Kurs dronowy

W Zespole Szkół w Porębie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 24 uczniów naszej szkoły bierze udział w szkoleniu – Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony)

Projekt realizowany jest przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zajęcia składają się z dwóch części praktycznej i teoretycznej . W skład części teoretycznej wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawa lotniczego
 2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 3. Zasady wykonywania lotów
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  Część praktyczna:
 5. Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 6. Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 7. Zmiany wysokości lotu
 8. Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 9. Wykonywanie startu
 10. Wykonywanie lądowania
 11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Część praktyczna obejmuje  4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego na osobę.

Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie egzaminu obejmującego program oraz zakres merytoryczny szkolenia.

Zainteresowanie w/w szkoleniem wśród młodzieży naszej szkoły jest bardzo duże.