze.annet.pl/w,,9245

oraz „Pierwsza fotografia Hitlera: https://poezja.org/wz/Szymborska_Wisława/32/Pierwsza_fotografia_Hitlera

lekcja 4 klasa III C

Temat: Kaskaderzy literatury.

Komentarz: Notatkę i polecenie do lekcji znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=10NWwK5CRIcd9Yask0ds1jyMiDnEMK4RM

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: „Wieża” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. (Temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne).

Proszę zapoznać się z tekstem opowiadania „Wieża”: http://www.bsip.miastorybnik.pl/zsu/wieza.pdf

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: „Odprawa posłów greckich” – spektakl teatralny.

Komentarz: Obejrzyj spektakl teatralny „Odprawa posłów greckich”, dowolnego reżysera, dostępny w Internecie.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 2 klasa II C

Temat: Obyczajowość wsi polskiej.

Zadanie dla uczniów: na podstawie  znajomości lektury wypisz w punktach obyczaje,tradycje i obrzędy mieszkańców Lipiec – cz. I ,,Jesień”.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Motyw pracy w ,,Chłopach” Reymonta.

Zadanie dla uczniów: odpowiedz na poniższe pytania:

1. Jaką rolę odgrywa praca w życiu mieszkańców Lipiec?

2. Dlaczego Maciej Boryna uznawany był przez wiejską gromadę za  najważniejszego gospodarza we wsi?

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 23.04.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Poezja „Nowej Fali”.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1NrCFaEMyzPiQT0ORgGjfcCiNIBKZSeJP

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Odprawa posłów greckich” – analiza fragmentów.

Komentarz: Proszę przeczytać dwa fragmenty lektury zamieszczone w podr., na str. 80-82 i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania 1-4/s. 83.

Na następnej lekcji czeka Was test ze znajomości: tematyki utworu, okoliczności powstania, znaczenia symbolicznego oraz przesłania tekstu.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Przedwiośnie” – ekranizacja.

Komentarz: Proszę obejrzeć film „Przedwiośnie” w reż. Filipa Bajona powst. w 2001 roku. Należy zwrócić uwagę na scenę finałową filmu, która różni się od sceny książkowej.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: „Cierpienia młodego Wertera” – charakterystyka bohaterów.

Komentarz: Proszę scharakteryzować bohaterów: Lotta, Albert, Werter, Panna von. B.

Notatkę należy wykonać w zeszycie.

Temat: „Cierpienia młodego Wertera” – podsumowanie wiadomości.

Komentarz: Na następnej lekcji czeka Was test ze znajomości lektury. Proszę zwrócić uwagę na: charakterystykę bohaterów, przyczyny i okoliczności śmierci Wertera, czym zajmował się Werter, relacje Albert-Werter, ich stosunek wobec samobójstwa, sytuację rodzinną Lotty.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: „Odprawa posłów greckich” – wartości i postawy.

Komentarz: Proszę odpowiedzieć na pyt. 11-13/s. 83 podr.

Odpowiedzi należy przesłać na adres: joanna-lapaj@zspoerba.onmicrosoft.com do dnia 22.04. (środa). Wasze prace zostaną ocenione.

PIĄTEK 17.04.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Usprawnienie funkcji słuchowych.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B

Temat: Kryzys światopoglądu renesansowego w Trenach.

Komentarz: Proszę przeczytać Tren IX (podr., s. 101) oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania: 1) Jakie zalety mądrości wymienia Kochanowski? 2) Dokonaj interpretacji czterech ostatnich wersów trenu.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Charakterystyka miłości romantycznej na przykładzie dzieła Goethego.

Komentarz: Na przykładzie utworu proszę scharakteryzować miłość romantyczną. Notatkę należy wykonać w zeszycie.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Oświecenie – wprowadzenie do epoki.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1NmkRolrX4fl0IxJwXro2eTn_LU0ixJv1

CZWARTEK 16.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Młody Werter cierpi.

Komentarz: Proszę przeczytać list z dnia 12 sierpnia cz. 1 oraz wypisać, co na temat samobójstwa myślą Werter i Albert. Notatkę należy zapisać w zeszycie.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Refleksja o państwie.

Komentarz: Proszę wypisać argumenty Aleksandra (Parysa) i Antenora, wypowiedziane przez nich podczas rady królewskiej (wersy 197-300). Notatkę należy wykonać w zeszycie.

lekcja 3 klasa III C

Temat: „Tango” – przesłanie dramatu

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1FhHXCzoxsiRE7nru5OdAU441um4OZfXK

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką. 

lekcja 4 klasa III A

Temat: Polityka w powieści S. Żeromskiego.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1UQNz41CVLWsuFf1elq99TsXcreTdakcq

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Postaci historyczne występujące w dramacie Słowackiego. (temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne)

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1pTwSmFRpcCbEtILE5vd9x-traAnmc3y2

lekcja 7 klasa I B

Temat: Ojciec i dziecko w Trenach.

Komentarz: Na przykładzie przeczytanych trenów wypisz cytaty, za pomocą których poeta opisuje Urszulkę oraz śmierć. Zwróć uwagę na to, do kogo porównuje Urszulkę i do czego porównuje śmierć. Notatkę w formie tabelki wykonaj w zeszycie. Pamiętaj, że Kochanowski idealizuje córkę. Idealizacja, to wyobrażenie sobie lub przedstawienie czegoś jako dużo lepszego niż w rzeczywistości.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1zanjYvCxymYttBd06yxl4RZGTvlRlZWV

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Świat Lipiec – hierarchia społeczna wsi.

Zadanie dla uczniów: wypisz w punktach wszystkie postaci z ,,Chłopów” Reymonta – cz. I ,,Jesień” i przyporządkuj je odpowiedniej warstwie społecznej: bogaci, średniozamożni, komornicy i wyrobnicy.

Notatkę proszę przesłać na e-maila : beatakita72@o2.pl do 19.04.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

ŚRODA 15.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

W najbliższym czasie Teatr Dramatyczny zaprasza szczególnie wszystkich licealistów na inscenizację „Króla Edypa” na e-scenie!
Spektakl online będzie można obejrzeć na kanale YOUTUBE Teatru Dramatycznego w dniu 18 kwietnia o godz. 19:00. Wyjątkowo możecie się spóźnić – link na FB i YT będzie działał do północy.

https://www.youtube.com/watch?v=sXpTsEo96TA

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Cierpienia młodego Wertera” – wprowadzenie do lektury.

Komentarz: Notatka i polecenie pracy domowej znajduje się na poczcie: klasa1c@interia.com.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Pierwsza polska tragedia – „Odprawa posłów greckich”. (Temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne).

Komentarz: Notatka i polecenie pracy domowej: https://drive.google.com/open?id=1Zi6HlE9dh2qcHoa_QLbRuI-rq_2YnUWR

lekcja 4 klasa I B

Temat: Poezja wobec straty – Treny.

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=12Ce0Ty–GQOyP3EuvSHqMqxBWhiGeNpX

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Powtórzenie wiadomości z baroku.

Temat: Sprawdzian wiadomości z baroku.

Pytania do sprawdzianu z baroku dostępne są pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1-Xgi8CYf4ULcTONursJP3lYuHIOauSwf

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 17.04. (piątek). Wasze odpowiedzi zostaną ocenione.

 lekcja 7 klasa IV A

Temat: Kaskaderzy literatury.

Notatkę i polecenie do lekcji znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/openid=10NWwK5CRIcd9Yask0ds1jyMiDnEMK4RM

ŚRODA 08.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Liryki lozańskie” A. Mickiewicza – utwory zamykające twórczość poetycką wieszcza.

Komentarz: Notatka i praca domowa znajdują się na poczcie klasowej: klasa1c@interia.com

Po świętach będziemy omawiać „Cierpienia młodego Wertera”.

Życzę Wam wszystkich radosnych Świąt Wielkanocnych!!!

 lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Analiza tekstu nieliterackiego. (Temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne)

Komentarz: Proszę przeczytać tekst ze str. 150 „Kobieta renesansu” i pisemnie w zeszycie odpowiedzieć na pytania 1-10 ze str. 151. Po świętach będziemy omawiać „Odprawę posłów greckich” J. Kochanowskiego.

Życzę Wam wszystkich radosnych Świąt Wielkanocnych!!!

 lekcja 4 klasa I B

Temat: Dla dobra ojczyzny – Andrzej Frycz Modrzewski.

Komentarz: Notatkę i pracę domową znajdziecie pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1ml38wSv1isubnQZvOZhI_Xcgt5Uo9GaE

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Dialogi z tradycją. (temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne)

Komentarz: https://drive.google.com/open?id=1oHmnjKaJqBM0oplzJj36aDy4ZPKOJTVY

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Poezja Wisławy Szymborskiej.

Komentarz: Wisława Szymborska reprezentuje nurt poezji filozoficznej. Bardzo często w tekstach noblistki można odnaleźć cynizm i ironię. Trzeba także pamiętać, że poetka w latach 50-tych poparła komunistyczną władzę i pisała wiersze socrealistyczne.

Proszę dokonać interpretacji wierszy „Kot w pustym mieszkaniu”: https://wiersze.annet.pl/w,,9245

oraz „Pierwsza fotografia Hitlera: https://poezja.org/wz/Szymborska_Wisława/32/Pierwsza_fotografia_Hitlera

Notatkę należy wykonać w zeszycie. Propozycje ocen końcowych otrzymacie od wychowawczyni.

Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

mgr Beata Kita

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Doskonalenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi.

Zadanie dla uczniów: przeczytaj dowolnie wybrany tekst i napisz jego streszczenie w zeszycie do języka polskiego (minimum 5 zdań).

WTOREK 07.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: Dlaczego Kordian nie zdołał wykonać swojego planu zabicia cara?

Komentarz: Proszę przypomnieć sobie scenę 5 z aktu III i wykonać polecenia:

a) Przedstaw nastrój i uczucia Kordiana towarzyszące mu w drodze do sypialni cara.

b) Jaką funkcję pełnią Strach i Imaginacja?

Notatkę wykonaj w zeszycie.

Wszystkim uczniom klasy II A życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

 lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Motywy literackie.

Komentarz: postarajcie się wymienić lektury, w których pojawiają się wskazane motywy: miłości, śmierci, przyjaźni, samotności, rodziny.

lekcje 3 i 4 klasa III C

Temat: „Tango” S. Mrożka wobec tradycji literackiej.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1JQCs1umncwA1qvRGv0dSguHkX0ig-aDy

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką i wykonanie pracy domowej.

Temat: Problemy społeczne i polityczne w „Tangu” S. Mrożka.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1JipmYb2eDg-CR7jS7YUOOdCWRRKYO83i

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką. Propozycje ocen końcowych zostaną Wam podane przez wychowawcę. Życzę wszystkim uczniom Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Problemy społeczne i polityczne w „Tangu” S. Mrożka.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1JipmYb2eDg-CR7jS7YUOOdCWRRKYO83i

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką.

Temat: „Tango”- przesłanie dramatu.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1FhHXCzoxsiRE7nru5OdAU441um4OZfXK

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką.

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Tradycje świąteczne w Polsce.

Komentarz: Proszę, aby w dostępnych źródłach informacji, przeczytać na temat tradycji wielkanocnych w Polsce.

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Charakterystyka bohaterów – ,,Chłopi” Wł. St. Reymonta.

Zadanie dla uczniów: scharakteryzuj Macieja Borynę, Antka, Hankę, Jagnę, Agatę i Kubę.

Temat: Przebieg zdarzeń w ,,Chłopach” Reymonta – cz. I ,,Jesień”.

Zadanie dla uczniów: ułóż plan wydarzeń – cz. I ,,Jesień”.

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 10.04.2020. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa IV A

Temat: „Tango” Sławomira Mrożka wobec tradycji literackiej.

Notatka: https://drive.google.com/open?id=1JQCs1umncwA1qvRGv0dSguHkX0ig-aDy

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką i wykonanie pracy domowej.

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Romeo i Julia”- konteksty i nawiązania

Proszę przeczytać wiersz Haliny Poświatowskiej „Jestem Julią”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/1647-halina-poswiatowska—-jestem-julia.html

Komentarz: Proszę dokonać interpretacji wiersza oraz wskazać nawiązania, widoczne w utworze, do dramatu „Romeo i Julia”.

Prace proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 8.04. (środa).

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Szklane domy”-utopia czy wizja przyszłości?

Komentarz: 1. Proszę przypomnieć sobie opowieść o „szklanych domach”, którą opowiada Seweryn Baryka swojemu synowi.

Proszę odpowiedzieć na pytania:

a) W jakim celu Seweryn Baryka opowiada synowi historię o „szklanych domach”?

b) Jak Cezary reaguje na słowa ojca?

c) Czego dotyczy wizja „szklanych domów”?

Odpowiedzi proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 8.04. (środa).

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: „Sonety krymskie”, czyli Wschód w miniaturze.

Notatkę oraz pracę domową do dzisiejszych lekcji znajdziecie na poczcie klasowej: klasa1c@interia.com, hasło znacie.

Komentarz: Proszę o zapoznanie się z notatką, wskazanymi utworami oraz o wykonanie pracy domowej.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Ćwiczenia maturalne.

„Czy miłość zawsze musi być źródłem nieszczęścia? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do dramatu „Romeo i Julia” oraz wybranych tekstów kultury”.

Komentarz: Napisz w zeszycie plan rozprawki do podanego tematu.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi i spostrzegawczości.

Zadanie dla uczniów w Załączniku.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B

Temat Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – „Kazania sejmowe” Piotra Skargi.

Notatka: Piotr Skarga był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Do jego obowiązków należało głoszenie kazań w trakcie obrad sejmu. „Kazania sejmowe” to zbiór 8 utworów skierowanych do szlachty, w których autor poucza i prezentuje postawy, jakimi powinni wykazywać się obywatele wobec swojego państwa.

 1. Przeczytaj fragm. „Kazań sejmowych”: podr. s. 136-137.
 2. Odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie: A) Wypisz choroby Rzeczypospolitej, które wymienia P. Skarga. B) W jakim celu autor utożsamia ojczyznę z Matką?

lekcja 2 klasa I C

Temat: „Lilije” i „To lubię”-przykładem ballad romantycznych.

Proszę przeczytać ballady: „Lilije”: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0018.htm

„To lubię”: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0015.htm

 1. Dokonaj interpretacji tytułu utworów.
 2. W kilku zdaniach opisz tematykę każdej ballady.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Tartuffe – mistrz manipulacji, czyli obnażanie mechanizmów obłudy.

Notatka:

Tartuffe

Orgon

Pozornie: pobożny, skromny, cnotliwy, asceta

Wcześniej: kochający mąż i ojciec, uczciwy, szanowany

Naprawdę: bezwzględny, fałszywy, obłudny, manipulant, egoista

Później: łatwowierny, naiwny, zaślepiony, podatny na manipulację

Polecenia:

 1.  Co sądzili na temat Świętoszka bohaterowie utworu: Pani Pernelle, Doryna, Elmira, Damis?
 2. Gdzie Orgon spotkał Świętoszka i co zadecydowało o tym, że zaprosił go do swojego domu?
 3. Na czym polegała intryga Elwiry, której celem było zdemaskowanie Świętoszka?

Odpowiedzi proszę przesyłać na dres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 6.04. (poniedziałek). Wasze odpowiedzi zostaną ocenione, brak odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Chłopi” Wł. St. Reymonta.

Zadanie dla uczniów: na podstawie informacji z podręcznika str. 222-224 sporządź notkę biograficzną Wł. St. Reymonta, określ datę i okoliczności powstania powieści oraz czas i miejsce akcji.

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 05.04.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: W świecie ballad romantycznych – ”Romantyczność”.

Notatka: ballada-gatunek synkretyczny, który łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu. Utwór oparty jest na wierzeniach ludowych, występują w nim elementy fantastyczne.

„Romantyczność” to kolejny utwór programowy, czyli manifest epoki. Poeta przedstawia w nim dwa światopoglądy: romantyczny, reprezentowany przez Karusię oraz samego poetę i oświeceniowy, reprezentowany przez klasyka-Jana Śniadeckiego, dla którego metodą badawczą jest szkiełko i oko. Jeżeli czegoś nie widzi, to w to nie wierzy.

Przeczytaj balladę „Romantyczność” s. 34-36. Napisz w punktach plan wydarzeń. Odpowiedz na pytanie 1/s. 36. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 2 klasa I D

Temat: „Romeo i Julia” – analiza fragmentów.

Przeczytaj fragment utworu zamieszczony w podręczniku na str. 127-129. Odpowiedz na pytania 1-3, 7-8/ s. 129. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 3 klasa III C

Temat: Poezja Stanisława Grochowiaka.

Notatka:

Tematyka poezji St. Grochowiaka: motyw brzydoty, starzenia się, śmierci; bunt wobec świata, ironia, liczne nawiązania do średniowiecza i baroku, poetyka codzienności.

Turpizm- (łac. turpis-brzydki, szpetny) określenie użyte przez Juliana Przybosia w „Odzie do turpistów”, głównie pod adresem Grochowiaka i niektórych młodych poetów, którzy przywoływali w swej poezji obraz brzydoty, rozkładu, szpetoty.

Przeczytaj wiersz „Czyści” St. Grochowiaka: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40075-stanislaw-grochowiak-czysci.html

Utwór jest manifestem Grochowiaka. Poeta uzasadnia w nim swój wybór. Woli brzydotę, ponieważ jest ona bliższa człowiekowi.

lekcja 4 klasa III A

Temat: Obraz rewolucji w „Przedwiośniu”.

Notatka: Rewolucja w Baku z 1917 roku przestrogą dla Polski. Rewolucjoniści przybywają do miasta, głosząc hasła walki o równość i sprawiedliwość społeczną. Tak naprawdę łamią wszelkie zasady, a miasto ogarnia chaos.

Metody działania rewolucjonistów: organizacja manifestacji i zebrań, konfiskaty majątków, prześladowania, aresztowania,morderstwa.

Wpływ rewolucji na życie ludzi: głód i zamknięcie sklepów; pieniądze tracą wartość nabywczą, jedynie za kosztowności można coś kupić; strach i znieczulica, każdy martwi się o siebie; pociągi nie kursują zgodnie z rozkładem; rewolucja przeradza się w wojnę domową.

Polecenie: Przedstaw, jakie zdanie na temat rewolucji mieli : Jadwiga Baryka, Seweryn Baryka, Cezary Baryka, Szymon Gajowiec, Antoni Lulek. Notatkę wykonaj w zeszycie.

 lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc odpowiedzią na „Wielką Improwizację” A. Mickiewicza. (temat przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne).

Przeczytaj Monolog Kordiana ( scena kończąca akt II, od wersu 249 ).

Notatka: Samotny Kordian stoi na szczycie góry. Jest świadomy swojej potęgi. Pragnie poznać myśli ludzkie. Porównuje siebie do Boga. Obudziła się w nim chęć działania. Wspomina swoje życie: „Uczucia po światowych opadały drogach/ Gorzkie pocałowania kobiety-kupiłem…/Wiara dziecinna padła na papieskich progach…”Teraz pragnie czynu, odwołuje się do średniowiecznego rycerza Winkelrieda, który podczas bitwy miał schwycić kopie wrogich rycerzy i wbić je w swoją pierś, stworzyć wyłom w szeregach nieprzyjacielskich, czyli poświęcając siebie, umożliwił rodakom walkę. Kordian krzyczy: „Ludy! Winkelried ożył! / Polska Winkelriedem narodów!” Kordian odnalazł sens życia, ma nim być walka za ojczyznę. Bohater zostaje przeniesiony na chmurze do Polski.

Hasło: „ Polska Winkelriedem narodów” oznacza, że Polska poprzez klęskę powstania listopadowego skupiła na sobie uwagę wrogich mocarstw, umożliwiając innym narodom czyny niepodległościowe.

                             Mesjanizm („Dziady”)                                       Winkelriedyzm

Polska to Chrystus, która ma zbawić świat(przypisywanie jednostce lub narodowi misji zbawienia ludzkości)

Słowacki traktuje sprawę w wymiarze historycznym i politycznym

Wymiar metafizyczny i religijny

Sprowadza mesjanizm na ziemię

Uśpienie narodu, bierność

Poezja ma pobudzać do działąnia. Słowacki podważa słuszność biernej męki i proponuje walkę czynną.

Polecenie: Porównaj postawę Konrada z „Wielkiej Improwizacji” z postawą Kordiana zaprezentowaną w Monologu. Notatkę zapisz w zeszycie.

 lekcja 7 klasa I B

Temat: Idylliczny obraz życia na wsi.

Notatka: „Pieśń świętojańska o sobótce” powstała, kiedy poeta mieszkał w Czarnolesie i bardzo sobie cenił życie na wsi. Utwór jest złożony z pieśni 12 Panien, które sławią uroki życia na wsi. Tytuł cyklu odwołuje się do ludowego obrzędu obchodzonego w najkrótszą noc w roku z 23 na 24 czerwca. Podczas sobótki tańczono i śpiewano przy ognisku oraz puszczano wianki na wodę.

Kochanowski przedstawia w Pieśni arkadyjski, czyli wyidealizowany obraz życia na wsi.

Polecenie: Przeczytaj „Pieśń świętojańską o sobótce” podr. s. 76-77. Wypisz zalety życia na wsi, które wymienia poeta. Notatkę wykonaj w zeszycie.

 lekcja 8 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wykonaj plan wypowiedzi ustnej do załączonego tematu.

Załącznik 

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: „Oda do młodości”- manifest polskiego romantyzmu.

Notatka: oda – utwór liryczny utrzymany w podniosłym stylu, opiewający ważne wydarzenie, postać, lub zjawisko. Charakterystyczny dla ody jest zbiorowy podmiot liryczny.

Utwór powstał w 1820 roku i jest uznawany za pierwszy manifest pokolenia romantyków. Mickiewicz wzywa do zespołowego działania wszystkich młodych ludzi oraz krytycznie wypowiada się na temat klasyków, czyli ludzi reprezentujących poprzednią epokę. Osoba mówiąca uważa, że zespołowe działanie pozwoli zmienić oblicze świata.

Polecenie: Przeczytaj „Odę do młodości” podr., s. 32. Scharakteryzuj świat klasyków i romantyków przedstawiony w utworze, wypisz cytaty. Notatkę wykonaj w zeszycie najlepiej w formie tabelki.

lekcje 2 i 3 klasa I D

Temat: Psychologia i język miłosny – „Romeo i Julia”.

 • Proszę odszukać w tekście dramatu słowa Romea i Julii dotyczące miłości. Cytaty można zapisać w formie tabelki.
 • Co można powiedzieć na temat głównych bohaterów, biorąc pod uwagę to jak zwracają się do siebie i wypowiadają się na temat miłości?

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Renesansowy wzorzec patrioty. – Pieśni.

Notatka: W 1575 roku w okresie bezkrólewia Tatarzy najechali na Podole. Nasz kraj nie był przygotowany do obrony, dlatego też bez problemu splądrowali ziemię, wywieźli łupy oraz uprowadzili w niewolę 50 tys. mieszkańców. Kochanowski w „Pieśni o spustoszeniu Podola” wzywa rodaków do opamiętania i mobilizuje ich do walki. Utwór zawiera elementy tyrtejskie.

Przeczytaj „Pieśń o spustoszeniu Podola”, podr., s. 71-73.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Kl. I A (lekcja 5 i 6)

Temat: Komedia ludzkich charakterów – „Świętoszek”.

Notatka: święty – dobry, cnotliwy; świętoszek – człowiek udający pobożność; dewocja – fałszywa pobożność na pokaz; obłuda – nieszczere, dwulicowe zachowanie.

Tartuffe i Orgon to dwa typy świętoszków. Tartuffe stwarza pozory świętości dla osiągnięcia korzyści materialnych, Orgona charakteryzuje zaślepienie i naiwność.

Cechy komedii: wartka akcja, szczęśliwe zakończenie, trzy rodzaje komizmu (słowny, sytuacji, postaci).

„Świętoszek” to komedia charakterów, oznacza to, że każdy z bohaterów posiada wyolbrzymioną jedną cechę charakteru.

Typy charakterów przedstawione w „Świętoszku”:

Tartuffe – oszust; Orgon – naiwny głupiec, Elmira, wierna żona, ale też przebiegła, Damis – zbuntowany syn, Doryna – sprytna służąca, Pani Pernelle – dewotka, Marianna – pokorna córka.

Temat: Śmieszny czy groźny? Portret Tartuffea.

 • Scharakteryzuj tytułowego Świetoszka, czyli Tartufea.
 • Stwórz plan wydarzeń utworu.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Miron Białoszewski – poeta codzienności.

Notatka: Cechy poezji Mikrona Białoszewskiego: poeta rupieci, codzienności; rezygnacja z języka literackiego na rzecz języka mówionego, zwraca uwagę na układ graficzny wiersza; zainteresowanie przedmiotami codziennego użytku.

Proszę przeczytać i zinterpretować wiersz M. Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz/58593-miron-bialoszewski-szare-eminencje-zachwytu.html

Notatkę wykonaj w zeszycie.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa II A

Temat: Kordian w poszukiwaniu sensu życia.

Polecenie dla uczniów: Na podstawie aktu II dramatu „Kordian” przedstaw etapy podróży bohatera po Europie. Wymień miejsca, które odwiedził Kordian oraz wnioski i refleksje, których doświadczył w określonym miejscu. ( Np. miejsce: wizyta u papieża, wniosek, refleksja: ……).

Odpowiedzi na pytania przoszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 2.04. (czwartek).

 lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcje języka.

Przypomnij sobie schemat aktu komunikacji językowej oraz funkcje języka (funkcja informatywna, impresywan, ekspresywna, poetycka, fatyczna, metajęzykowa).

lekcje 3 i 4 klasa III C

Temat: Realizm socjalistyczny. (temat lekcji przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne)

Notatka: Okresem najsilniejszej ideologii literatury były w Polsce lata: 1949-1956, kiedy obowiązywała w całości przeniesiona ze Związku Radzieckiego doktryna realizmu socjalistycznego. W styczniu 1949 roku na Zjeździe Związku Literatów Polskich w Szczecinie oficjalnie przyjęto metodę realizmu socjalistycznego (socrealizmu).

Przeczytaj z podręcznika dwa podrozdziały: „Realizm socjalistyczny” str. 227 oraz „Nowomowa po polsku” str. 228. (Obowiązuje podręcznik kl. 2 cz. 2, kolor fioletowy).

Przypomnij sobie cechy socrealizmu.

Wyjaśni pojęcie nowomowa.

Notatka: 21.08. 1955 roku Adam Ważyk na łamach „Nowej Kultury” (red. Paweł Hoffman) drukuje „Poemat dla dorosłych”. Do tej pory Ważyk pisał wiersze socrealistyczne i był podporządkowany polityce socjalizmu. W „Poemacie dla dorosłych”odcina się od wcześniej głoszonych poglądów, uznał, że była to literatura dla dzieci, odrzuca światopogląd socrealistyczny. Redaktor „Nowej Kultury” został zwolniony ze stanowiska, jednak opublikowanie Poematu rozpoczęło nowy etap w dziejach literatury polskiej. Bunt Ważyka spowodował wysyp talentów i odrzucenie doktryny komunistycznej w literaturze. ( W 1953 roku umrał Józef Stalin, dlatego też doszło do złagodzenia polityki).

Proszę o przeczytanie „Poematu dla dorosłych”: http://lewicowo.pl/poemat-dla-doroslych/

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jaki obraz Polski jest przedstawiony w Poemacie? Notatkę należy zapisać w zeszycie.

 lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Realizm socjalistyczny.

Notatka: 21.08. 1955 roku Adam Ważyk na łamach „Nowej Kultury” (red. Paweł Hoffman) drukuje „Poemat dla dorosłych”. Do tej pory Ważyk pisał wiersze socrealistyczne i był podporządkowany polityce socjalizmu. W „Poemacie dla dorosłych”odcina się od wcześniej głoszonych poglądów, uznał, że była to literatura dla dzieci, odrzuca światopogląd socrealistyczny. Redaktor „Nowej Kultury” został zwolniony ze stanowiska, jednak opublikowanie Poematu rozpoczęło nowy etap w dziejach literatury polskiej. Bunt Ważyka spowodował wysyp talentów i odrzucenie doktryny komunistycznej w literaturze. ( W 1953 roku umrał Józef Stalin, dlatego też doszło do złagodzenia polityki).

Proszę o przeczytanie „Poematu dla dorosłych”: http://lewicowo.pl/poemat-dla-doroslych/

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jaki obraz Polski jest przedstawiony w Poemacie? Notatkę należy zapisać w zeszycie.

Temat: Poezja Stanisława Grochowiaka.

Notatka: Tematyka poezji St. Grochowiaka: motyw brzydoty, starzenia się, śmierci; bunt wobec świata, ironia, liczne nawiązania do średniowiecza i baroku, poetyka codzienności.

Turpizm- (łac. turpis-brzydki, szpetny) określenie użyte przez Juliana Przybosia w „Odzie do turpistów”, głównie pod adresem Grochowiaka i niektórych młodych poetów, którzy przywoływali w swej poezji obraz brzydoty, rozkładu, szpetoty.

Przeczytaj wiersz „Czyści” St. Grochowiaka: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40075-stanislaw-grochowiak-czysci.html

Utwór jest manifestem Grochowiaka. Poeta uzasadnia w nim swój wybór. Woli brzydotę, ponieważ jest ona bliższa człowiekowi.

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony

Temat: Motyw nieszczęśliwej miłości.

Polecenie dla uczniów: W nawiązaniu do utworu „Romeo i Julia” wymień 5 tekstów kultury, w których występuje motyw nieszczęśliwej miłości. Każdy kontekst uzasadnij. Notatkę wykonaj w zeszycie.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Realizm socjalistyczny.

Notatka: Okresem najsilniejszej ideologii literatury były w Polsce lata: 1949-1956, kiedy obowiązywała w całości przeniesiona ze Związku Radzieckiego doktryna realizmu socjalistycznego. W styczniu 1949 roku na Zjeździe Związku Literatów Polskich w Szczecinie oficjalnie przyjęto metodę realizmu socjalistycznego (socrealizmu).

Przeczytaj z podręcznika dwa podrozdziały: „Realizm socjalistyczny” str. 227 oraz „Nowomowa po polsku” str. 228. (Obowiązuje podręcznik kl. 2 cz. 2, kolor fioletowy).

Przypomnij sobie cechy socrealizmu.

Wyjaśni pojęcie nowomowa.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Dramat szekspirowski.

Na dzisiejszej lekcji zaczynamy omawiać lekturę „Romeo i Julia”. Po omówieniu tekstu napiszecie kartkówkę.

 • Przypomnij sobie cechy dramatu szekspirowskiego ( dokładnie omawialiśmy to zagadnienie podczas lekcji poświęconych dramatowi „Makbet”).
 • Na podstawie treści utworu „Romeo i Julia” napisz w punktach plan wydarzeń. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Notatka:

Budowa, czas i miejsca akcji:

Powieść składa się z 3 części, w których przedstawiona jest historia głównego bohatera-Cezarego Baryki:

A) „Rodowód” (część poprzedzająca akcję właściwą)

B) „Szklane domy” – miejsce: Baku, Moskwa, Charków; czas:1914 rok-wybuch I wś., 1917 rok-rewolucja w Rosji, 1918-odzyskanie niepodległości przez Polskę, 1919 rok-przyjazd Cezarego do Polski.

C)„Nawłoć” – miejsce: Warszawa, Nawłoć, Chłodek, Leniec, Odolany, czas: 1920 rok-wojna polsko-bolszewicka, 1921 rok-powrót Cezarego do Warszawy.    

D)„Wiatr od wschodu”-miejsce: Warszawa, czas: 1921-1924.                                                                 

Interpretacja tytułu:

Cezary Baryka przybywa do Polski podczas przedwiośnia. Krajobraz jest szary i brudny. W znaczeniu metaforycznym Polska otrząsnęła już śniegi zaborów, jest w trakcie przedwiośnia, ale wiosna, czyli rozwój kraju dopiero ma nastąpić. Jest to dopiero przedwiośnie zmian, które mają nadejść. Tytuł można interpretować także jako wiek Cezarego, jest on jeczsze niedojrzały, czyli jest w okresie przedwiośnia.

 1. Polecenie dla uczniów: Dokonaj charakterystyki bohaterów: Jadwiga i Seweryn Baryka, Cezary Baryka, Szymon Gajowiec, Antoni Lulek. Notatkę zapisz w zeszycie.

Temat: „Przedwiośnie jako powieść o dojrzewaniu”.

 1. Napisz w punktach życiorys Cezarego Baryki. Zwróć uwagę na wątek miłosny przedstawiony w części 2 powieści.
 2. Opisz relacje, które łączyły Cezarego z Laurą, Karoliną i Wandą. Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Preromantyzm i romantyzm – wprowadzenie do epoki.

Notatka: W 1776 roku w Niemczech wystawiono dramat Friedricha Klingera „Sturm und Drang” (tłum. burza i napór). Został on manifestem ideowym młodego pokolenia, które buntowało się przeciwko oświeceniowemu racjonalizmowi. Tytuł sztuki dał początek nowemu nurtowi zwanemu preromantyzm, który pojawił się w lit. niemieckiej. Artyści cenili bardziej uczucia i intuicję niż rozum i doświadczenie. Czerpali z folkloru, tradycji średniowiecznych i z twórczości Szekspira. Najbardziej znani twórcy tego okresu to: Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller.

W tym czasie dominującym gatunkiem była ballada – gatunek synkretyczny, czyli łączący elementy epiki, liryki i dramatu, czerpiący elementy z tradycji ludowej, zawierający elementy fantastyczne.

Przeczytaj balladę „Król Olch”-podr., s. 48-49.

Notatka: W balladzie zostały przedstawione dwa światy: realistyczny świat ojca i tajemniczy świat syna. Król Olch chce porwać dziecko, ale ono widzi magiczny świat przyrody, w drzewach widzi króla elfów. Ojciec, typowy klasyk, niczego nie dostrzega, nie zdołał nawet dostrzec śmierci synka.

Dziecko widzi to, czego nie potrafią zauważyć dorośli, dostrzega rzeczywistość oczami wyobraźni. Dlatego też punkt widzenia reprezentowany przez chłopca symbolizuje świat widziany oczami romantyków.

Romantyzm w Polsce: 1822 rok (wydanie pierwszego tomu Poezji A. Mickiewicza)-1863 rok(wybuch powstania styczniowego). Epoka romantyzmu w Polsce to czas nieustannej walki o niepodległość. W 1830 roku wybuchło, zakończone klęską, powstanie listopadowe. Dlatego też nieszczęśliwa miłość i walka za ojczyznę to dwa wiodące motywy teksów romantycznych.

Cechy bohatera romantycznego: samotnik, indywidualista, buntownik, z powodu nieszczęśliwej miłości przechodzi metamorfozę, czyli z człowieka nieszczęśliwie zakochanego zmienia się w patriotę, rozdarty wewnętrznie, nadmiernie uczuciowy, dumny.

Hasła programowe epoki romantyzmu: uczucia i wiara, duchy, upiory, fantastyka, historyzm – zwrot do przeszłości, ludowość, apoteoza młodości, indywidualizm jednostki twórczej, gotycyzm-rekonstrukcja czasów średniowiecznych, orientalizm-zafascynowanie kulturą Wschodu, osjanizm- zafascynowanie folklorem i światem zmarłych, nieszczęśliwa miłość, walka za ojczyznę.

Proszę czytać lekturę „Cierpienia młodego Wertera” autorstwa J. W. Goethe https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/cierpienia-mlodego-wertera.pdf

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: „Romeo i Julia”-e kranizacja dramatu.

 Proszę obejrzeć dowolną ekranizację (filmową lub teatralną) dramatu „Romeo i Julia” W. Szekspira.

mgr Beata Kita

lekcje 2 i 3 klasa II C

Temat: Czytanie lektury ,,Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta – cz. I ,,Jesień”.

Zadanie dla uczniów: proszę o przeczytanie lektury ,,Chłopi „- część I ,,Jesień” 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html zwracając szczególną uwagę na postać Macieja Boryny, Antka, Jagny, Kuby oraz na zwyczaje, obyczaje i tradycje panujące na wsi (mieszkańcy Lipiec).

W czwartek zaczynamy omawiać lekturę.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Beata Kita

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Temat: Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni.

Zadanie dla uczniów w załącznikach:

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I B 

Temat: Filozofia w Pieśniach J. Kochanowskiego.

 1. Przeczytaj Pieśń „Chcemy sobie być radzi” podr., s. 58-59.
 2. Odpowiedz na pytania:
 • Do jakiej postawy nawołuje osoba mówiąca w pieśni?
 • Wymień nawiązania do filozofii stoickiej i epikurejskiej widoczne w pieśni, podaj cytaty.
 • Jakie życiowe rady formułuje poeta w omawianej pieśni?

Odpowiedzi prześlij na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 1.04. (środa). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną.

 lekcja 2 klasa I C

Temat: Oświecenie-sprawdzian wiadomości.

 Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jakie zjawiska krytykuje Ignacy Krasicki w satyrach? Podaj konkretne zjawiska i tytuły satyr.
 2. Określ tematykę i podaj przesłanie 1 bajki Krasickiego omawianej podczas lekcji.
 3. Na podstawie „Hymnu do miłości ojczyzny” wymień zalety wynikające z przyjęcia postawy patriotycznej.
 4. Na podstawie sielanki „Laura i Filon” opisz zachowanie głównych bohaterów.
 5. Przedstaw okoliczności powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Odpowiedzi prześlij na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 30.03 (poniedziałek). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną.

lekcja 4 klasa I A

Temat: Filozofia baroku.

Przeczytaj rodz. „Człowiek wobec nieskończoności” podr., s. 183.

Notatka: Przedstawiciele filozofii baroku i ich poglądy:

Blaise Pascal: „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”- to główna maksyma filozofa. Głosi ona, że człowiek jest słaby i kruchy jak trzcina, ale posiada rozum i to w nim tkwi jego siła.

Głosił zasadę rozdziału między rozumem i wiarą-nie można rozumowo dowieść istnienia Boga, trzeba w Niego uwierzyć.

„Zakład Pascala”- rodzaj gry z Bogiem, której celem było udowodnienie, że warto żyć według wskazówek Boga. Jeśli przyjmiemy, że Bóg istnieje i okaże się, że tak jest, to zostaniemy zbawieni, jeśli Boga nie ma, to nic nie stracimy. Odwrotnie, jeśli Bóg istnieje, a my nie żyjemy według Jego zasad, to zostaniemy potępieni.

Baruch Spinoza: głosił, że wolność polega na zrozumieniu reguł panujących w przyrodzie. Przyrodą jest Bóg, który istnieje we wszystko, a wszystko w Nim. Spinoza jest twórcą panteizmu, czyli pojmowania Boga jako natury.

Kartezjusz: wątpienie jako postawa wobec świata. Jest on twórcą nowożytnego racjonalizmu (Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem).

Kolejna lekcja będzie już dotyczyła lektury „Świętoszek”.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Oświecenie – powtórzenie wiadomości.

 Moi Drodzy, jutro czeka Was sprawdzian wiedzy z epoki oświecenia. Dostaniecie pytania, na które będziecie musieli odpowiedzieć na ocenę.

W celu dobrego przygotowania się do sprawdzianu, proszę o przypomnienie sobie poniższych zagadnień:

 1. Czas trwania i światopogląd epoki.
 2. Cechy klasycyzmu.
 3. Cechy sentymentalizmu.
 4. Definicja i cechy satyry. Tematyka satyr I. Krasickiego: „Pijaństwo”, „Żona Modna”, „Małżeństwo”, „Świat zepsuty”.
 5. ematyka i przesłanie „Hymnu do miłości ojczyzny”
 1. Okoliczności powstania i wydarzenia historyczne przedstawione w „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.
 2. Tematyka sielanki „Laura i Filon”.
 3. Definicja, cechy i rodzaje bajek.
 4. Tematyka i przesłanie 2 wybranych bajek omawianych podczas lekcji.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wypowiedź ustna.

 Pamiętając o poprawnej kompozycji wypowiedzi: wstęp (określenie tezy), rozwinięcie (analiza tekstu źródłowego i podanie kontekstów) oraz zakończenie, proszę napisać plan wypowiedzi do tematu zamieszczonego na str. 152 w podr. (praca dotyczy interpretacji trenu V).

Proszę o wykonanie notatki w zeszycie.

W poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę „Romeo i Julia”.

lekcja 3 klasa III C

Temat: Klasycyzm w poezji Z. Herberta.

Przeczytaj wiersz Z. Herberta „Potęga smaku”: http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc3/poezja/raport-z-oblezonego-miasta/potega-smaku

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Co jest przedmiotem odmowy niezgody i uporu, o których wspomina podmiot liryczny? Do jakiej sytuacji czyni aluzję?
 2. Jak poeta rozumie smak? Czemu ma on tak duże znaczenie?

lekcja 4 klasa III A

Temat: Klasycyzm w XX-leciu.

Nadal pozostajemy w nurcie klasycyzmu. Podczas dzisiejszej lekcji bierzemy na warsztat wiersz Juliana Tuwima „Sitowie” zamieszczony w podr., s. 47-48.

 1. Przeczytajcie wskazany wiersz.
 2. Odpowiedzcie na dwa pytania: A) W jaki sposób poeta nawiązuje w utworze do swojego warsztatu pracy oraz jakie refleksje snuje na temat własnej twórczości? B) W jakim celu autor wspomina czasy swojego dzieciństwa.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dn. 30.03 (poniedziałek). Brak odpowiedzi z Waszej strony skutkuje oceną niedostateczną. Najlepsze odpowiedzi zostaną ocenione.

lekcje 5 i 6 klasa II A

Temat: „Kordian”- wprowadzenie do lektury.

 Notatka: Juliusz Słowacki pracował nad dramatem w 1833 roku w Szwajcarii, a z jego okien było widać szczyt Mont Blanc. Utwór został opublikowany bezimiennie w Paryżu w 1834 roku, a więc już po upadku powstania listopadowego.

Autor planował napisać trylogię, dlatego pełny tytuł utworu brzmi: „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”, stąd otwarte zakończenie tekstu. Niestety, kolejne części nie powstały.

Nazwa dramatu to zarazem imię głównego bohatera. Oznacza ono człowieka, który jest nadwrażliwy, kieruje się sercem i emocjami.

Kompozycja dramatu:

 • motto pochodzące z poematu „Lambro”
 • Przygotowanie
 • Prolog
 • Akt I, który zawiera 3 sceny
 • Akt II, nie posiada scen, kolejne części tego aktu są wyznaczane
 • przez miejsca, które zwiedza Kordian podczas podróży po Europie
 • Akt III , który zawiera 9 scen

Przygotowanie i Prolog miały być wspólne dla wszystkich części trylogii.

Temat: Bohater w poszukiwaniu wartości. Etyczny wymiar czynu.

 Przeczytaj scenę 1 z aktu 1 dramatu, wersy: 1-45.

 1. Na podstawie tekstu określ światopogląd Kordiana. Stwierdzenie „jaskółczy niepokój” oznacza to samo, co „weltschmerz” u Wertera, czyli ból świata, ból istnienia. Zastanów się nad tym, czego pragnie Kordian.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Antyczne nawiązania w Pieśniach Jana Kochanowskiego.

Notatka: Jan Kochanowski pisał Pieśni głównie w okresie dworskim i czarnoleskim.(Życie poety można podzielić na 3 etapy: padewski- etap studiów i podróży zagr., etap dworski – pobyt na polskich dworach magnackich i królewskich, etap czarnoleski – kiedy zakłada rodzinę i prowadzi spokojne życie w majątku w Czarnoleskie). Poeta wzorował się na twórczości starożytnego poety Horacego, tak jak on pisał pieśni oraz nawiązywał do filozofii horacjańskiej (połączenie stoicyzmu i epikureizmu).

Dwa główne motywy pojawiające się w pieśniach Kochanowskiego to motyw fortuny, rozumianej jako ślepy los oraz cnoty-umiejętność poprzestawania na małym, brak zachłanności w gromadzeniu dóbr materialnych.

 1. Przeczytaj Pieśń „Serce roście patrząc na te czasy” podr., s. 56.
 2. Określ tematykę utworu.
 3. Zastanów się, jaki związek ma przedstawienie przyrody z pierwszej części tekstu z dalszą częścią utworu.

Notatkę zapisz w zeszycie.

lekcja 9 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia do tekstu – materiały podane w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Notatkę zapisz w zeszycie.

mgr Beata Kita

lekcja 5 klasa II C

Temat: Praca z fragmentem ,,Jądra ciemności” J. Conrada.

Zadanie dla uczniów: Na podstawie fragmentu przytoczonego w podręczniku na str. 210-212 odpowiedz na poniższe polecenia:

 1. Jaki jest klimat opisu podróży?
 2. Wypisz metafory, które najbardziej oddają atmosferę tego opisu.
 3. Co można powiedzieć o stanie psychicznym podróżnika?

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 29.03.20. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Joanna Łapaj

lekcja 1 klasa I C

Temat: Dialogi z tradycją.

 1. Przeczytaj fragm. Utworu „Pijaństwo” zamieszczonego w podr. na str. 261.
 2. Przypomnij sobie treść satyry „Pijaństwo” I. Krasickiego.
 3. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1-5/s. 261 z podr.

Od przyszłego tygodnia obowiązuje cz. 2 podręcznika do klasy pierwszej (kolor żółty): A. Nawarecki, D. Siwicka, „Przeszłość to dziś”, kl. 1 cz.2.

lekcje 2 i 3 klasa I D

 Temat Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – „Kazania sejmowe” Piotra Skargi.

 Notatka: Piotr Skarga był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Do jego obowiązków należało głoszenie kazań w trakcie obrad sejmu. „Kazania sejmowe” to zbiór 8 utworów skierowanych do szlachty, w których autor poucza i prezentuje postawy, jakimi powinni wykazywać się obywatele wobec swojego państwa.

 1. Przeczytaj fragm. „Kazań sejmowych”: podr. s. 136-137.
 2. Odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie: A) Wypisz choroby Rzeczypospolitej, które wymienia P. Skarga. B) W jakim celu autor utożsamia ojczyznę z Matką?

Temat: Dla dobra ojczyzny – Andrzej Frycz Modrzewski.

Notatka: Andrzej Frycz Modrzewski jest autorem traktatu „O poprawie Rzeczypospolitej”, który jest złożony z 5 ksiąg: „O obyczajach”, „obyczajach prawach”, „O wojnie”, „O kościele”, „O szkole”.

Traktat- rozprawa naukowa obszernych rozmiarów.

Zapoznaj się z fragm. Traktatu zamieszczonymi w podr., s. 33-34.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Żywot ziemiański według Mikołaja Reja.

 1. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podr. na str. 46.
 2. Przeczytaj fragm. utworu ze str. 47-48.
 3. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1-3/s. 49 podr.

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Smutny rycerz z La Manczy.

 1. Przeczytaj „Przewodnik po lekturze” zamieszczony w podr., na str. 189-190.
 2. Przeczytaj fragm.. utworu „Don Kichote wyrusza na wyprawę rycerską”- s. 190-191.
 3. Na podstawie tekstu odpowiedz pisemnie w zeszycie napytania 1-3/s. 192, podr.

Temat: Barok w malarstwie. Analiza dzieł malarskich.

 Dokonaj interpretacji 2 dzieł malarskich zamieszczonych w podręczniku: A) „Alegoria marności świata”, s. 185; B) „Martwa natura vanitas”, s. 189.

Zwróć uwagę na: symbolikę, barwy, przesłanie dzieła.

Notatkę wykonaj w zeszycie.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Klasycyzm w poezji Z. Herberta. – „Potęga smaku”.

Przeczytaj wiersz Z. Herberta „Potęga smaku”: http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc3/poezja/raport-z-oblezonego-miasta/potega-smaku

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Co jest przedmiotem odmowy niezgody i uporu, o których wspomina podmiot liryczny? Do jakiej sytuacji czyni aluzję?
 2. Jak poeta rozumie smak? Czemu ma on tak duże znaczenie?
WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 1 klasa II A

Temat: Dialogi z tradycją.

Proszę o przeczytanie utworu Wł. Broniewskiego „Ballady i romanse” https://poezja.org/wz/Broniewski_W%C5%82adys%C5%82aw/745/Ballady_i_romanse

Utwór Broniewskiego opisuje rzeczywistość II wojny światowej. Autor w wierszu celowo nawiązuje do ballady „Romantyczność” A. Mickiewicza.

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania pisemnie w zeszycie:

 1. W jakim celu autor odwołuje się do epoki romantyzmu?
 2. Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy balladą Mickiewicza i tekstem Broniewskiego ( przypomnij sobie treść ballady „Romantyczność”).
 3. Wypisz zwroty, które w bezpośredni sposób nawiązują do utworu romantycznego.

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę napisać rozprawkę problemową na podany w załączniku temat. Prace proszę przesyłać na adres:                                     joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do poniedziałku 30 marca. Prace powinny być podpisane.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa III C 

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

Przypomnij sobie definicję klasycyzmu.

Notatka: Z. Herbert to poeta, który należy do pokolenia Kolumbów, jednak jego debiut poetycki, a właściwie redebiut, przypada na 1956 rok, czyli na czas tzw. „odwilży politycznej”. Poeta zachował postawę niezłomną i podczas panowania doktryny socrealizmu ( zagadnienie omawiane na pierwszej lekcji dot. epoki współczesności w kontekście pokoleń literackich) nie publikował swoich utworów. Na wydanie tekstów zdecydował się dopiero w 1956 roku.

Herbert nawiązuje do tradycji śródziemnomorskiej, głównie do motywów mitologicznych i biblijnych. Stworzył także cykl wierszy, w których pojawia się postać Pana Cogito (Pan Myślę), która uosabia poglądy autora.

 1. Analiza i interpretacja wiersza „Apollo i Marsjasz”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41370-zbigniew-herbert-apollo-i-marsjasz.html

          Proszę przeczytać wiersz oraz przypomnieć sobie mitologiczny pojedynek Apolla z Marsjaszem.

Notatka: Herbert dopisuje zakończenie do mitu, wiersz jest więc reinterpretacją, czyli stanowi ponowne odczytanie mitu. W ujęciu metaforycznym Herbert przedstawia w wierszu dwie gałęzie sztuki: tradycyjną, klasyczną, która reprezentuje Apollo oraz sztukę nowoczesną, zrodzoną z cierpienia, którą reprezentuje Marsjasz.

Proszę o pisemną odpowiedź w zeszycie na pytanie: Która z przedstawionych sztuk jest bliższa człowiekowi? Uzasadnij odpowiedź.

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

 Przeczytaj wiersz „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41967-zbigniew-herbert-przeslanie-pana-cogito.html

Wiersz stanowi kodeks moralny Herberta.

 1. Proszę o wypisanie do zeszytu zasad moralnych i wskazówek, które wymienia poeta.
 2. Odpowiedz, co oznacza pojęcie „postawy wyprostowanej”.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniew Herberta.

Proszę sprawdzić swoje odpowiedzi do tekstu czytania ze zrozumieniem. Klucz odpowiedzi podaję w załączniku.

Przypomnij sobie definicję klasycyzmu.

Notatka: Z. Herbert to poeta, który należy do pokolenia Kolumbów, jednak jego debiut poetycki, a właściwie redebiut, przypada na 1956 rok, czyli na czas tzw. „odwilży politycznej”. Poeta zachował postawę niezłomną i podczas panowania doktryny socrealizmu ( zagadnienie omawiane na pierwszej lekcji dot. epoki współczesności w kontekście pokoleń literackich) nie publikował swoich utworów. Na wydanie tekstów zdecydował się dopiero w 1956 roku.

Herbert nawiązuje do tradycji śródziemnomorskiej, głównie do motywów mitologicznych i biblijnych. Stworzył także cykl wierszy, w których pojawia się postać Pana Cogito (Pan Myślę), która uosabia poglądy autora.

 1. Analiza i interpretacja wiersza „Apollo i Marsjasz”: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41370-zbigniew-herbert-apollo-i-marsjasz.html

          Proszę przeczytać wiersz oraz przypomnieć sobie mitologiczny pojedynek Apolla z Marsjaszem.

Notatka: Herbert dopisuje zakończenie do mitu, wiersz jest więc reinterpretacją, czyli stanowi ponowne odczytanie mitu. W ujęciu metaforycznym Herbert przedstawia w wierszu dwie gałęzie sztuki: tradycyjną, klasyczną, która reprezentuje Apollo oraz sztukę nowoczesną, zrodzoną z cierpienia, którą reprezentuje Marsjasz.

Proszę o pisemną odpowiedź w zeszycie na pytanie: Która z przedstawionych sztuk jest bliższa człowiekowi? Uzasadnij odpowiedź.

Temat: Klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

 Przeczytaj wiersz „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41967-zbigniew-herbert-przeslanie-pana-cogito.html

Wiersz stanowi kodeks moralny Herberta.

 1. Proszę o wypisanie do zeszytu zasad moralnych i wskazówek, które wymienia poeta.
 2. Odpowiedz, co oznacza pojęcie „postawy wyprostowanej”.

Załącznik

lekcja 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Etyka wypowiedzi.

 1. Przeczytaj tekst dotyczący etyki wypowiedzi ze str. 131 z podr.
 2. Wypisz do zeszytu definicje pojęć: etyka wypowiedzi, etykieta językowa, intencja komunikacyjna.
 3. Odpowiedz na pytanie: Na czym polega agresja i przemoc w języku.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Proszę przeczytać podany tekst Jerzego Bralczyka „Chciałaby dusza do raju” i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania do tekstu. Jutro dostaniecie klucz odpowiedzi, abyście mogli sprawdzić to, co napisaliście i przyznać sobie punkty.

Proszę o przeczytanie lektury „Tango” S. Mrożka do końca tego tygodnia.

Przypominam, że jutro upływa termin nadsyłania planów wypowiedzi na adres mailowy:

joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja klasa I D

Temat: „Makbet”- kreacja bohatera.

Celem lekcji jest podsumowanie wiadomości dotyczących treści lektury „Makbet”.

Proszę o pisemne odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Określ jaki wpływ na Makbeta i Lady Makbet wywarła popełniona zbrodnia?
 2. Jaką rolę w dramacie odegrały przepowiednie czarownic?
 3. Na podstawie dramatu wyjaśnij, na czym polega psychologiczna koncepcja tragizmu.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do piątku 27 marca. Wasze prace zostaną ocenione.

Proszę czytać lekturę „Romeo i Julia”.

lekcje 3 i 4 klasa III A

Temat: Poezja Awangardy Krakowskiej.

 1. Proszę zapoznać się z treścią wiersza Juliana Przybosia „Z Tatr” http://hamlet.edu.pl/przypos-ztatr
 2. Na podstawie tekstu należy: określić tezę, okoliczności powstania utworu, tematykę oraz wymienić środki stylistyczne.

Temat: Klasycyzm w XX-leciu międzywojennym.

 1. Proszę o przeczytanie wierszy L. Staffa „Bonaccia” i „Harmonia”. Teksty znajdują się w podręczniku..
 2. Po przeczytaniu wierszy należy: określić tezę i tematykę utworów oraz wymienić elementy typowe dla tradycji klasycystycznej widoczne w wierszach.

Notatki powinny być wykonane w zeszycie.

Proszę o zapoznanie się z treścią lektury „Przedwiośnie”.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Czułość serca w epoce rozumu – „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”.

 1. Proszę przypomnieć sobie wiersz Fr. Karpińskiego „Do Justyny. Tęskność na wiosnę” ( podr. s. 251) oraz cechy tradycji sentymentalnej.
 2. Należy przeczytać wiersz „Przypomnienie dawnej miłości” (podr. s. 252) oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania do wiersza: podr., pyt. 1-6, s. 253.

Temat: Czułość serca w epoce rozumu – „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego.

 1. Proszę przypomnieć sobie definicję i cechy sielanki.
 2. Proszę przeczytać tekst sielanki „Laura i Filon”: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laura-i-filon.html oraz wykonać następujące polecenia: napisać w zeszycie plan wydarzeń dotyczący przedstawionej historii, wymienić elementy tradycji sentymentalnej widoczne w utworze.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Analiza i interpretacja utworów poetyckich.

Przeczytaj wiersz Ewy Lipskiej „Może będzie lepiej” (podr. s. 50) oraz pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania 1-7 ze str. 70 z podręcznika.

lekcje 2 i 3 klasa II Cmgr Beata Kita

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Jądro ciemności” J. Conrada.

Zadanie dla uczniów: Na podstawie informacji z podręcznika str. 209-210 sporządź notkę biograficzną Josepha Conrada, określ czas i miejsce akcji w lekturze, wyjaśnij tytuł utworu, przedstaw problematykę ukazaną w ,,Jądrze ciemności”.

Temat: Charakterystyka bohaterów powieści.

Zadanie dla uczniów: Scharakteryzuj głównych bohaterów utworu: Marlowa i Kurtza – (notatka)

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 26.03.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.
Lektury szkolne

https://lektury.gov.pl/

KLASY MATURALNE
Proszę przygotować plan wypowiedzi do wybranego zestawu matury ustnej (zestawy zostały opublikowane wczoraj). Plan wypowiedzi proszę przesłać na adres: joanna-lapaj@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 24.03. (wtorek). Wasze prace zostaną ocenione.
Wysyłam również link, pod którym możecie znaleźć arkusze maturalne z j. polskiego do przeanalizowania. Zachęcam do zapoznania się z tematami i do ćwiczeń: https://arkusze.gieldamaturalna.pl/
KLASA III A

Proszę o przeczytanie lektury „Przedwiośnie” S. Żeromskiego

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html

KLASA II A

Proszę o przeczytanie dramatu „Kordian” J. Słowackiego

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kordian.pdf

KLASA I D

Proszę o przeczytanie lektury „Romeo i Julia” autorstwa W. Szekspira

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia.html

KLASA I A

Proszę o przeczytanie lektury „Świętoszek” autorstwa Moliera.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/swietoszek.pdf

KLASA I B

Proszę przeczytać nowelę „Sokół” (podr. str. 37-40), napisać przebieg wydarzeń przedstawionych w noweli oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania 1-5 (Analiza), s. 40 z podręcznika. Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po powrocie do szkoły.

KLASA I C

Proszę o napisanie pracy w zeszycie, liczącej min. 200 słów na temat: W jaki sposób twórcy epoki oświecenia realizowali hasło „Bawiąc uczyć, ucząc wychowywać?” Odwołaj się do dwóch wybranych tekstów pochodzących z epoki oświecenia.