Kwalifikacyjny kurs zawodowy

NIEDZIELA 28.06.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Pomiar mocy elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej
Pomiar układów RL.
Pomiar układów RC.

mgr Ewa Drabek

Temat :Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych .

Proszę o przeanalizowanie egzaminów z części praktycznej – arkusze.pl –

Kwalifikacja A.72 . Proszę porównać z odpowiedziami (klucz do arkusza).

P.S. Niektórzy już ze mną to robili w czasie zajęć .Proszę o wydrukowanie, rozwiązanie i wklejenie do zeszytu przedmiotów.

SOBOTA 27.06.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Pomiar rezystancji metoadmi bezpośrednimi.
Pomiar rezystancji metoadmi pośrednimi.
Badanie rezystorów połączonych szeregowo.
Badanie rezystorów połączonych równolegle
Badanie rezystorów połączonych w sposób mieszany.
Pomiar napięcia i prądu metoadmi bezpośrednimi.
Pomiar napięcia i prądu metoadmi pośrednimi.
Sprawdzanie prawa Ohma.
Sprawdzanie I prawa Kirchhoffa
Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa

mgr Ewa Drabek

Temat: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.- powtórzenie przerobionego materiału

Działania służb dozowania technicznego

Proszę o zapoznanie się z filmem Praca na lotnisku – operatorzy autobusów i busów lotniskowych – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

Proszę obejrzeć film Inspekcja pola ruchu naziemnego Katowice Airport | #VlogKTW 6

YouTube -autor KatowiceAirport .

NIEDZIELA 21.06.2020 r.

mgr Ewa Drabek

Temat : Służba alarmowa

SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ

Urządzenia łączności lotniczej oraz łączności naziemnej.

Opracowanie w/w zagadnienia znajdziecie na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnicze_urządzenia_naziemne oraz na stronie ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

adnis.nazwa.pl/beta2/images/akty prawne/prawo/PL-11.pdf · Plik PDF rozdział 6 i 7

Proszę o opracowanie w/w tematu i udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.Co to są lotnicze urządzenia naziemne?

2. Jakie są klasy LUN ?

Proszę zrobić notatkę do zeszytu.

mgr Krzysztof Czyż

Badanie dokładności przyrządów pomiarowych elektromagnetycznych
Badanie dokładności przyrządów pomiarowych magnetoelektrycznych
Badanie dokładności przyrządów pomiarowych elektronicznych
Posługiwanie się oscyloskopem

SOBOTA 20.06.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Metody pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów
Przyrządy do pomiaru ciągłości obwodu elektrycznego
Zasady posługiwania się przyrządami do pomiaru ciągłości obwodu elektrycznego
Metody pomiaru ciągłości obwodu elektrycznego
Wykrywanie zwarć w obwodach automatyki.
Wykrywanie braku ciągłości przewodów w instalacjach elektrycznych układów automatyki.
Niedokładności montażowe i ich skutki.
Metody pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.
Metody pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.
Metody pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

mgr Ewa Drabek

Temat zajęć : SŁUŻBA KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

SŁUŻBA NADZORU RUCHU LOTNICZEGO.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 3 i 4 dokumentu ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

adnis.nazwa.pl/beta2/images/akty prawne/prawo/PL-11.pdf · Plik PDF

mgr Krystyna Rok

 1. SŁUŻBY OCHRONY PORTU LOTNICZEGO.
 2. OCHRONA PASAŻERÓW I ZAŁOGI STATKU POWIETRZNEGO.
 3. OCHRONA PASAŻERÓW PRZED ZAGROŻENIAMI TERRORYZMEM LOTNICZYM
 4. OCHRONA BAGAŻU
 5. OCHRONA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ

20.06

NIEDZIELA 14.06.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Zasady wykonywania pomiarów elektrycznych kabli.
Zasady wykonywania pomiarów elektrycznych przewodów.
Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów
Zasady posługiwania się przyrządami do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów

mgr Ewa Drabek

Temat: Rodzaje map i planów lotniska

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1 NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

Proszę zwrócić uwagę na występujące tam pojęcia geograficzne np. długość i szerokość geograficzna (są to przykładowe pytania na egzaminie).

SOBOTA 13.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

5/6 – OCHRONA PORTÓW LOTNICZYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

7/8 – KRAJOWY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

9/10 – TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI Z ZAKRESU TEMATYKI od 9.05

13.06

mgr Krzysztof Czyż

Wykonywanie połączeń elektrycznych nierozłącznych.
Dobór elementów elektrycznych w układach automatyki
Dobór przewodów do wykonania instalacji
Dobór kabli do wykonania instalacji
Narzędzia do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki pneumatycznych
Zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki hydraulicznych 
Zasada działania narzędzi do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki
Czynności związane z montażem elementów, elektrycznych w układach automatyki
Osprzęt elektroinstalacyjny do montażu
Metody pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów

mgr Ewa Drabek

Lotniskowe służby operacyjne.

Temat: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

Zapisy w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

Przewóz przesyłki od nadawcy do odbiorcy realizowany przez spedytora czy przewoźnika musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku realizowania dostawy drogą lotniczą od stron zlecenia wymagany jest lotniczy list przewozowy AWB i MAWB. Kiedy dostawa leży w gestii firmy spedytorskiej potrzebny jest także lotniczy list przewozowy HAWB.

List przewozowy AWB dla przewoźnika

Pierwszym dokumentem, który należy wystawić przy przewozie towarów samolotem jest lotniczy list przewozowy AWB (Air WayBill). Stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy przewozowej i zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia danej przesyłki we wskazane przez zleceniodawcę miejsce. List przewozowy AWB powinien zawierać takie informacje, jak oznaczenie miejsca rozpoczęcia przewozu oraz punktu docelowego, a także oznaczenie wagi ładunku. List przewozowy AWB musi być sporządzony przez nadawcę (ewentualnie przewoźnika) na formularzu zgodnym z wymaganiami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). Wydaje się go w trzech oryginałach przeznaczonych dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy oraz sześciu kopiach dla portów lotniczych. List przewozowy AWB jest wystawiany w języku angielskim i z numerem przewoźnika

List przewozowy MAWB i list przewozowy HAWB dla spedytora W przypadku firmy spedytorskiej, która przesyłki od różnych zleceniodawców dostarcza w to samo miejsce docelowe, wystawiany jest lotniczy list przewozowy MAWB (Master Air WayBill). Według dokumentu spedytor jest tu osobą wysyłającą, a partnerskie przedsiębiorstwo spedycyjne – odbiorcą. List przewozowy powinien zostać dostarczony do linii lotniczej, która jest w tym przypadku przewoźnikiem. Niezbędny jest również HAWB (House Air Waybill), który jest spedytorskim listem przewozowym. Stanowi on listę zintegrowanych w jedną przesyłkę kilku różnych towarów. Uwzględnia on również koszty związane z przewozem przesyłki.

Proszę o obeirzenie filmu Praca na lotnisku – obsługa lotniczych ładunków cargo – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

NIEDZIELA 07.06.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Kable elektryczne do wykonania instalacji
Zasady wykonywania połączeń elektrycznych w układach automatyki
Rodzaje połączeńelektrycznych
Wykonywanie połączeń elektrycznych rozłącznych.

mgr Ewa Drabek

Tematyka zajęć: Służby alarmowe.

Zasady współpracy służb operacyjnych w sytuacjach alarmowych.

Proszę zapoznać się i przepisać do zeszytu notatkę SŁUŻBY ALARMOWE.

Proszę obejrzeć film: Godzina Zero S03E06 – Porwanie samolotu w Marsylii YouTube — autor tasitasi2

SOBOTA 06.0.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Przygotowanie elementów hydraulicznych do montażu w układach automatyki przemysłowej
Narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych
Zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych 
Zasada działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Dobór narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Rodzaje elementów elektrycznych w układach automatyki
Funkcje elementów elektrycznych w układach automatyki
Przewody elektryczne do wykonania instalacji

mgr Ewa Drabek

Tematyka zajęć : Sprzęt do utrzymania lotniska z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statków powietrznych.

Proszę o zapoznanie się z https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_pozostaly_sprzet_gse_2017r

Proszę o obejrzenie filmu: Praca na lotnisku – operatorzy autobusów i busów lotniskowych – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

Proszę o przejrzenie pytań egzaminacyjnych (zaznaczone macie Państwo właściwe odpowiedzi).

mgr Krystyna Rok

 1. KONWENCJA O ZNACZENIU PLASTIKOWYCH ŚRODKÓW WYBUCHOWYCH
 2. EUROPEJSKIE REGULACJE PRAWNE W SPRAWIE ZWALCZANIA TERRORYZMU ORAZ SZCZEGÓLNE ŚRODKI PRAWNE W WALCE Z TERRORYZMEM
 3. WSPÓŁPRACA POLICYJNA W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ
 4. OCHRONA LOTNISKA PRZED ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI W POLSCE
 5. LOTNICZE PRAWO KARNE
 6. NARUSZENIE PRZEPISÓW LOTNICZYCH I ZWIERZCHNICZYCH UPRAWNIEŃ PAŃSTWA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

06.06

NIEDZIELA 31.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

Temat : Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie realizacji operacji lotniczych.

Obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej

Zadania podmiotów działających na rzecz portów lotniczych.

1. Zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej jest realizowane przez:

1) zapewnianie odpowiednich do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego służb żeglugi powietrznej;

2) zarządzanie przestrzenią powietrzną;

3) zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

2. Statkom powietrznym wykonującym loty w przestrzeni powietrznej zapewnia się ponadto służbę poszukiwania i ratownictwa.

3. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych publikuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego.

4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych powoła, w drodze rozporządzenia, powołuje wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników oraz ustala zakres działania tego organu, z uwzględnieniem prawa UE dotyczącego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz przepisów międzynarodowych.

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając zasady wynikające z umów i przepisów międzynarodowych, dla zapewnienia bezpiecznego, elastycznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników, określa, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę polskiej przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej z podziałem na:

a) przestrzeń kontrolowaną,

b) przestrzeń niekontrolowaną;

2) szczegółowe warunki i sposób korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników.

6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem umów i przepisów międzynarodowych:

1) przepisy ruchu lotniczego – w rozumieniu Załącznika 2 do Konwencji, o której mowa w art. 3 wiążące RP uchwały organizacji międzynarodowych w zakresie lotnictwa cywilnego ust. 2, biorąc także pod uwagę bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 zwierzchnictwo RP w przestrzeni powietrznej rozporządzenia nr 923/2012/UE, i dokumentów dołączanych do tego wniosku;

2) warunki i sposób działania służb ruchu lotniczego – w rozumieniu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

7. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia, sposób współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby zapewniona była szczególna rola systemu obrony powietrznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa z powietrza w czasie pokoju.

Obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej

1. Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do niezwłocznego wykonywania poleceń instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną, jak również poleceń przekazanych mu przez wojskowe statki powietrzne.

2. W przypadku gdy cywilny statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2, 4 lub 5 organy służb ruchu lotniczego mogą wezwać statek do:

1) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokości lotu;

2) lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;

3) wykonania innych poleceń, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

3. Wykonywanie przepisów ust. 1 i 2 nie może naruszać bezpieczeństwa osób będących na pokładzie statku powietrznego.

Proszę o przeczytanie artykułu pt. Na czym zarabiają lotniska? Przychody portów lotniczych i zrobienie krótkiej notatki.

mgr Krzysztof Czyż

Rodzaje elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Rodzaje hydraulicznych urządzeń automatyki 
Funkcje elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych
Różnice między elementami, podzespołami i zespołami hydraulicznymi na podstawie symboli, schematów

SOBOTA 30.05.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Rodzaje czynników chemicznych
Pojęcie czynników biologicznych
Rodzaje czynników biologicznych
Pojęcie czynników psychofizycznych
Rodzaje czynników psychofizyczne
Pojęcie czynników uciążliwych
Rodzaje czynników uciążliwych
Rodzaje czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychofizycznych występujących na stanowisku pracy
Rodzaje czynników uciążliwych występujących na stanowisku pracy
Czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych.

mgr Ewa Drabek

Załącznik 2Temat: Zasady korzystania z elementów infrastruktury portów lotniczych.

Skutki nieprzestrzegania zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych.

Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych

Standardy obsługi podróżnych.

Proszę zapoznać się z załącznikami i przepisać do zeszytu.

Załącznik 1

Załącznik 2

mgr Krystyna Rok

T5/6: PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA STATKU POWIETRZNYM 

T: 7/8 ŚCIGANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW UPROWADZEŃ STATKÓW POWIETRZNYCH

T: 9/10 ZWALCZANIE BEZPRAWNYCH CZYNNIKÓW SKIEROWANYCH PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU LOTNICTWA CYWILNEGO

30.05

NIEDZIELA 24.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada;

4) określenie kategorii usług obsługi naziemnej lub rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy lub porty lotnicze);

7) określenie okresu, na który ma być udzielone zezwolenie;

8) określenie terminu rozpoczęcia działalności.

2 Do wniosku dołącza się również :

1) umowę założycielską lub statut osoby prawnej ze wszystkimi zmianami;

2) dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą, ze wskazaniem stałego miejsca zamieszkania oraz poświadczający jej obywatelstwo;

3) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

4) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i osób,

5) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących ochrony lotnictwa.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu .

Temat: Rodzaje urządzeń stosowanych w portach lotniczych – lotnicze urządzenia naziemne

Proszę zapoznać się i zrobić notatkę do zeszytu. 

mgr Krzysztof Czyż

Rozróżnianie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych na podstawie symboli, schematów.
Narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych
Zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych.
Zasada działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych

SOBOTA 23.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 – 4

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o zapoznanie się z -Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk

Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa …

Proszę o obejrzenie filmu Port lotniczy Warszawa – Okęcie

YouTube — autor MALINA Z LUBLINA – OFICJALNY KANAŁ FILMOWY

mgr Krystyna Rok

mgr Krzysztof Czyż

Konstruowanie obwodów współpracujących ze sterownikiem PLC
Konstruowanie obwodów współpracujących ze sterownikiem PLC
Zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
Zagrożenia mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
Zasady udzielania pierwszej pomocy 
Ocena stanu poszkodowanego
Pojęcie czynników fizycznych
Rodzaje czynników fizycznych
Pojęcie czynników chemicznych

NIEDZIELA 17.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami w porcie lotniczym.

Proszę o obejrzenie filmu pt Centrum dowodzenia – lotnisko Atlanta. Dokument

Cda.pL autor sylamila.

Port lotniczy Atlanta – Hartsfield-Jackson (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport) jest międzynarodowym portem lotniczym w Atlancie, w stanie Georgia, USA. Lotnisko Atlanta to największy port lotniczy świata, główny hub amerykańskich linii lotniczych Delta Air Lines. Swoją nazwę zawdzięcza dwóm byłym burmistrzom Atlanty, Williamowi Hartsfieldowi i Maynardowi Jacksonowi. W pobliżu lotniska jest 13 hoteli. Port obsługuje rocznie ponad 80 milionów pasażerów. W porcie lotniczym Atlanta – Hartsfield-Jackson zdecydowanie dominuje ruch krajowy, pod względem ruchu międzynarodowego port plasuje się na 7 miejscu w USA. Port posiada pięć równoległych pasów startowych, w celu uniknięcia pomyłek oznaczone różnymi kątami. Jest to jeden z zaledwie kilku portów lotniczych na świecie, na którym mogą lądować aż 3 samoloty w tym samym czasie.

Jeśli znajda Państwo trochę czasu proszę o przejrzenie arkuszy egzaminacyjnych – arkusze.pl- egzamin zawodowy – kwalifikacja A.72

mgr Krzysztof Czyż

4 godz. Konstruowanie obwodów współpracujących ze sterownikiem PLC

SOBOTA 16.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 – 4 

Temat : Zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych.

Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służby utrzymania lotniska

Proszę obejrzeć film: Służba utrzymania lotniska – odc. 7 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=onCKLXpg4tQ

Proszę zapoznać się z artykułem Zimie się nie dajemy – rozmowa z szefem Służby Utrzymania … https://dlapilota.pl/wiadomosci/lotnisko-chopina…POZDRAWIAM

mgr Krystyna Rok

lekcje 5 – 10

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA W PORCIE LOTNICZYM 
 • BŁĘDY I NARUSZENIA W STRUKTURZE SHELL
 • KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE A PRZESTRZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 • WPROWADZANIE ZMIAN
 • ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA

16.05

mgr Krzysztof Czyż

1 godz. Budowa i zasada działania silników
1 godz. Różnice między silnikami, ich symbole i oznaczenia
1 godz. Klasyfikacja zaworów
1 godz. Podstawowe parametry zaworów
1 godz. Symbole i oznaczenia zaworów
1 godz. Budowa i zasada działania zaworów
1 godz. Różnice między zaworami, ich symbole i oznaczenia
1 godz. Rodzaje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych
1 godz. Rozpoznawanie pneumatycznych urządzeń automatyki
1 godz. Funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych

SOBOTA 09.05.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

3 godz. Pisanie programu do sterownika w języku FBD

7 godz. Konstruowanie obwodów współpracujących ze sterownikiem PLC

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 – 4  

Temat zajęć: LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Myślę, że rozporządzenie jest stosunkowe długie więc proszę kilka raz go przeczytać i zrobić szczegółową notatkę do zeszytu z połowy rozporządzenia. Druga część będzie na kolejnych zajęciach.

mgr Krystyna Rok

lekcje 5 – 9

PRZYCZYNY WYPADKÓW – LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO; DRYF PRAKTYCZNY, MODEL SHELL

09.05 DRYF PRAKTYCZNY.odt

NIEDZIELA 10.05.2020 r.

mgr Krzysztof Czyż

Zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

1 godz. Klasyfikacja silników

1. godz. Klasyfikacja silników bezszczotkowych

1 godz. Podstawowe parametry silników

1 godz. Symbole i oznaczenia silników

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 – 4 

Temat : Lotniskowe służby ratowniczo – gaśnicze.

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Myślę, że rozporządzenie jest stosunkowe długie więc proszę kilka raz go przeczytać i zrobić szczegółową notatkę do zeszytu z drugiej połowy rozporządzenia. Druga część będzie na kolejnych zajęciach

Proszę również obejrzeć film LOTNISKO: Testujemy najnowocześniejszy wóz strażacki w Europie. Sprawdź! | ODCINEK 3. YouTube — autor National Geographic Magazine Poland