bitmap
komputery
szkola_mistrzow_programowania_poziom-768x403
previous arrow
next arrow

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty VII edycja

Uprzejmie informujemy, iż od 27 września 2022 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2022/2023. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości 5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć, tj. od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl.

Seminarium w Rydze

W dniach 13 – 16 września odbyło się w Rydze seminarium kontaktowe programu Erasmus+ przybliżające zasady aplikowania o granty edukacyjne w ramach partnerstwa na małą skalę oraz partnerstw strategicznych. Motywem przewodnim spotkania, w którym udział brali przedstawiciele szkół oraz organizacji pozarządowych z kilkunastu europejskich krajów, były działania ukierunkowane na przygotowanie i realizację projektów wspierających uchodźców oraz lokalne społeczności.Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciel Zespołu Szkół w Porębie mgr Dariusz Markiewicz miał okazję zarówno lepiej poznać sam proces aplikowania, jak również nawiązać liczne kontakty z potencjalnymi partnerami międzynarodowej współpracy. Będąca organizatorem spotkania łotewska Agencja Narodowa profesjonalnie zadbała o ciekawy program integrujący uczestników oraz otwierający wszystkich na nowe wyzwania.W czasie licznych warsztatów uczestnicy seminarium mieli okazję uczyć się współpracy oraz efektywnej komunikacji w międzykulturowym środowisku. Zaprezentowane zostały przykłady zrealizowanych już z sukcesem projektów, o których podyskutować można było z ich beneficjentami.Wspólnie również można było wypracować własne pomysły na działania projektowe i skonsultować wszystkie pojawiające się wątpliwości ze specjalistami łotewskiej Agencji Narodowej.Udział w seminarium programu Erasmus+ możliwy był dzięki informacjom zamieszczonym na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty (tylko cztery osoby z terenu Kuratorium Oświaty  w Katowicach zakwalifikowały się do uczestnictwa w seminarium) oraz przychylności dyrekcji szkoły wobec inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli zainteresowanych europejskim wymiarem edukacji oraz wymianą doświadczeń z placówkami edukacyjnymi spoza granic naszego kraju.

Narodowe Czytanie 2022

Dnia 3 września 2022 r. uczennice z klasy II c Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie brały udział w Narodowym Czytaniu 2022. Władze miasta Poręba, mieszkańcy i uczniowie wspólnie czytali ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Patronat nad Narodowym Czytaniem objęła Para Prezydencka.
Opiekunowie: mgr B. Kita i mgr K. Rok.

Poprawkowy egzamin maturalny – wyniki.

9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 12 września 2022 r. od godziny 10.00.

Kiermasz używanych podręczników

Biblioteka szkolna ogłasza kiermasz podręczników używanych w dniach od 05.09.2022.r. do 30.09.2022 r. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników proszeni są o przynoszenie książek do biblioteki szkolnej w czasie pracy bibliotekarzy. Podręczniki powinny być podpisane ołówkiem: imię, nazwisko, klasa i cena. Zapraszamy sprzedających i kupujących.
Opiekunowie biblioteki: mgr B. Kita i mgr K. Rok

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 2 września 2022 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godz. 9.45 -10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja przeliczyła głosy i okazało się, że przewodniczącym została Oliwia Koła, zastępcą przewodniczącego Karol Kłys, skarbnikiem Karolina Holc a sekretarzem Zuzanna Morel. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekunowie: mgr B. Kita i mgr K. Rok.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2022 r. – informacja dla zdających

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – w sierpniu 2022 r. –  będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w terminie głównym – w maju 2022 r..

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 9 września 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.

1 2 3 70