EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2021 – informacja dla zdających

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu
Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?
Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.
Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?
Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.