Projekt „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”. Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
a) młodzieży NEET tj.:

  • w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), 
  • nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), 
  • nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 
  • nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Projekt skierowany jest w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

b) posiadających minimum wykształcenie średnie techniczne i/lub takich, które co najmniej rozpoczęły naukę na kierunkach informatycznych, technicznych, telekomunikacyjnych, automatyce/robotyce lub pokrewnych (w trybie niestacjonarnym lub ją przerwały).
 
W ramach projektu możliwy będzie udział w ścieżce zatrudnienia – 9 osób w tym 5 kobiet.
 
Wsparcie oferowane w ścieżce zatrudnienia w ramach projektu obejmuje:

a) identyfikację potrzeb Uczestnika

b) indywidualne poradnictwo zawodowe, 

c) warsztaty aktywizacyjne, 

d) szkolenia specjalistyczne, 

e) staże,

f) pośrednictwo pracy. 
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie”, na stronie http://www.spnt.sosnowiec oraz w Biurze Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie: 01.06.2017 – 30.06.2017 r.